Främjande av ekonomiskt kunnande och strategin för ekonomiskt kunnande

Finländarnas ekonomiska kunnande bäst i världen 2030

Justitieministeriet har tillsammans med Finlands Bank och nätverket av aktörer inom ekonomiskt kunnande förbundit sig till att främja finländarnas ekonomiska kunnande. En central del av detta arbete är den nationella strategin för ekonomiskt kunnande.

Syftet med den nationella strategin för ekonomiskt kunnande är att förbättra medborgarnas ekonomiska kunnande och förståelsen för betydelsen av ekonomiskt kunnande, så att de kan fatta bra beslut med tanke på den egna ekonomin.  

Ekonomiskt kunnande omfattar god ekonomi, sparande, investeringar och förebyggande av överskuldsättning.   

Visionen för strategin är att finländarna ska vara världens bästa experter på ekonomi före 2030.

Justitieministeriets funktion för ekonomiskt kunnande

Justitieministeriets funktion för ekonomiskt kunnande ansvarar för samordningen av strategin för ekonomiskt kunnande. Vi sörjer för genomförandet av strategin för ekonomiskt kunnande, den operativa verksamheten och förvaltningen. 

För främjande av ekonomiskt kunnande har det beviljats ett årligt anslag på en miljon euro som används för främjande av projekt och forskning som genomförs av aktörer inom ekonomiskt kunnande (LINKKI). Justitieministeriet svarar för administreringen av statsunderstöden för ekonomiskt kunnande.

Nätverk av aktörer inom ekonomiskt kunnande

Den viktigaste genomföraren av strategin för ekonomiskt kunnande är ett nätverk av aktörer inom ekonomiskt kunnande som består av aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn samt forskare. 

Ett effektivt stärkande av det ekonomiska kunnandet förutsätter ett aktivt samarbete mellan alla aktörer. Arbetet i nätverket av aktörer har inletts och samordnas av centralen för ekonomiskt kunnande som finns i anslutning till Finlands Banks myntmuseum. Alla intresserade aktörer är välkomna med i nätverket.

Utlysning av statsunderstöd för ekonomiskt kunnande

Främjandet av ekonomiskt kunnande stöds med statsunderstöd som kan sökas från och med 2023.

Forskning

Forskning i ekonomiskt kunnande är en central del av genomförandet av strategin för ekonomiskt kunnande. Arbetet för att främja det ekonomiska kunnandet förutsätter att medborgarnas ekonomiska kunnande mäts regelbundet. 

Funktionen för ekonomiskt kunnande samarbetar intensivt med forskare inom ekonomiskt kunnande. Forskarnätverket för ekonomiskt kunnande främjar tvärvetenskaplig forskning och internationellt samarbete inom ekonomiskt kunnande.

Internationell verksamhet

Internationellt samarbete är en viktig del av arbetet inom funktionen för ekonomiskt kunnande. Justitieministeriet blev år 2023 fullvärdig medlem i OECD:s internationella nätverk för finansiell utbildning International Network on Financial Education (INFE) för främjandet av det internationella samarbetet kring ekonomiskt kunnande. 

Vi utnyttjar OECD/INFE:s erfarenheter av internationella strategier och handlingsplaner för ekonomiskt kunnande. Vi samarbetar också aktivt med bland annat de organisationer som ansvarar för det ekonomiska kunnandet i Lettland och Estland. 

Funktionen för ekonomiskt kunnande deltar i Europeiska kommissionens beredning av ramarna för ekonomiskt kunnande (Financial Literacy Framework). Ramen för vuxna blev klar våren 2022. Ramen för barn och unga blir klar hösten 2023. 
 

Ytterligare information

Sanna Helesuo, ledande sakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster ekonomi- och skuldrådgivning  ekonomisk kompetens  0295150005  


Mette Ranta, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster ekonomisk kompetens  0295150201