Sameärenden


Samerna och sametinget

Samernas ställning som ett urfolk tryggas i grundlagen.  Samerna såsom ett urfolk har kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde i ärenden som angår deras språk och kultur. Bestämmelser om samernas kulturella autonomi finns i sametingslagen.

För skötseln av ärenden som hör till den kulturella autonomin ska samerna genom val som förrättas bland dem välja ett sameting. Sametinget har till uppgift att sköta de ärenden som angår samernas språk och kultur samt deras ställning som urfolk. Sametinget företräder samerna i ärenden som hör till dess behörighet i nationella och internationella sammanhang. Enligt sametingslagen verkar sametinget inom justitieministeriets förvaltningsområde.

De samiska språken

De samiska språken som används i Finland är enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska. Samiska språklagen tryggar samernas grundlagsenliga rätt att som urfolk bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

Mer information om de samiska språken och samiska språklagen finns på sidan språkliga rättigheter.

Ytterligare information

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet ursprungsfolk  samefrågor  0295150018