Samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen

Justitieministeriet har för tiden 15.10.2019 – 30.9.2023 tillsatt en samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen med uppgift att fortsätta det förvaltningsövergripande samarbetet mellan ministerierna när det gäller utveckling av lagberedningen.

Arbetsgruppen har i uppgift att

  • främja genomförandet av regeringsprogrammets mål som gäller lagberedningens kvalitet
  • följa genomförandet av lagstiftningsprogrammet och lagstiftningsplanen
  • främja iakttagandet av lagberedningsanvisningarna och principerna för ett gott lagberedningsförfarande samt spridandet av god praxis
  • ta initiativ till utveckling av lagberedningen
  • bedöma behovet av att samordna och prioritera lagberedningsfrågor på statsrådsnivå
  • ta initiativ till forsknings - och utredningsprojekt som hänför sig till lagberedning
  • planera evenemang för ministeriernas beredare och sakkunniga om aktuella lagberedningsfrågor
  • aktivt arbeta för att stärka EU-samarbetet och det internationella samarbetet i frågor som gäller bättre lagstiftning
  • intensifiera dialogen mellan den nationella verksamheten för bättre lagstiftning och EU:s agenda för bättre lagstiftning
  • rapportera till kanslichefsmötet om de utmaningar som konstaterats i samband med samordningen och kvaliteten på lagberedningen och lägga fram förslag till utveckling av statsrådets lagberedning
 

Mer information

Susanna Siitonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning Finlex  bättre lagstiftning  utveckling av lagberedningen  0295150083  


Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård lagberedning, utveckling  bättre lagstiftning  0295150506