Samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen

Justitieministeriet har för tiden 2.11.2015–31.3.2019 tillsatt en samarbetsgrupp för utveckling av lagberedningen med uppgift att fortsätta det förvaltningsövergripande samarbetet mellan ministerierna när det gäller utveckling av lagberedningen. Arbetsgruppen har i uppgift att

  • förverkliga det i regeringsprogrammet uppställda målet att öka användningen av alternativa styrmetoder.
  • för sin del förverkliga det i regeringsprogrammet uppställda målet att klargöra styrningen av lagstiftningspolitiken. Dialogen mellan den nationella bättre lagstiftningen och verksamheten enligt EU:s agenda för bättre lagstiftning intensifieras särskilt.
  • fungera som ett diskussionsforum för stärkande av det internationella samarbetet när det gäller bättre lagstiftning. Samarbetsgruppen tar ställning till och vid behov föreslår åtgärder, genom vilka man främjar förbättrandet av lagberedningen i Finland enligt de behov som observerats i OECD:s Regulatory Policy Outlook som publicerades i oktober 2015.
  • främja iakttagandet av ett gott lagberedningsförfarande samt spridandet av god praxis i lagberedningen.
  • fungera som en praktisk kanal för diskussioner och informationsutbyte mellan ministeriernas tjänstemän vid utveckling av lagberedningen.
  • följa upp användningen av lagberedningshandböckerna och processhandboken för lagberedningen i praktiken.
  • främja ibruktagandet av konsekvensbedömning i efterhand inom statsrådet.
  • vid behov delta i utvecklandet av utbildningsprogram inom lagberedningen.
  • ordna olika evenemang för lagberedare om aktuella frågor inom lagberedningen.

Ytterligare information:

Arbetsgruppens ordförande, överdirektör Antti Leinonen, tfn 02951 50264, ([email protected])

Arbetsgruppens sekreterare, specialplanerare Hanna-Leena Iso-Ketola, tfn 02951 50506 , ([email protected])

 

Slutrapport från samarbetsgruppen för utveckling av lagberedning (på finska)