Nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet

Nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet är handlingsprogram för att främja de språkliga rättigheterna. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering fortsätter genomförandet av åtgärderna i nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet.

Nationalspråksstrategi

Målet för nationalspråksstrategin är att säkerställa att det även i fortsättningen finns två levande nationalspråk i Finland. För finskans del är det huvudsakliga målet att förhindra att språkets användningsområde blir mer begränsat. För svenskans del är målet att trygga tillgången till svenskspråkig service och se till att servicen fungerar samt att stärka språkgemenskapens livskraft. 

Strategin innehåller 62 konkreta åtgärder som genomförs inom olika förvaltningsområden. Ansvaret för största delen av åtgärderna har lagts på ministerierna, men strategin innehåller också statsrådets rekommendationer till aktörer utanför statsrådet.

Nationalspråkstrategin utarbetades i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering och godkändes som statsrådets principbeslut i december 2021. 

Den första nationalspråksstrategin är från 2012. Den var en strategi som omfattade två livskraftiga nationalspråk och som syftade till att hjälpa myndigheterna tillgodose de språkliga rättigheterna och iaktta lagstiftningen gällande språken bättre. 

Nationalspråksstrategi 2021
Nationalspråksstrategi 2012
Handlingsplan för nationalspråksstrategin 2012
Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin 2015–2019

Språkpolitiskt program

Det språkpolitiska programmet är det första övergripande språkpolitiska programmet som granskar ställningen för andra autoktona språk än nationalspråken i Finland. Programmet godkändes som statsrådets principbeslut i juni 2022. 

I det språkpolitiska programmet beaktas särskilt de samiska språken, romani, karelska och teckenspråken. Enligt det språkpolitiska programmet strävar statsrådet efter att skydda och stärka dessa språk genom följande mål- och åtgärdshelheter: språkens ställning och lagstiftning, institutionellt stöd (för karelskans del), registrering av flera språk i befolkningsdatasystemet, språkundervisning, teckenspråkiga barn, språkvård och språkrevitalisering samt språkmedvetenhet och den digitala miljön.

Programmet innehåller också en vision om minoritetsspråkens framtid. Enligt visionen ska Finlands autoktona språk stödjas och stärkas och rättigheter som språkgrupperna i minoritetsställning har respekteras. Därtill ska Finlands autoktona språk vara synliga och språken och deras användare uppskattas. Språken ställs inte mot varandra och Finlands språkreserv utnyttjas medvetet.

Språkpolitiskt program 2022

Språkklimat

Justitieministeriet förverkligade i november-december 2020 kampanjen Oma kieli/Eget språk-kampanjen i syfte att stöda ett bättre språkklimat.

Mer information om projektet för att förbättra språkklimatet

Kontakta i första hand via adressen kieliasiat-sprakarenden.om(at)gov.fi.

Kontaktuppgifter

Corinna Tammenmaa, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  Telefon:0295150181   E-postadress:


Jasmiina Jokinen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150078   E-postadress:


Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150077   E-postadress:


Emma Borg, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150100   E-postadress: