Följderna av brexit inom justitieministeriets ansvarsområde

När Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnar Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleds en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas i regel de rådande bestämmelserna, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under 2020 ska EU och Storbritannien förhandla om sin framtida relation. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att man inte hinner ingå nya avtal för alla sektorer till den 1 januari 2021. 

Utträdesavtalet och övergångsperioden

EU:s och Storbritanniens utträdesavtal träder i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet kan allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU avvecklas på ett kontrollerat sätt. Avtalet innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation.

Genom utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att upprätthålla sin relation utifrån EU:s nu gällande bestämmelser, som om Storbritannien ännu vore medlem i EU.  När utträdesavtalet träder i kraft fortsätter således samarbetet inom civil- och straffrätt som för närvarande. De rättsprocesser som grundar sig på EU-rätt genomförs fram till övergångsperiodens slut i enlighet med nu gällande bestämmelser, och de processer som är anhängiga i slutet av övergångsperioden slutförs med stöd av utträdesavtalets bestämmelser. Fram till övergångsperiodens slut är det också möjligt att utbyta personuppgifter mellan EU och Storbritannien enligt de nu gällande bestämmelserna.

Efter att utträdesavtalet har trätt i kraft deltar Storbritannien däremot inte längre i EU:s beslutsfattande eller i EU-organens verksamhet. Under övergångsperioden tillämpas inte heller bestämmelserna om EU:s medborgarinitiativ på Storbritannien eller dess medborgare. Ett annat undantag är att EU-bestämmelserna om EU-länders lokala val och Europaparlamentsval inte tillämpas på Storbritannien efter utträdesdagen. När det gäller de lokala valen är det de nationella bestämmelserna om tredjeländer som ska tillämpas på Storbritannien efter utträdet, vilket innebär att brittiska medborgare som bor i Finland får rösträtt i lokala val i Finland (kommunalval), om de har haft sin hemvist i Finland i två år. Information om val finns på justitieministeriets webbplats vaalit.fi

Genom utträdesavtalet säkerställs också att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet, i enlighet med EU-rätten, under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga före den 1 januari 2021. Deras ställning och rättigheter tryggas i enlighet med de centrala EU-bestämmelser som gäller den 31 december 2020. Den 1 januari 2021 upphör den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien, och rätten till inresa och andra rättigheter blir begränsade. Mer information om detta finns på inrikesministeriets webbplats om brexit.

EU:s och Storbritanniens framtida relation

Under 2020, dvs. under övergångsperioden, ska EU och Storbritannien förhandla om sin framtida relation. EU och Storbritannien ska förhandla bland annat om vissa arrangemang inom det straffrättsliga samarbetet. Målet är att den framtida relationen ska vara fastställd vid övergångsperiodens slut den 1 januari 2021. Närmare information om den framtida relationen ges i takt med att förhandlingarna framskrider.

På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna hinner alla avtal om den framtida relationen eventuellt inte ingås före övergångsperioden är slut. Då kan man efter den 1 januari 2021 i många fall bli tvungen att tillämpa nu gällande internationella avtal. Närmare information om vad som gäller efter övergångsperioden ges senare i och med att förhandlingarna om den framtida relationen framskrider. 

Information om verkningarna av utträdesavtalets ikraftträdande och övergångsperiodens slut ges i Finland på ministeriernas och myndigheternas egna webbplatser. Även statsrådets kanslis webbplats innehåller information om brexit och den framtida relationen. 

På kommissionens webbplats finns mycket information om Storbritanniens utträde ur EU. 

När det gäller frågan om de finska medborgarnas ställning i Storbritannien rekommenderas det att man bekantar sig med den brittiska regeringens anvisningar

Ytterligare information:

Katja Arenmaa (samordning av brexit-frågor inom justitieministeriets ansvarsområde), [email protected]

Mer information om utträdesavtalet, övergångsperioden och den framtida relationen finns på statsrådets kanslis webbplats