Internationell indrivning av underhållsbidrag

Bestämmelser som gäller internationella frågor i anslutning till underhållsbidrag finns i flera internationella överenskommelser som är bindande för Finland samt i EU-lagstiftningen. Med stöd av dessa arrangemang är det möjligt att bland annat driva in underhållsbidrag i gränsöverskridande fall eller att ansöka om att få ett beslut om underhållsbidrag eller att ett sådant beslut ska ändras, eller att utreda var olika parter befinner sig. De typer av ansökningar som kan användas och förfarandena varierar enligt den internationella överenskommelse eller den EU-rättsakt som ska tillämpas. Valet påverkas av bland annat parternas hemvist och tidpunkten för beslutet om underhållsbidrag.

Centralmyndigheten

Det har skapats ett system med centralmyndigheter för skötseln av gränsöverskridande ärenden som gäller underhållsbidrag. I Finland är det justitieministeriet som är centralmyndighet (lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag, 1076/2010).

Hur kan centralmyndigheten hjälpa?

Du kan kontakta centralmyndigheten till exempel i följande situationer:

Om den underhållsskyldige bor i ett annat land och ska betala underhållsbidrag kan centralmyndigheten

  • ge råd i frågor som gäller tillämpningen av internationella överenskommelser och förordningen om underhållsskyldighet samt upprättandet av ansökningar
  • vidarebefordra en ansökan om indrivning av underhållsbidrag till centralmyndigheten i den stat där den underhållsskyldige bor och vara kontakt till den utländska centralmyndigheten
  • bistå vid utredningen av den underhållsskyldiges vistelseort

Om du bor i ett annat land och en underhållsskyldig som bor i Finland ska betala underhållsbidrag kan centralmyndigheten

  • ta emot din ansökan om indrivning eller fastställande av underhållsbidrag och inleda förfarandena i anslutning till det i Finland
  • bistå vid utredningen av den underhållsskyldiges vistelseort samt inkomster och tillgångar
  • hjälpa parterna att nå en förlikning (där målet är att underhållsbidraget betalas frivilligt)
  • bistå vid fastställandet av föräldraskap, om det behövs för indrivningen av underhållsbidrag

Centralmyndighetens tjänster är i princip avgiftsfria.

Om Folkpensionsanstalten (Fpa) betalar underhållsstöd till dig, sköter den också indrivningen av underhållsbidrag utomlands för din räkning, och du behöver inte vidta några åtgärder (http://www.kela.fi/web/sv/underhallsstod).

Om du behöver juridisk rådgivning eller om du har frågor som gäller ditt barns situation eller underhållsbidrag, kan du behöva vända dig till ett rättsbiträde, en advokat eller någon annan jurist.

Om sökanden bor i ett annat land sköts ärendet bäst om han eller hon kontaktar centralmyndigheten i den egna hemviststaten, som i sin tur kontaktar centralmyndigheten i Finland.

Tillämplig lagstiftning och överenskommelser som är bindande för Finland

Mellan EU-staterna tillämpas i första hand förordningen om underhållsskyldighet (rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet). Förordningen om underhållsskyldighet innehåller gemensamma regler för EU-staterna i de frågor som har nämnts. Förordningen om underhållsskyldighet förenklar den process genom vilken en person som har rätt till underhållsbidrag och som befinner sig i en EU-stat kan ansöka om underhållsbidrag av en underhållsskyldig som befinner sig i en annan medlemsstat. Den förenklade processen innebär till exempel att de beslut om underhållsbidrag som meddelas av medlemsstaternas domstolar rör sig fritt inom Europeiska unionen och kan verkställas i medlemsstaterna utan ytterligare formaliteter.

Med stöd av förordningen är det möjligt för den underhållsberättigade och den underhållsskyldige att via centralmyndigheterna lägga fram olika ansökningar i anslutning till indrivningen av underhållsbidrag. Dessa kan gälla till exempel erkännande och verkställighet av existerande beslut om underhållsbidrag i den mottagande staten eller önskan om att få ett nytt beslut. Förordningen om underhållsskyldighet tillämpas också i Danmark, med undantag för bland annat bestämmelserna om tillämplig lag och samarbetet mellan centralmyndigheter.

