Teckenspråken

De teckenspråkiga är en språklig och kulturell minoritet, vars kärngrupp består av döva eller hörselskadade personer som använder teckenspråk som sitt modersmål. Teckenspråk kan betraktas som modersmål också om någondera av föräldrarna eller barnets äldre syskon använder teckenspråk, och detta språk har använts med barnet sedan födseln. Enligt Dövas Förbund finns det i Finland omkring 10 000–14 000 personer som talar teckenspråk, varav ca 4 000–5 000 är döva.

De teckenspråkigas språkliga rättigheter tryggas i grundlagen. Enligt teckenspråkslagen från år 2015 är myndigheterna skyldiga att främja de teckenspråkigas möjligheter att tala och få information på sitt eget språk. Syftet med teckenspråkslagen är att öka myndigheternas kännedom om teckenspråken och främja beaktandet av de teckenspråkiga som en språklig och kulturell minoritet. Närmare bestämmelser bl.a. om de teckenspråkigas rätt till tolkningstjänster finns i speciallagstiftningen för de olika förvaltningsområdena.

I teckenspråkslagen har definitionen av en person som använder teckenspråk inte begränsats enbart till hörselskadade personer. Teckenspråkslagen gäller de två nationella teckenspråken i Finland, dvs. det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Antalet personer som talar det finlandssvenska teckenspråket är ytterst litet, och det är ett allvarligt utrotningshotat språk.

Samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor

Justitieministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor för att behandla statsrådets aktuella ärenden som gäller teckenspråken och trygga en smidig informationsgång mellan de centrala aktörerna. Samarbetsgruppens mandattid är 27.5.2019–31.12.2020.

Tecknade minnen: om kränkningar av dövas och teckenspråksgemenskapens rättigheter

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram inleder statsrådet en statlig försoningsprocess om de kränkningar av dövas och teckenspråksgemenskapens rättigheter som har förekommit och deras inverkan på gemenskapen från början av 1900-talet till idag.

Forskningsprojektet ”Tecknade minnen: om kränkningar av dövas och teckenspråksgemenskapens rättigheter”, som finansieras av statsrådet, har startat under sommaren 2020 och pågår till slutet av 2021.

Mer information om teckenspråken och språkliga rättigheter:

• Information om de teckenspråkigas och de dövas ställning, rättigheter, språk och tjänster i anslutning till detta finns på Dövas Förbunds webbplats

• Justitieministeriets utredning om helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspråket (Utredningar och anvisningar 2/2016)

• Betänkande av arbetsgruppen för beredningen av en teckenspråkslag (Betänkanden och utlåtanden 43/2014)

• Språkpolitiska programmet för de finska teckenspråken (Dövas Förbund och Institutet för de inhemska språken) (på finska)

• Information om teckenspråken i Finland på hemsidan av Institutet för de inhemska språken

Information på teckenspråk på justitieministeriets webbplats:

Teckenspråkslagen på finlandssvenskt teckenspråk

Information om grundlagen på finlandssvenskt teckenspråk

Vad är språkliga rättigheter och vem gäller de -videolänk

(YouTube)

Ytterligare upplysningar

Maria Soininen, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  0295150072