Nämnden för bedömningskriterier

Nämnden för bedömningskriterier inrättades för att säkerställa en enhetlig praxis och för att stödja tillämpningen av en ny säkerhetsutredningslag som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya säkerhetsutredningslagen gäller myndigheternas utredning av en persons eller ett företags bakgrund.

Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar. Nämnden ger även utlåtanden om när förfarandet med säkerhetsutredning tillämpas i fråga om vissa arbetsuppgifter i ett företag. Nämnden tillsätts av statsrådet.

Flera olika myndigheter deltar i utarbetandet av säkerhetsutredningar och behandlingen av intyg som utfärdas på basis av dessa utredningar. Målet med nämndens verksamhet är att säkerställa att lagen tillämpas på ett enhetligt sätt, oberoende av vilken myndighet som behandlar ärendet vid tidpunkten i fråga.

Nämndens tolkningsrekommendationer är inte formellt och som sådana bindande för de behöriga myndigheterna.

Rekommendationer från nämnden för bedömningskriterier:
Bedömning av uppgifter om brottslig gärning i säkerhetsutredningsförfarandet (på finska)

Bedömning av utländska bindningar vid säkerhetsutredning av person (på finska)

Betalningsstöringar och andra ekonomiska uppgifter i säkerhetsutredningar av personer (på finska)

Sammansättningen av nämnden för bedömningskriterier under perioden 2018–2020 är följande (ersättare inom parentes):

Ordförande:

juris kandidat Anna-Riitta Wallin

Medlemmar:

säkerhetschef Erkki Väätäinen 
(ledande sakkunnig Juha Pallaspuro) 
statsrådets kansli 

överinspektör Markku Meriluoto 
(säkerhetsexpert Nora Klemets )
utrikesministeriet 

polisdirektör Marko Viitanen 
(lagstiftningsrådet Tiina Ferm) 
inrikesministeriet 

äldre regeringssekreterare Jenni Herrala 
(konsultativ tjänsteman Kai Knape) (fr.o.m. 1.1.2018 säkerhetsdirektör) 
försvarsministeriet 

arbetsmarknadsjurist Anna Gau 
(konsultativ tjänsteman Miska Lautiainen) 
finansministeriet 

regeringsrådet Rita Linna 
(överinspektör Ronja Kava) 
kommunikationsministeriet 

specialsakkunig Johanna Ylitepsa 
(regeringsrådet Kari Klemm) 
arbets- och näringsministeriet 

chefsjurist Timo Koskinen, FFC rf 
(jurist Paula Ilveskivi, Akava rf)

sakkunnig Mika Susi
(juridisk ombudsman Mikko Nyyssölä)
Finlands näringsliv EK

Kontaktuppgifter
e-post: [email protected]

postadress: PB 25, 00023 Statsrådet