Förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsområde omfattar ett stort antal verksamheter. Inom förvaltningsområdet arbetar drygt 9 500 personer, av vilka största delen är anställda vid domstolarna. 

Ministeriet styr verksamheten vid ämbetsverken och inrättningarna inom dess förvaltningsområde. Ämbetsverken och inrättningarna svarar för den praktiska organiseringen av sin verksamhet. 

Domstolsverket

Åklagarmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten

Utsökning

Rättshjälp, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning samt allmän intressebevakning

Andra ämbetsverk inom ministeriets ansvarsområde

Syftet med kommunförteckning är att göra det lättare att hitta rätt enhet inom rättsväsendet utifrån namnet på kommunen

Se även

Delegationer och nämnder vid ministeriet och rådet för brottsförebyggande.

Justitieministeriets förvaltningsområde, se video på YouTube.

Justitieministeriets förvaltningsområde på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)