Brottsförebyggande

Syftet med brottsförebyggande är att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället.

Förebyggande av brott kräver långsiktigt arbete på en bred front och omfattar såväl myndigheternas, företagens, frivilligorganisationers som invånarnas insatser för att minska brott, störande beteende och risken för att bli utsatt för brott. Brott kan förebyggas på många olika sätt, bland annat genom att planera den byggda miljön bättre, utnyttja teknisk utrustning, stödja barn och familjer, ingripa i situationen för utsatta ungdomar och öka gemenskapskänslan och grannhjälpen.

Rådet för brottsförebyggande som är verksamt i anslutning till justitieministeriet planerar och verkställer åtgärder för att minska brottsligheten. En viktig del av dess verksamhet är att främja samarbetet i samband med brottsbekämpning och informera om effektiva medel för att förebygga brott. Åtgärderna för att minska återfallsbrottslighet hör för sin del till Brottspåföljdsmyndigheten.

Mer om förebyggande av brott på rådets webbplats.

Ytterligare information

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder korruption  kriminalpolitik  brottsbekämpning  förlikning  Telefon:0295150580   E-postadress: