Följderna av brexit inom justitieministeriets ansvarsområde

Storbritannien har meddelat att landet lämnar EU till följd av folkomröstningen i juni 2016. Storbritanniens utträde ur unionen träder i kraft den 29 mars 2019, då den tidsfrist på två år som i EU:s grundfördrag fastställts för förhandlingarna om utträde löper ut.

Oberoende av om Storbritannien lämnar EU med eller utan ett avtal, tillämpas i förhållande till Storbritannien efter utträdet den 29 mars 2019 varken EU-bestämmelserna om lokala val i EU-länderna eller EU-bestämmelserna om Europaparlamentsvalet. Storbritannien deltar inte i Europaparlamentsvalet våren 2019. De finska medborgare som bor i Storbritannien kommer automatiskt att tas in i Finlands rösträttsregister vid Europaparlamentsvalet, och de kommer att få en anmälan om rösträtt. Information om valet finns på justitieministeriets webbplats om val, vaalit.fi.

Utträdesavtalet och följderna av det

EU och Storbritanniens regering enades i slutet av november 2018 om innehållet i utträdesavtalet. Europaparlamentet och Storbritanniens parlament har ännu inte godkänt avtalet, vilket krävs för att det ska träda i kraft. Utkastet till utträdesavtal och EU:s förhandlingsdokument finns på kommissionens webbplats.

Om utträdesavtalet träder i kraft den 30 mars 2019 i enlighet med planerna, fortsätter Storbritannien med stöd av avtalets bestämmelser om en övergångsperiod att tillämpa nästan alla EU-bestämmelser åtminstone till utgången av 2020. Inom justitieministeriets ansvarsområde innebär detta bl.a. att det civilrättsliga och straffrättsliga samarbetet fortsätter som förut under övergångsperioden. De rättsprocesser som grundar sig på EU-bestämmelser sköts till slutet av övergångsperioden i enlighet med de nu gällande bestämmelserna, och de processer som fortfarande är anhängiga vid slutet av övergångsperioden avslutas i enlighet med bestämmelserna i utträdesavtalet. Dessutom kommer det till slutet av övergångsperioden att vara möjligt att utbyta personuppgifter mellan EU och Storbritannien enligt samma bestämmelser som före utträdet.

Avsikten är att man genast efter utträdet med tanke på tiden efter övergångsperioden ska inleda avtalsförhandlingar mellan EU och Storbritannien om de framtida förbindelserna i vissa frågor. Ett exempel på en sådan fråga är hur det straffrättsliga samarbetet mellan EU och Storbritannien ska organiseras efter övergångsperioden. Samarbetet skulle i vissa fall vara möjligt efter övergångsperioden också utan separata avtal, och det skulle då ske med stöd av gällande internationella avtal.

Följderna av ett avtalslöst utträde och beredskapen inför dem

Det är också möjligt att inget utträdesavtal träder i kraft den 30 mars 2019, och Storbritannien lämnar då EU utan avtal. Storbritannien deltar i det här fallet inte längre i det rättsliga samarbetet inom EU, utan behandlingen av ärenden överförs med stöd av gällande internationella avtal. I synnerhet genast efter utträdet kan detta i vissa fall få praktiska konsekvenser t.ex. för myndigheternas behandling av familjerättsliga ärendet med kopplingar till Storbritannien.

Dessutom kommer överföringen av personuppgifter till Storbritannien att ske med stöd av andra bestämmelser än i nuläget. Detta får konsekvenser för både medborgare, företag och myndigheter. Det är då viktigt att t.ex. företagen inom EU har tillräcklig information om på vilka villkor uppgifterna får överföras till Storbritannien efter utträdet. De europeiska dataskyddsmyndigheterna samarbetar i frågan. I Finland ger dataombudsmannens byrå information om saken på sin webbplats.

Europeiska kommissionen har offentliggjort ett meddelande om beredskapen inför ett avtalslöst utträde och sektorspecifika tillkännagivanden.

När det gäller finska medborgares ställning i Storbritannien rekommenderas det att man bekantar sig med den brittiska regeringens anvisningar om förberedelser inför ett avtalslöst utträde.

Ytterligare information: Katja Arenmaa (samordning av brexit-frågor inom justitieministeriets ansvarsområde), e-postadressen har formen fornamn.efternamn@om.fi