Teckenspråken

De teckenspråkiga är en språklig och kulturell minoritet, vars kärngrupp består av döva eller hörselskadade personer som använder teckenspråk som sitt modersmål. Teckenspråk kan betraktas som modersmål också om någondera av föräldrarna eller barnets äldre syskon använder teckenspråk, och detta språk har använts med barnet sedan födseln. Enligt Dövas Förbund finns det i Finland omkring 10 000–14 000 personer som talar teckenspråk, varav ca 4 000–5 000 är döva.

De teckenspråkigas språkliga rättigheter tryggas i grundlagen. Enligt teckenspråkslagen från år 2015 är myndigheterna skyldiga att främja de teckenspråkigas möjligheter att tala och få information på sitt eget språk. Syftet med teckenspråkslagen är att öka myndigheternas kännedom om teckenspråken och främja beaktandet av de teckenspråkiga som en språklig och kulturell minoritet. Närmare bestämmelser bl.a. om de teckenspråkigas rätt till tolkningstjänster finns i speciallagstiftningen för de olika förvaltningsområdena.

I teckenspråkslagen har definitionen av en person som använder teckenspråk inte begränsats enbart till hörselskadade personer. Teckenspråkslagen gäller de två nationella teckenspråken i Finland, dvs. det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Antalet personer som talar det finlandssvenska teckenspråket är ytterst litet, och det är ett allvarligt utrotningshotat språk.

Delegationen för teckenspråksärenden

Enligt statsrådets förordning om delegationen för teckenspråksärenden (690/2020) finns det i anslutning till justitieministeriet en delegation för teckenspråksärenden. Syftet med delegationen är att bedöma hur målen för teckenspråkslagen (359/2015) uppfylls och främja likabehandlingen, delaktigheten och de grundläggande fri- och rättigheterna för dem som använder det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

Statsrådet har tillsatt delegationen för teckenspråksärenden för perioden 11.2.2021–10.2.2025.

Mer information om teckenspråken och språkliga rättigheter:

Information på teckenspråk på justitieministeriets webbplats:

Vad är språkliga rättigheter och vem gäller de -videolänk

(YouTube)

Ytterligare upplysningar

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet 0295150077