Sameärenden


Samerna och sametinget

Samernas ställning som ett urfolk tryggas i grundlagen.  Samerna såsom ett urfolk har kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde i ärenden som angår deras språk och kultur. Bestämmelser om samernas kulturella autonomi finns i sametingslagen.

För skötseln av ärenden som hör till den kulturella autonomin ska samerna genom val som förrättas bland dem välja ett sameting. Sametinget har till uppgift att sköta de ärenden som angår samernas språk och kultur samt deras ställning som urfolk. Sametinget företräder samerna i ärenden som hör till dess behörighet i nationella och internationella sammanhang. Enligt sametingslagen verkar sametinget inom justitieministeriets förvaltningsområde.

De samiska språken

De samiska språken som används i Finland är enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska. Samiska språklagen tryggar samernas grundlagsenliga rätt att som urfolk bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

Mer information om de samiska språken och samiska språklagen finns på sidan språkliga rättigheter.

Förhandlingsplikten

Enligt sametingslagen ska myndigheterna förhandla med sametinget om vissa ärenden som kan inverka på samernas ställning som ett urfolk. I vissa situationer har myndigheterna ansett att en sedvanlig remissbehandling räcker till för att uppfylla förhandlingsplikten. Förhandlingspliktens syfte, dvs. en äkta dialog mellan myndigheterna och sametinget, förverkligas dock inte i detta förfarande. Avsikten med förhandlingsförfarandet är föra en genuin diskussion vid rätt tidpunkt i strävan efter samförstånd.

Justitieministeriet har i samarbete med sametinget berett en promemoria (på finska) där man samlat in exempel på god praxis för att fullgöra förhandlingsplikten. Som bilaga till promemorian finns ett schema (på finska) över praktiska frågor kring ordnandet av förhandlingarna. Syftet är att tjänstemännen kan använda som hjälpmedel och minneslista vid ordnande av förhandlingar.

Sannings - och försoningsprocessen

Regeringen inledde 2017 en försoningsprocess i samefrågor. Beredningen leds av statsrådets kansli. Mer information om sannings - och försoningsprocessen finns på statsrådets kanslis webbplats (på finska).

Ytterligare information

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet ursprungsfolk  samefrågor  0295150018