Kieliasiain neuvottelukunnan logo.

Delegationen för språkärenden

Enligt statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004) finns det i anslutning till justitieministeriet en delegation för språkärenden. Delegationen är ett sakkunnigorgan med företrädare för olika samhällsektorer och dess uppgift är att biträda ministeriet och att främja de språkliga rättigheterna. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Under innevarande mandatperiod kommer delegationens arbetsformer att ses över. Antalet medlemmar i delegationen har minskats jämfört med den föregående mandatperioden. Dessutom finns det planer på att effektivisera och förenkla delegationens verksamhet. Under denna mandatperiod kommer delegationen att koncentrera sig på följande uppgifter:

att en gång per år ordna ett diskussionsmöte för att främja dialogen mellan statsrådet och de olika språkgrupperna,
att bistå justitieministeriet vid beredningen av den berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som statsrådet sammanställer och
att följa upp reformer som påverkar de språkliga förhållandena och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.

Mandatperiod

Mandatperiod för delegationen för språkärenden är 1.4.2016–31.3.2020.

Sammansättning

Delegationen för språkärenden på sitt konstitueringsmöte den 27 april 2016.

Ordförande

Pirjo Hiidenmaa, FD, professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, Helsingfors universitet

Vice ordförande

Markku Suksi, S.J.D, PD, professor i offentlig rätt, Åbo Akademi

Ledamöter (suppleanten inom parentes)

Kaisa Alanne, direktör, Finlands Dövas Förbund rf
(Salli Kankaanpää, direktör för språkvårdsavdelningen, Institutet för de inhemska språken)

Göran Honga, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt
(Timo Keistinen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet)

Pasi Saukkonen, specialforskare, docent, Faktacentralen, Helsingfors stad

Liisa Pohjolainen, utbildningsdirektör, Helsingfors stad
(Satu Pessi, ordförande, Svensklärarna i Finland rf)

Linnéa Henriksson, PL, universitetslärare, Åbo Akademi
(Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla stad)

Permenenta sakkunniga

Diskrimineringsombudsman

Finlands Kommunförbund

Sametinget

Svenska Finlands Folkting

Sekretariat

Corinna Tammenmaa, delegationens generalsekreterare, språkrättsråd, justitieministeriet
Maija Iles, delegationens sekreterare, regeringssekreterare, justitieministeriet

Kontaktuppgifter

Justitieministeriet
Delegationen för språkärenden
Södra Esplanaden 10, Helsingfors
PB 25, 00023 STATSRÅDET

Delegationens sekretariat

Delegationens generalsekreterare, språkrättsråd Corinna Tammenmaa tfn 02951 50181
Delegationens sekreterare, regeringssekreterare Maija Iles, tfn 02951 50038
eller e-post: fö[email protected]

Översikter och ställningsstagande av delegationen

Samråd om språkärenden 22.10.2019: Resolution

Delegationen för språkärendens målsättningar för regeringsprogrammet 2019-2023

Samråd om språkärenden 24.10.2018: Resolution

Samråd om språkärenden 3.10.2017: Resolution gällande social- och hälsovårdsreformen

Ställningstagande av delegationen för språkärenden (social- och hälsovårdsreformen och tingsrätternas strukturreform) 6.9.2016 (pdf, 0.02 Mt)

Läs mer på justitieministeriet.fi

Språkliga rättigheter