Statsunderstöd för främjande av ekonomiskt kunnande utlyses

Utlysningen av statsunderstöd för projekt som främjar ekonomiskt kunnande har inletts i tjänsten Sokunderstod.fi. Statsunderstödet är avsett för att effektivisera arbetet för att främja ekonomiskt kunnande och för forskning som har samband med det. Ansökningstiden går ut den 4 april kl. 16.15. 

Utlysningen av finansiering är en del av genomförandet av den nationella strategin för ekonomiskt kunnande, vars syfte är att öka det ekonomiska kunnandet i alla åldersgrupper. Genom statsunderstöden för främjande av ekonomiskt kunnande 2024 genomförs föresatsen i regeringsprogrammet för Orpos regering som gäller en helhetsöversyn över skuldsättningsfenomenet. Vid utlysningen betonas också målen för genomförandet av strategin för ekonomiskt kunnande 2024, som har beretts tillsammans med nätverket av aktörer inom ekonomiskt kunnande. Vid utlysningen av statsunderstöd för ekonomiskt kunnande beaktas också övriga allmänna projekt som främjar ekonomiskt kunnande.

Statsunderstöd utlyses för sammanlagt 650 000 euro. Finansiering kan sökas av såväl organisationer, föreningar, stiftelser, forskare som forskningsinstitut. Understöd kan inte beviljas myndigheter eller företag, men de kan vara samarbetspartner i projekten. 

Det understöd som justitieministeriet beviljar kan i regel täcka högst 90 procent av de godtagbara totala kostnaderna för den verksamhet som understöds. För forskare som är privatpersoner krävs ingen självfinansieringsandel. 
Understöden är behovsprövade och ansökningarna bedöms baserat på de uppgifter som lämnats i ansökan om understöd.

Ansökan om understöd lämnas in via tjänsten Sokunderstod.fi

Ansökan om understöd lämnas in via den nya webbtjänsten Sokunderstod.fi, som samlar statsbidragsmyndigheternas olika utlysningar av statsunderstöd på ett ställe. Om sökanden ännu inte har de fullmakter som getts i Suomi.fi-tjänsten eller tillräckliga fullmakter för den person som bereder ansökan, lönar det sig att göra det först.

Infomöte för sökande den 13 mars 2024

Ett infomöte för sökande ordnas den 13 mars 2024 kl. 10–11. Vid infomötet, som hålls på finska, ges information om utlysningen av statsunderstöd och om användningen av den nya söktjänsten. Anmäl dig senast den 11 mars 2024. En deltagarlänk skickas den 12 mars 2024 till dem som anmält sig.

Program

Presentation av innehållet i utlysningen: Sanna Helesuo, ledande sakkunnig och Mette Ranta, specialsakkunnig, justitieministeriet

Den nya elektroniska söktjänsten Sokunderstod.fi: Waltteri Thusberg och Satu Lindberg, specialsakkunniga vid Statskontoret

  • Få ordning på fullmakterna!
  • Användningen av det nya systemet
  • Vem kan besvara tekniska frågor om det uppstår problem?

Frågor som gäller ekonomi: Piritta Koivukoski-Kouhia (ekonomiska ärenden, justitieministeriet) 

Anmäl dig till infomötet 

Sokunderstod.fi: Statsunderstöd för projekt som främjar ekonomiskt kunnande (specialunderstöd) 

Främjande av ekonomiskt kunnande och strategin för ekonomiskt kunnande  

Kontaktpersoner:
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig, tel. 0295 150 005, [email protected]
Mette Ranta, specialsakkunnig, tel. 0295 150 201, [email protected] 

Utlysning av understöd för främjande av ekonomiskt kunnande