Offentlighetslagen

Broschyr om offentlighetslagen

Begäran om handling

Myndigheten hjälper att hitta rätt

En handling begärs av den myndighet som har den. Myndigheter skall hjälpa sökande att hitta information, till exempel att specificera det begärda dokumentet. Hjälpmedel är diariet och övriga sakregister.

Den som ber om information behöver varken utreda sin identitet eller motivera sin begäran. När en myndighet överväger om en sekretessbelagd handling skall lämnas ut, kan den dock behöva information om användningsändamålet. Till exempel en part har rätt att ta del av vissa dokument som annars är sekretessbelagda. Dylika dokument kan även lämnas ut för forskning.

Information om en handling lämnas ut så som sökanden vill, om detta inte vållar tjänsteutövningen oskäligt besvär. Ur offentliga beslutsregister fås informationen i allmänhet elektroniskt om man så vill. Vanligen lämnas uppgifter ut muntligt eller som en kopia av handlingen.

En myndighet skall behandla en begäran utan dröjsmål. Information om en offentlig handling skall lämnas ut snarast och senast inom två veckor efter att begäran mottogs.

Begärdes många dokument eller är begäran annars ovanligt arbetsdryg skall informationen lämnas ut senast inom en månad efter att begäran mottogs.

Vad om beslutet är negativt?

Ett negativt beslut skall motiveras. Av beslutet skall därmed framgå varför den begärda handlingen är sekretessbelagd. Lämnades begäran skriftligen skall även det negativa beslutet upprättas skriftligen.

Förvägras information kan sökanden begära att tjänstemannen överför ärendet för att avgöras av myndigheten, i praktiken oftast av chefen för tjänstemannen.

I myndighetsbeslutet söks ändring vanligen hos en förvaltningsdomstol. Av den besvärsanvisning som bifogas beslutet framgår närmare hur ändring söks.

Och avgifterna?

Det kostar inget att ta del av en myndighetshandling när uppgifterna lämnas muntligen eller handlingen läses hos myndigheten eller sänds per e-post. En avgift kan emellertid tas ut om det medför särskilda kostnader att ta fram handlingen.

Också för kopior och utskrifter av handlingar kan en avgift tas ut som motsvarar kostnaderna.

 

Vilka dokument faller under lagen?

De myndigheter vars handlingar lagen gäller är bland annat

statliga förvaltningsmyndigheterna samt övriga ämbetsverk och inrättningar,

domstolar och

kommunala myndigheter.

Lagen gäller även statliga affärsverk, till exempel Forststyrelsen.
Ytterligare gäller den dokument som innehas av privata instanser som utför offentliga uppdrag och utövar offentlig makt. Dylika är till exempel

arbetspensionsanstalter,

jaktövervakare och

försäkringsbolag i frågor som gäller lagstadgad försäkring.

Lagen gäller såväl handlingar som inlämnats till myndigheter som dokument som upprättats av dem. Handlingar som inlämnats kan till exempel vara skrivelser eller ansökningar. Dokument som upprättats är bland annat beslut och utlåtanden. Vissa obetydliga dokument som gäller det interna arbetet faller utanför lagen.

Med en handling avses förutom traditionella pappershandlingar även elektroniska meddelanden som registrerats med hjälp av ADB och mikrofilmade dokument.

Rätt till information

Principen är offentlighet

Huvudprincipen är att en handling är offentlig medan sekretess är ett undantag. Information får inte förvägras utan en laglig grund eller i större utsträckning än vad som behövs för att skydda ett särskilt intresse.

Part har rätt till mer information

En part, dvs. den vars intresse, rätt eller skyldighet ärendet gäller, har rätt till information om sådana myndighetshandlingar som kan ha påverkat behandlingen av ärendet. Rätten till information är mer omfattande än vanligt, eftersom parten även har rätt att ta del av sekretessbelagda handlingar.


Inte ens en part har dock rätt till alla dokument. I en rättegång kan till exempel adressen till ett vittne eller offer hållas hemligt på grund av säkerhetsskäl och vid ett anbudsförfarande som arrangeras av en myndighet har deltagarna inte rätt att ta del av andra anbudsgivares affärs- eller yrkeshemligheter.


I god förvaltning ingår att en part informeras om ett beslut direkt av myndigheten och inte via medierna.

Begränsningar i rätten

Beredningsskedet

Handlingar som gäller beredningen av ett beslut omfattas vanligare av rätten till information. Man får bland annat tidigare ta del av utredningar och budgetpropositionen. Tillgången till handlingar kan dock begränsas på grund av att ett ärende fortfarande behandlas.

Myndigheterna skall dock ha tillgängligt information om lagstiftning och andra allmänt viktiga frågor under beredning.

Sekretess

Enligt grundlagen kan offentligheten endast begränsas genom lag. De centralaste sekretessbestämmelserna har samlats i den nya lagen.

Dessa skyddar viktiga allmänna och privata intressen:

 • internationella relationer
 • brottsförebyggande och åtal
 • skyddsarrangemang och beredskap
 • statens säkerhet
 • inkomst-, finans-, penning- och valutapolitik
 • finans- och försäkringssystemets tillförlitlighet och funktionsduglighet
 • finansmarknadens och försäkringsväsendets funktionsduglighet
 • skydd för naturvärden
 • effektiv myndighetsinspektion och –övervakning
 • skydd för uppgiftslämnares förtroende
 • allmänt ekonomiskt intresse
 • privat ekonomiskt intresse
 • forsknings-, utvecklings- och utbildningsintressen
 • säkerhet för asylsökande
 • skydd för personlig integritet

Innehåller en handling endast vissa sekretessbelagda uppgifter, lämnas ut information om den offentliga delen så att de sekretessbelagda delarna täcks.

Publikationer och broschyrer

Eftersom rätten till information om myndighetshandlingar är en grundläggande rättighet skall myndigheterna arbeta med att den förverkligas. Myndigheterna skall producera material som beskriver deras verksamhet, till exempel publikationer, broschyrer och statistik samt information om samhälleligt viktiga beslut.

Myndigheterna skall ytterligare se till att de centrala dokument som gäller deras arbete är lättillgängliga till exempel på informationsnätet eller i biblioteken.

Lagen förpliktar även myndigheterna att informera om sin verksamhet.

Finns det svar på frågorna i inledningen?

Uppgifter om planering får du av kommunkansliet i hemkommunen. Information om beskattning lämnas av skattebyrån. Kommunkansliet känner till var du kan rösta på förhand före valet.

På Internet finner du information i Medborgarens handbok.