Delegation för medborgarsamhällspolitik OM025:00/2016

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM025:00/2016

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 9.2.2017 – 8.2.2021

Datum för tillsättande 9.2.2017

Typ av organ Delegation

föreningar förhandlingsdelegationer medborgarsamhälle påverkan demokrati deltagande medborgarorganisationer

Mål och resultat

Delegationen för medborgarsamhällspolitik skall

1) främja samarbetet och växelverkan mellan medborgarsamhället och myndigheterna,

2) följa förändringarna i medborgarsamhällets omvärld samt i anslutning till detta utvecklingen inom Europeiska unionen och internationellt,

3) ta initiativ och lägga fram förslag samt yttra sig i syfte att utveckla delområden av vikt för medborgarsamhällspolitiken,

4) bedöma ministeriernas strategier för medborgarorganisationerna och praxis vid offentliga utfrågningar,

5) följa med att den offentliga maktens beslut i fråga om medborgarorganisationerna är samstämmiga och förutsebara samt ta initiativ i syfte att utveckla samstämmigheten och förutsebarheten,

6) ta initiativ i anslutning till Finlands nationella och internationella handlingslinje beträffande medborgarorganisationer,

7) starta utrednings-, undersöknings- och utvecklingsprojekt, främja forskningsverksamhet och utnyttjandet av forskningsresultat samt informera om resultaten av projekt- och undersökningar.

Utgångspunkter

Edellisen KANEn toimikausi päättyi 19.6.2016 ja kolmas neuvottelukunta on tarkoitus asettaa alkuvuodesta 2017.