Nämnden för bedömningskriterier

Nämnden för bedömningskriterier inrättades för att säkerställa en enhetlig praxis och för att stödja tillämpningen av en ny säkerhetsutredningslag som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya säkerhetsutredningslagen gäller myndigheternas utredning av en persons eller ett företags bakgrund.

Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar. Nämnden ger även utlåtanden om när förfarandet med säkerhetsutredning tillämpas i fråga om vissa arbetsuppgifter i ett företag. Nämnden tillsätts av statsrådet.

Flera olika myndigheter deltar i utarbetandet av säkerhetsutredningar och behandlingen av intyg som utfärdas på basis av dessa utredningar. Målet med nämndens verksamhet är att säkerställa att lagen tillämpas på ett enhetligt sätt, oberoende av vilken myndighet som behandlar ärendet vid tidpunkten i fråga.

Nämndens tolkningsrekommendationer är inte formellt och som sådana bindande för de behöriga myndigheterna.

Rekommendationer från nämnden för bedömningskriterier:
Bedömning av uppgifter om brottslig gärning i säkerhetsutredningsförfarandet (på finska)

Bedömning av utländska bindningar vid säkerhetsutredning av person (på finska)

Betalningsstörningar och andra ekonomiska uppgifter i säkerhetsutredningar av personer (på finska)

Ansökan om att få omfattas av förfarandet med säkerhetsutredning med anledning av ytterst viktigt enskilt ekonomiskt intresse (på finska)

Sammansättningen av nämnden för bedömningskriterier under perioden 2024–2027 är följande (ersättare inom parentes):

Ordförande:

lagstiftningsråd Jenni Herrala 
försvarsministeriet

Medlemmar:

konsultativ tjänsteman Ritva Järvinen
(ledande sakkunnig Juha Pallaspuro)
statsrådets kansli

lagstiftningsråd Niklas Vainio
(lagstiftningsråd Liisa Leppävirta)
justitieministeriet

överinspektör Markku Meriluoto
(säkerhetsexpert Pasi Fågel)
utrikesministeriet

säkerhetschef Kari Santalahti
(sakkunnig Annina Ceder)
inrikesministeriet

äldre regeringssekreterare Tuomas Hyvärinen
(säkerhetsdirektör Kai Knape)
försvarsministeriet

regeringsråd Miska Lautiainen
(regeringssekreterare Kati Orkola)
finansministeriet

regeringsrådet Rita Linna
(sakkunnig Marlene Suominen)
kommunikationsministeriet

industriråd Eeva Vahtera
(regeringsrådet Kari Klemm)
arbets- och näringsministeriet

ledande sakkunnig Hannele Fremer, Akava ry
(direktör Taina Vallander, STTK ry)

ledande sakkunnig Markku Rajamäki
(sakkunnig Anne Salomaa)
Finlands näringsliv EK

Sekreterarna:

ledande sakkunnig Kimmo Janhunen
justitieministeriet

konsultativ tjänsteman Petteri Jartti
justitieministeriet

Kontaktuppgifter
e-post: arviointikriteeriltk.om(at)gov.fi

postadress: PB 25, 00023 Statsrådet

Mer information
Nämndens projektinformation