Specialunderstöd för att bekämpa allvarlig ungdomsbrottslighet: verksamhetsmodellen för unga

Understöden är avsedd för att stödja välfärdsområdena i deras arbete för att hjälpa unga bryta brotts- och missbruksspiralen och för att inleda ett multiprofessionellt samarbete på området. Dessa understöd kan beviljas för högst 1 miljon euro sammanlagt. Understöd söks i tjänsten Sokunderstod.fi ->utlysningen

Ansökning

Ansökningstiden börjar den 29 februari och går ut den 15 april 2024 kl. 16.15.

För att ansökan ska kunna fyllas  krävs det en fullmakt som getts i Suomi.fi-tjänsten:
Sökunderstöd.fi - Valtiokonttori

Om ni ännu inte har de fullmakter som getts i Suomi.fi-tjänsten eller tillräckliga fullmakter för den person som bereder ansökan, lönar det sig att göra det först.

Understöd för brottsförebyggande söks nu för första gången i tjänsten Sokunderstod.fi.  För sökandena ordnas Teams-info den 14 mars kl. 13–14.30, anmälningar senast 12.3. Info ordnas på finska.

Ytterligare information:
Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352

----

Redogörelsen för användningen av understödet

Redogörelserna för det tidigare beviljade understödet görs på blanketten. Redogörelserna ska sändas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.

Beviljade understöd

Kompletterande ansökningsomgång 2021–2022
Inom tidsfristen inkom totalt tre ansökningar och den totala ansökta summan uppgick till 780 509 euro.

Beviljade understöd:

  • Åbo stad fick 654 705 euro för att utveckla verksamhetsmodellen ROKKI
  • Uleåborgs stad  fick 20 237 euro i kompletterande finansiering för verksamhetsmodellen NURRI.

2020

Justitieministeriet fick inom utsatt tid fyra ansökningar om det kommunala statsunderstödet i fråga. Sammanlagt ansöktes understöd till ett belopp av 2 173 579 miljoner euro.

I detta inledande skede beviljade ministeriet understöd för pilotförsök med projekt där man utvecklar verksamhetsmodellen för unga enligt följande:

  • Vanda 890 172 euro
  • Uleåborg 337 907 euro
  • Rovaniemi 810 500 euro.