Följderna av brexit inom justitieministeriets ansvarsområde

Storbritannien har meddelat att landet lämnar EU till följd av folkomröstningen i juni 2016. Trots att den tidsfrist på två år som i EU:s grundfördrag fastställts för förhandlingarna om utträde löpte ut den 29 mars 2019 är fortfarande oklart när utträdet träder i kraft, eftersom Storbritannien har begärt om att datumet för utträdet skjuts fram.

Information om det aktuella läget med Storbritanniens utträde ur EU finns på statsrådets kanslis webbplats.

Oberoende av om Storbritannien lämnar EU med eller utan avtal, tillämpas i förhållande till Storbritannien efter utträdet varken EU-bestämmelserna om lokala val i EU-länderna eller EU-bestämmelserna om Europaparlamentsvalet. När det gäller lokala val tillämpas på Storbritannien efter utträdet nationella bestämmelser om tredjeländer, vilket innebär att brittiska medborgare som bor i Finland får rösträtt i lokala val i Finland (kommunalval) när de har haft sin hemvist i Finland i två år. Information om valen finns på justitieministeriets webbplats om val, vaalit.fi.

Utträdesavtalet och följderna av det

EU och Storbritanniens regering enades i slutet av november 2018 om innehållet i utträdesavtalet. Europaparlamentet och Storbritanniens parlament har ännu inte godkänt avtalet, vilket krävs för att det ska träda i kraft. Utkastet till utträdesavtal och EU:s förhandlingsdokument finns på kommissionens webbplats.

Om utträdesavtalet träder i kraft, fortsätter Storbritannien med stöd av avtalets bestämmelser om en övergångsperiod att tillämpa nästan alla EU-bestämmelser åtminstone till utgången av 2020. Inom justitieministeriets ansvarsområde innebär detta bl.a. att det civilrättsliga och straffrättsliga samarbetet fortsätter som förut under övergångsperioden. De rättsprocesser som grundar sig på EU-bestämmelser sköts till slutet av övergångsperioden i enlighet med de nu gällande bestämmelserna, och de processer som fortfarande är anhängiga vid slutet av övergångsperioden avslutas i enlighet med bestämmelserna i utträdesavtalet. Dessutom kommer det till slutet av övergångsperioden att vara möjligt att utbyta personuppgifter mellan EU och Storbritannien enligt samma bestämmelser som före utträdet.

Avsikten är att man genast efter utträdet med tanke på tiden efter övergångsperioden ska inleda avtalsförhandlingar mellan EU och Storbritannien om de framtida förbindelserna i vissa frågor. Ett exempel på en sådan fråga är hur det straffrättsliga samarbetet mellan EU och Storbritannien ska organiseras efter övergångsperioden. Samarbetet skulle i vissa fall vara möjligt efter övergångsperioden också utan separata avtal, och det skulle då ske med stöd av gällande internationella avtal.

Följderna av ett avtalslöst utträde och beredskapen inför dem

Det är också möjligt att inget utträdesavtal träder i kraft, och då lämnar Storbritannien EU utan avtal.

Det rättsliga samarbetet

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal, deltar landet inte längre i det rättsliga samarbetet inom EU, utan behandlingen av ärenden överförs med stöd av gällande internationella avtal. Genast efter utträdet kan detta få praktiska konsekvenser t.ex. för myndigheternas behandling av familjerättsliga ärendet med kopplingar till Storbritannien.

När det gäller samarbetet mellan myndigheterna övergår man i fråga om delgivningen av handlingar och upptagandet av bevisning samt i familjerättsliga ärenden från EU-lagstiftning till att i första hand tillämpa de konventioner som utarbetats inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt (bl.a. Haagkonventionen från 1965 om delgivning, Haagkonventionerna från 1970 om bevisupptagning samt i familjeärenden Haagkonventionen från 1996 om barnskydd och Haagkonventionen från 2007 om indrivning av underhållsbidrag). Samarbetet sker då via de centralmyndigheter som fastställs i konventionerna. I Finland är centralmyndigheten justitieministeriet.

Den gemensamma EU-lagstiftningen är en del av det rättsliga samarbetet. Den lagstiftning som tillämpas bara på relationerna mellan medlemsstaterna tillämpas efter utträdet inte längre i förhållande till Storbritannien. I ärenden där svaranden är från Storbritannien fastställs den finska domstolens internationella behörighet i tvistemål som omfattas av tillämpningsområdet för Bryssel I-förordningen i första hand enligt rättegångsbalkens 10 kap. I konkursärenden tillämpas konkurslagens 7 kap. 1 § 2 mom. En dom i tvistemål som meddelats i Storbritannien erkänns efter utträdet inte längre i Finland och verkställs inte heller här. Detsamma gäller beslut i insolvensärenden.

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal slutar EU-lagstiftningen tillämpas också på anhängiga brottmål (bl.a. europeisk arresteringsorder och utredningsorder samt informationssystemet ECRIS för utbyte av uppgifter ur kriminalregister). I förhållande till Storbritannien börjar Europarådets avtal och tilläggsprotokoll tillämpas på såväl begäran om rättshjälp och delgivning som utlämning för brott. I brottsärenden kan man fortsättningsvis begära straffregisteruppgifter, men samarbetet på andra grunder upphör. Myndigheterna övergår delvis från direkt kontakt till kontakter via centralmyndigheter, vilket kan göra att vissa förfaranden blir långsammare.

Överföring av personuppgifter till Storbritannien

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal kommer överföringen av personuppgifter till Storbritannien att ske med stöd av andra bestämmelser än i nuläget. Detta får konsekvenser för både medborgare, företag och myndigheter. Det är då viktigt att t.ex. företagen inom EU har tillräcklig information om på vilka villkor uppgifterna får överföras till Storbritannien efter utträdet. De europeiska dataskyddsmyndigheterna samarbetar i frågan. I Finland ger dataombudsmannens byrå information om saken på sin webbplats.

Konsumentskydd

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal tillämpas EU-fördragen inte längre där, vilket i vissa fall kan medföra betydande ändringar i konsumenters rättigheter och skyldigheter jämfört med läget före utträdet. Närmare information och anvisningar om konsumenters rättigheter och skyldigheter finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Övriga frågor vid ett avtalslöst utträde

När det gäller finska medborgares ställning i Storbritannien rekommenderas det att man bekantar sig med den brittiska regeringens anvisningar om förberedelser inför ett avtalslöst utträde.

De finska ministerierna och myndigheterna informerar om konsekvenserna av ett avtalslöst utträde på sina webbplatser. På statsrådets kanslis webbsida om beredskapen inför Storbritanniens utträde finns en sammanställning av länkar som berör olika frågor.

Europeiska kommissionen har offentliggjort åtskilliga lagstiftningsförslag, meddelanden och tillkännagivanden om beredskapen inför ett avtalslöst utträde.

Ytterligare information: Katja Arenmaa (samordning av brexit-frågor inom justitieministeriets ansvarsområde), e-postadressen har formen [email protected]

Frågor som gäller andra än justitieministeriets ansvarsområde: statsrådets kanslis webbsida om beredskapen inför brexit