Samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen

Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen fortsätter det förvaltningsövergripande samarbetet mellan ministerierna när det gäller utveckling av lagberedningen. 

Samarbetsgruppen följer genomförandet av regeringens lagstiftningsprogram och lagstiftningsplaner och samordnar vid behov ministeriernas synpunkter på hur lagstiftningsberedningen utvecklas. Arbetsgruppen kan delta i inledandet, genomförandet och uppföljningen av projekt som handlar om att utveckla lagberedningen. Gruppen följer dessutom utvecklingen av lagberedningen i EU och internationellt. 

Samarbetsgruppens verksamhet bidrar också till att stödja kanslichefsmötets arbete i frågor som gäller utveckling av lagberedningen. Arbetsgruppen sammanträder regelbundet cirka en gång i månaden och ordnar vid behov separata möten om aktuella teman.

Justitieministeriet har tillsatt arbetsgruppen för tiden 1.10.2023–30.9.2027. Den består i huvudsak av ministeriernas lagstiftningsdirektörer eller tjänstemän som sköter motsvarande uppgifter.  

Mer information

Susanna Siitonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning Finlex  bättre lagstiftning  utveckling av lagberedningen  Telefon:0295150083   E-postadress: