Kieliasiain neuvottelukunnan logo.

Delegationen för språkärenden

Enligt statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004) finns det i anslutning till justitieministeriet en delegation för språkärenden. Delegationen är ett sakkunnigorgan med företrädare för olika samhällsektorer och dess uppgift är att biträda ministeriet och att främja de språkliga rättigheterna. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Förordningen förnyas under år 2020. En ny delegation tillsätts när den förnyade förordningen trätt i kraft.

 

Kontaktuppgifter

Justitieministeriet
Delegationen för språkärenden
Södra Esplanaden 10, Helsingfors
PB 25, 00023 STATSRÅDET

Delegationens sekretariat

Delegationens generalsekreterare, specialsakkunnig Linda Lindholm tfn 02951 50051
eller e-post: fö[email protected]

Översikter och ställningsstagande av delegationen

Samråd om språkärenden 22.10.2019: Resolution

Delegationen för språkärendens målsättningar för regeringsprogrammet 2019-2023

Samråd om språkärenden 24.10.2018: Resolution

Samråd om språkärenden 3.10.2017: Resolution gällande social- och hälsovårdsreformen

Ställningstagande av delegationen för språkärenden (social- och hälsovårdsreformen och tingsrätternas strukturreform) 6.9.2016 (pdf, 0.02 Mt)

Läs mer på justitieministeriet.fi

Språkliga rättigheter