Regeringspropositioner

Justitieministeriet bereder regeringspropositioner inom sitt förvaltningsområde. Propositioner som beretts i ministeriet behandlas och överlämnas till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde.

På denna sida finns en förteckning över de propositioner av justitieministeriet som avses bli överlämnade till riksdagen under innevarande session.

En förteckning över de regeringspropositioner inom justitieministeriets förvaltningsområde som är under behandling i riksdagen finns i Finlex-databasen. Information om regeringspropositionernas behandlingsskeden finns på riksdagens webbplats .

Den uppdaterade lagstiftningen, de ursprungliga författningarna och författningsändringarna finns i Finlex-databasen.