Samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen

Justitieministeriet har för tiden 15.10.2019 – 30.9.2023 tillsatt en samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen med uppgift att fortsätta det förvaltningsövergripande samarbetet mellan ministerierna när det gäller utveckling av lagberedningen.

Arbetsgruppen har i uppgift att

  • främja genomförandet av regeringsprogrammets mål som gäller lagberedningens kvalitet
  • följa genomförandet av lagstiftningsprogrammet och lagstiftningsplanen
  • främja iakttagandet av lagberedningsanvisningarna och principerna för ett gott lagberedningsförfarande samt spridandet av god praxis
  • ta initiativ till utveckling av lagberedningen
  • bedöma behovet av att samordna och prioritera lagberedningsfrågor på statsrådsnivå
  • ta initiativ till forsknings - och utredningsprojekt som hänför sig till lagberedning
  • planera evenemang för ministeriernas beredare och sakkunniga om aktuella lagberedningsfrågor
  • aktivt arbeta för att stärka EU-samarbetet och det internationella samarbetet i frågor som gäller bättre lagstiftning
  • intensifiera dialogen mellan den nationella verksamheten för bättre lagstiftning och EU:s agenda för bättre lagstiftning
  • rapportera till kanslichefsmötet om de utmaningar som konstaterats i samband med samordningen och kvaliteten på lagberedningen och lägga fram förslag till utveckling av statsrådets lagberedning

Mer information:

Arbetsgruppens ordförande, enhetschef Susanna Siitonen, tfn 02951 50 083, ([email protected])

Arbetsgruppens sekreterare, specialplanerare Hanna-Leena Iso-Ketola, tfn 02951 50506 , ([email protected])