Förordningen, de standardformulär som behövs för förfarandena enligt förordningen och annan praktisk information finns på den europeiska e-juridikportalen.

Inom Haagkonferensen för internationell privaträtt har det utarbetats ett flertal konventioner som gäller underhållsbidrag och som kan bli tillämpliga om en underhållsskyldig eller en underhållsberättigad inte bor i en EU-stat.

Den viktigaste av dessa är konventionen om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar, som trädde i kraft i Europeiska unionen den 1 augusti 2014. Syftet med konventionen är att få till stånd en effektivare internationell indrivning av underhållsbidrag. Den innehåller gemensamma bestämmelser om erkännandet och verkställigheten av utländska beslut om underhållsbidrag samt om samarbetet mellan myndigheter. Med stöd av konventionen är det möjligt för den underhållsberättigade och den underhållsskyldige att via centralmyndigheterna lägga fram olika ansökningar i anslutning till indrivningen av underhållsbidrag. Dessa kan gälla till exempel erkännande och verkställighet av existerande beslut om underhållsbidrag i den mottagande staten eller önskan om att få ett nytt beslut. Konventionen tillämpas i samarbete med bland annat Förenta staterna, Turkiet och Ukraina.

Europeiska unionen har också anslutit sig till Haagprotokollet från 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet. Protokollet har tillämpats i EU:s medlemsstater (med undantag för Danmark och Storbritannien) sedan den 18 juni 2011. I protokollet fastställs det vilken stats lag som ska tillämpas på underhållsskyldighet som har sin grund i familjeförhållanden, såsom föräldraskap eller äktenskap. Med stöd av den tillämpliga lagen fastställs det bland annat om underhållsbidrag kan krävas och i vilken utsträckning.

Finland har också anslutit sig till följande internationella överenskommelser som gäller underhållsbidrag

Haagkonventionerna från 1958 och 1973 om underhållsbidrag (FördrS 42/1967 och FördrS 35/1983)

New York-konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (FördrS 37/1962)

Information om de konventioner och förklarande rapporter som gäller underhållsbidrag samt ratifikationsläget för dem finns på webbplatsen för Haagkonferensen för internationell privaträtt.

Mellan de nordiska länderna gäller också den nordiska indrivningskonventionen (konventionen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige angående indrivning av underhållsbidrag, FördrS 8/1963). Konventionen grundar sig på direktkontakt mellan myndigheterna. Den mottagande myndigheten i Finland är utsökningsverket på den underhållsskyldiges bostads- eller hemort eller, om det råder osäkerhet om det behöriga utsökningsverket, justitieministeriet. Den nordiska indrivningskonventionen ges företräde framför förordningen om underhållsskyldighet och Haagkonventionerna då det är fråga om erkännande och verkställighet av ett beslut som meddelats i de nordiska länderna.

Förutom de överenskommelser som nämnts gäller även ett arrangemang för ömsesidighet (FördrS 33/1990) mellan Finland och delstaten Ontario i Kanada.

Nationell lagstiftning som gäller området

Finland kan också erkänna och verkställa utländska beslut om underhållsbidrag med stöd av sin egen nationella lagstiftning även om det inte finns någon folkrättslig förpliktelse till det (lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag, 370/1983; förordningen om erkännande och verkställighet av beslut om underhållsbidrag i vissa fall, 832/1989).

Förordningen om underhållsskyldighet och Haagkonventionen om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar kompletteras nationellt av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet och av konventionen om internationell indrivning av underhåll (1077/2010).

Lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag (1076/2010)

Lagen om underhåll för barn (704/1975)

Den nationella lagstiftningen och de internationella fördragen finns i databasen Finlex.

Ytterligare information

Anna-Lena Andersson, sakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp internationella underhållsbidragsärenden  Telefon:0295150228   E-postadress:

Tanja Niemi, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp EU:s civilrättsliga nätverk  internationella underhållsbidragsärenden  Telefon:0295150464   E-postadress: