Specialunderstöd till kommuner för genomförande av försök med verksamhetsmodellen för unga som uppvisar symptom genom att begå brott

Kompletterande ansökningsomgång 2021–2022
 

Understödet är avsett för att stödja kommunernas försök med en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symtom genom att begå brott. Modellen går ut på att olika myndigheters verksamhet och åtgärderna som vidtas av aktörer som producerar brottsförebyggande tjänster förenas med straffprocessen på ett samordnat sätt som beaktar de enskilda ungas individuella behov. Syftet är att minska barns och ungas upprepade brott och att stödja dem mot ett liv utan brottslighet och berusningsmedel.

Verksamhetsmodellen för unga som uppvisar symtom genom att begå brott bygger på det förslag som en arbetsgrupp vid justitieministeriet lagt fram (OM 2019:26). En central utgångspunkt för verksamhetsmodellen är att det övergripande ansvaret för den ungas och familjens situation hör till en och samma anställd som specialiserat sig på frågor som gäller barn och unga som uppvisar symtom genom att begå brott. I remissbehandlingen (OM 2019:44) konstaterades att den som har det övergripande ansvaret för barnets eller den ungas situation måste vara en socialarbetare som arbetar under tjänsteansvar.

Det statsunderstöd som reserverats för pilotförsöket är avsett för kommuner eller samkommuner. Kommunerna kan ansöka om understöd också för samarbete med organisationer och utvecklingen av det kan inkluderas i kostnaderna för verksamhetsmodellen.

Ansökan

Ansökningstiden börjar den 21 september och löper ut den 20 oktober 2020 kl. 16.15.

Ansökan ska göras på en särskild ansökningsblankett.

För understöden beviljas sammanlagt cirka 1 miljon euro per år under perioden 2021–2022, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet som en del av den årliga budgetprocessen. Beslutet fattas villkorligt i november–december 2020 för återstoden av projektperioden. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Allmänna frågor om ansökan om understöd: rikoksentorjunta(at)om.fi

Heidi Lind, specialsakkunnig, tfn 0295 150 057

Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352