Offentlighetslagen 

Sammanfattning av offentlighetslagens innehåll

Vilka handlingar omfattas av lagen?

Myndigheter, vars handlingar lagen gäller, är till exempel

 • statliga förvaltningsmyndigheter samt övriga statliga ämbetsverk och inrättningar
 • domstolar samt
 • kommunala myndigheter.

Lagen tillämpas också på statens affärsverk, till exempel Forststyrelsen. Dessutom tillämpas lagen på handlingar som innehas av dem som sköter offentliga uppgifter när de utövar offentlig makt. 
Sådana är till exempel

 • arbetspensionsanstalter
 • jaktövervakare och
 • försäkringsbolag i frågor som gäller lagstadgade försäkringar.

Lagen gäller både handlingar som har inkommit till en myndighet och handlingar som har upprättats av en myndighet. Med handlingar som inkommit till en myndighet avses till exempel olika skrivelser och ansökningar. Med handlingar som upprättats av en myndighet avses till exempel beslut och utlåtanden. Vissa handlingar som är av ringa betydelse och som gäller myndigheternas interna arbete har lämnats utanför lagens tillämpningsområde.

Med handling avses förutom traditionella pappershandlingar även elektroniska handlingar och meddelanden som lagrats med hjälp av automatisk databehandling.

Begäran om att få ta del av en handling

Myndigheten hjälper att hitta rätt

Beslut om utlämnandet av en myndighetshandling fattas i regel av den myndighet i vars besittning handlingen finns. Myndigheterna är skyldiga att bistå den som begär en uppgift, till exempel vid individualiseringen av den handling som en person önskar ta del av. Vid individualiseringen kan diarier och andra register användas som hjälpmedel. 

Den som begär en uppgift behöver inte utreda sin identitet eller motivera sin begäran. När en myndighet överväger att utlämna en sekretessbelagd handling eller en annan persons personuppgifter, kan den dock behöva uppgifter om på vilka grunder uppgiften begärs. Till exempel en part har rätt att ta del av vissa handlingar som annars är sekretessbelagda. Sekretessbelagda handlingar kan även lämnas ut för forskningsändamål.

Uppgifter ur en handling ska i regel lämnas ut på det sätt som begärts, om inte detta medför oskälig olägenhet för myndighetens verksamhet. Oftast lämnas uppgiften muntligen, i form av en kopia av en handling eller i elektronisk form.

Myndigheten ska behandla en begäran om en handling utan dröjsmål. Uppgifter ur en offentlig handling ska ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit begäran. Om de begärda handlingarna är många eller begäran av någon annan orsak förutsätter en ovanligt stor arbetsmängd, ska uppgifterna lämnas ut senast inom en månad efter att myndigheten har mottagit begäran. 

Tänk om beslutet är negativt?

Ett negativt beslut ska motiveras. Av beslutet ska alltså framgå på vilka grunder utlämnandet av handlingen vägras eller på vilka grunder den handling som personen begär är sekretessbelagd. Om begäran har lämnats skriftligen ska även det negativa beslutet ges skriftligen.

Om rätten att få uppgifter har vägrats, kan personen begära att tjänstemannen överför ärendet till en myndighet för avgörande.

Ändring i ett myndighetsbeslut söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningar om sökande av ändring finns i besvärsanvisningen i anslutning till beslutet.

Vilka avgifter tas ut?

Det kostar inget att ta del av en myndighetshandling om uppgifterna lämnas muntligen eller handlingen läses hos myndigheten eller sänds per e-post. En avgift kan dock tas ut om det medför särskilda kostnader att ta fram handlingen.

En avgift som motsvarar kostnaderna kan också tas ut för kopior och utskrifter av handlingar.

Rätt till information

Principen är offentlighet

Enligt lagen är huvudregeln att en handling är offentlig, medan sekretess är ett undantag från regeln. Möjligheterna att få information får inte begränsas utan laglig grund och inte mer än vad som är nödvändigt för det intresse som ska skyddas.

En part har en mer omfattande rätt att ta del av en handling

En part, dvs. den vars intresse, rätt eller skyldighet ärendet gäller, har rätt till information om sådana myndighetshandlingar som kan ha påverkat behandlingen av ärendet. Rätten till information är mer omfattande än normalt, eftersom parten har rätt att också ta del av sekretessbelagda handlingar.

Inte ens en part har dock rätt till alla handlingar. Vid en rättegång kan till exempel adressen till ett vittne eller offer hemlighållas av säkerhetsskäl. Vid ett anbudsförfarande som arrangeras av en myndighet har deltagarna inte heller rätt att få uppgifter om andra anbudsgivares affärs- eller yrkeshemligheter.

Till god förvaltning hör att en part får information om ett avgörande i sitt eget ärende direkt av myndigheten och inte via medierna.

Begränsningar i tillgången till information

Beredningens offentlighet

Tillgången till handlingar kan enligt lag i allmänhet begränsas på den grunden att behandlingen av ärendet fortfarande pågår.

Beredningsunderlaget kan dock bli offentligt i vissa situationer redan innan beslutet fattas. Information om bland annat olika utredningar och budgetpropositionen kan vanligen fås redan innan det slutliga beslutsfattandet. Lagen förpliktar myndigheterna att hålla information tillgänglig om den lagstiftning som är under beredning och om andra allmänt viktiga frågor som är under beredning.

Sekretess

Enligt grundlagen kan handlingars offentlighet endast begränsas genom lag. De viktigaste sekretessbestämmelserna ingår i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen).

Dessa bestämmelser skyddar viktiga allmänna och privata intressen, såsom

 • internationella relationer
 • brottsförebyggande och åtal
 • skyddsarrangemang och beredskap för undantagsförhållanden
 • statens säkerhet
 • inkomst-, finans-, penning- och valutapolitik
 • finansierings- och försäkringssystemets tillförlitlighet och funktionsduglighet
 • kapital- och finansmarknadens funktionsduglighet
 • skydd av naturvärden
 • effektivitet i myndigheternas tillsyns- och kontrollverksamhet
 • skydd av uppgiftslämnares förtroende
 • allmänt ekonomiskt intresse
 • privat ekonomiskt intresse
 • forsknings-, utvecklings- och utbildningsintressen
 • säkerhet för asylsökande
 • skydd för den personliga integriteten.

Om handlingen innehåller endast vissa sekretessbelagda uppgifter, ska uppgifterna i den offentliga delen lämnas ut så att de sekretessbelagda delarna täcks.

Publikationer och broschyrer

Eftersom rätten att få tillgång till myndighetshandlingar är en grundläggande rättighet, ska myndigheterna främja tillgodoseendet av denna rättighet. Myndigheterna ska sammanställa informationsmaterial om sin verksamhet, till exempel publikationer, broschyrer och statistik samt uppgifter om samhälleligt betydelsefulla avgöranden.

Myndigheterna ska dessutom se till att centrala handlingar som gäller deras verksamhet lätt går att få tag på t.ex. i datanäten.

Lagen förpliktar också myndigheterna att informera om sin verksamhet.

Fick du svar på frågorna i inledningen?

Information om planläggningsärenden finns hos kommunens ämbetsverk i din hemkommun.
Information om beskattningen fås från skattebyrån.
Kommunkansliet vet var du kan rösta på förhand i valet.