Barnombudsmannadelegationen

Statsrådet har tillsatt barnombudsmannadelegationen för perioden 1.12.2019 – 30.11.2024.

Barnombudsmannadelegationen bistår barnombudsmannen.
Mer information om delegationen

Sammansättning (suppleanten inom parentes)

Ordförande:

barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Vice ordförande:

Specialforskare Terhi Tuukkanen, barnombudsmannens byrå

Medlemmar:

Socialråd Marjo Malja, sosial- och hälsovårdsministeriet
(Specialsakkunnig Janne Savolainen, arbets- och näringsministeriet)

Direktör Henni Axelin, undervisnings- och kulturministeriet
(Överarkitekt Antti Autio, miljöministeriet)

Lagstiftningssekreterare  Katja Kuuppelomäki, utrikesministeriet
(Polisinspektör  Miia Lehtinen, inrikesministeriet)

Konsultativ tjänsteman Markku Mölläri, finansministeriet
(Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Självständighetsjubileets barnstiftelse sr. (Itla))

Lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, justitieministeriet
(Programråd Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli)

Undervisningsråd Kati Costiander, Utbildningsstyrelsen
(Direktör Anja Peltonen, Konkurrens- och konsumentverket)

Ledande Expert Jukka Mäkelä, Institutet för hälsa och välfärd
(Chef för juridiska enheten Mia Helle, Folkpensionsanstalten)

Överdirektör Mikael Luukanen, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
(Forskare Lauri Palsa, Nationella audiovisuella institutet)

Polisinspektör Pekka Heikkinen, Polisstyrelsen
(Chef Tirsa Forssell, Migrationsverket)

Generaldirektör Harri Peltoniemi, Nationella centret för utbildningsutvärdering
(Forskningsprofessor Kristiina Huttunen, Statens ekonomiska forskningscentral)

Verksamhetsledare Hanna Heinonen, Centralförbundet för Barnskydd rf
(Styrelsemedlem Katri Malmi, Finlands Ungdomssamarbete – Allianssi rf)

Ledande expert, jurist Esa Iivonen, Mannerheims Barnskyddsförbund rf)ry
(Doktorand Antti Malinen, Finländska sällskapet för barndomsforskning rf)

Styrelsemedlem Elias Vartio, Handikappforum rf
(Sekreterare Peter Csonka, Barnläkarföreningen i Finland rf)

Chef för inrikes intressebevakning Mirella Huttunen, Finlands Unicef
(Utvecklingschef Jarkko Lehtinen, Kommunförbundet)