Specialunderstöd för genomförande av försök med verksamhetsmodellen för unga som uppvisar symptom genom att begå brott

Understödet är avsett för att stödja kommunernas och välfärdsområdenas försök med en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symtom genom att begå brott (OM 2019:26).  Under denna ansökningsomgång finansieras projekt för unga som tidigare finansierats inom ramen för projekt för förebyggande av brott; utveckling av ett samordnat och skräddarsytt stöd till barn, unga och familjer samt stärka och etablera tvärförvaltningssamverkan. Specialunderstödet beviljas som projektunderstöd för tidsbegränsade utvecklingsprojekt.

Ansökningstiden börjar den 22 februari 2023 och går ut den 22 mars 2023 kl. 16.15.

Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 25.01.50 under städets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 420 000 euro. Understöd beviljas delvis under tilläggsbudget I för 2023. Till denna del beviljas understöden förutsatt att riksdagen beviljar tilläggsanslag för ändamålet.

Den beviljade finansieringen ska användas före utgången av april 2024. Avsikten är att besluten ska fattas i mars 2023. Sökandena underrättas skriftligen om beslutet till den e-post som de angett i ansökningsblanketten.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352
Heidi Lind, specialsakkunnig, tfn 0295 150 05