Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddet i EU stärks – arbetsgruppens förslag på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2022 9.25
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ny lagstiftning för att inrätta ett förfarande för grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen. Syftet med förfarandet är att förbättra konsumenternas möjlighet till gottgörelse om konsumenträttigheter har kränkts. Genom reformen genomförs EU-direktivet om grupptalan.

En grupptalan gör det möjligt att kräva att en näringsidkares förfarande ska förbjudas. Dessutom är det möjligt att kräva gottgörelse för förlust eller skada som åsamkats konsumenter. Med grupptalan avses enligt arbetsgruppen dels grupptalan som gäller yrkanden på gottgörelse, dels grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande. Målet är att förbättra konsumenternas möjligheter att få gottgörelse för sina förluster om en näringsidkare har brutit mot den lagstiftning som skyddar konsumenternas rättigheter.

Enligt arbetsgruppens förslag ska talan kunna väckas av så kallade godkända enheter som företräder konsumenter. En godkänd enhet kan vara antingen en konsumentorganisation eller en myndighet som för talan på en konsumentgrupps vägnar. På detta sätt behöver enskilda konsumenter inte agera ensamma i ett ärende. 

Arbetsgruppens förslag ger organisationer möjlighet att få extern finansiering för att finansiera grupptalan, vilket ger dem bättre möjlighet att väcka talan och främja konsumentskyddet.

Brett tillämpningsområde för grupptalan

I enlighet med direktivet kan talan väckas förutom i konsumentfrågor även i ärenden som gäller finansiella tjänster, resor och turism, energi och miljö, telekommunikation och dataskydd. Tillämpningsområdet för det nya föreslagna förfarandet är således större än för den nuvarande lagen om grupptalan.

Enligt arbetsgruppens förslag ska grupptalan, på samma sätt som för närvarande, behandlas i allmänna domstolar. Däremot är det meningen att ärenden som gäller åtgärder för förbudsföreläggande ska behandlas av marknadsdomstolen.

I propositionen ingår avvikande meningar från Konkurrens- och konsumentverket och Konsumentförbundet samt Finlands Näringsliv och Företagarna i Finland.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av juni 2023. Utlåtanden om arbetsgruppens förslag kan lämnas i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 31 mars 2022.

Mer information: Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]

Genomförande av direktivet om grupptalan: Arbetsgruppsbetänkande

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen