Specialunderstöd till kommuner för genomförande av försök med verksamhetsmodellen för unga som uppvisar symptom genom att begå brott

Understödet är avsett för stödja kommunernas försök med verksamhetsmodellen för unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Modellen går ut på att olika myndigheters verksamhet och åtgärderna som vidtas av aktörer som producerar brottsförebyggande tjänster förenas med straffprocessen på ett samordnat sätt som beaktar de enskilda ungas individuella behov. Syftet är att minska barns och ungas upprepade brott och att stödja dem mot ett liv utan brottslighet och berusningsmedel.

Verksamhetsmodellen för unga som uppvisar symptom genom att begå brott bygger på förslaget som lades fram av justitieministeriets arbetsgrupp (JM 2019:26). Målgruppen för verksamhetsmodellen är unga som misstänks för flera eller allvarligare brott. Verksamheten kan även riktas till unga, vars användning av berusningsmedel eller annan risk för att bli utslagen eller begå nya brott har väckt särskild oro hos en myndighet eller annan aktör som träffat den unga personen. Till målgruppen kan även höra barn under 15 år, som inte är straffrättsligt ansvariga för sina handlingar, men som ändå kan behöva en läges- och behovsbedömning och särskilda tjänster.

Enligt arbetsgruppens förslag (JM 2019:26) är den centrala utgångspunkten för verksamhetsmodellen en systematisk bedömning av den ungas behov och livssituation i syfte att rikta rätt slags stöd till honom eller henne. I verksamhetsmodellen ska den unga personen och hans eller hennes familj få multiprofessionellt stöd och tjänster helst från en enda lokal enhet. Sektorsövergripande samarbete mellan myndigheterna och vid behov också med organisationer är en viktig del av modellen. I modellen kan vid behov utnyttjas tjänster på specialnivå för att stödja den ungas situation.

En central utgångspunkt i arbetsgruppens förslag (JM 2019:26) är att det övergripande ansvaret för ungdomens och dennes familjs situation hör till en och samma arbetstagare som är insatt i frågor som berör denna ungdom. I remissbehandlingen (JM 2019:44) konstaterades att den som har det övergripande ansvaret för barnets/den ungas situation måste vara en socialarbetare som arbetar under tjänsteansvar

Genomförandet och effekterna av de modeller som finansieras bedöms under projektets gång genom separata undersökningar. Justitieministeriet beställer undersökningen och ansvarar för planeringen av den tillsammans med instansen som genomför undersökningen. Också de pilotorter som beviljas finansiering ska delta i planeringen av undersökningen.

Statsunderstödet som reserverats för försöket med verksamhetsmodellen är avsett för kommuner eller samkommuner. Utvecklandet av samarbetet med organisationerna och de tjänster som organisationerna erbjuder kan inkluderas i kostnaderna för verksamhetsmodellen. Kommunerna kan också ansöka om understöd för samarbete med organisationer och utvecklandet av samarbetet med organisationerna kan inkluderas i kostnaderna för verksamhetsmodellen.

Ansökningstiden börjar den 16 januari 2020 och går ut den 31 mars 2020 kl. 16.15. Understöd söks med ansökningsblankett.

Ytterligare information

Allmänna frågor om ansökan om understöd: rikoksentorjunta(at)om.fi

Markus Alanko, specialsakkunnig (frågor som gäller ansökan och ansökningsblanketten), tfn
02951 50400

Saija Sambou, specialsakkunnig (frågor som gäller innehållet i ansökan), fr.o.m. 16.1.2020, tfn 02951 50352 (fr.o.m. 16.1.2020)

Kolla även:

Materialet från justitieministeriets statsunderstödsinfo den 18 december, samt vanliga frågor (FAQ) gällande understödet