Följderna av brexit inom justitieministeriets ansvarsområde

Storbritannien lämnade Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020. Utträdesavtalet trädde i kraft den 1 februari 2020. Samtidigt inleddes en övergångsperiod som fortsatte fram till den 31 december 2020.

Europeiska kommissionen, som fört förhandlingarna för EU:s del, och Storbritannien slutförde förhandlingarna om sin framtida relation den 24 december 2020. Processen för att godkänna avtalet inleddes omedelbart i Finland och i andra EU-länder. EU och Storbritannien siktar på att avtalet ska kunna tillämpas från och med den 1 januari 2021. Den mest aktuella informationen om avtalet finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Statsrådets kansli har på sin webbplats samlat information om Storbritanniens utträde ur EU (brexit), utträdesavtalet, övergångsperioden, förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien samt konsekvenserna av brexit för medborgare och företag.

Information om brexit – Statsrådets kansli 

Brexit – Europeiska kommissionen

Konsekvenserna av brexit i frågor som hör till justitieministeriets ansvarsområde:

Ändringar på utträdesdagen den 31 januari 2020

Till följd av Storbritanniens utträde ur EU ingick EU och Storbritannien ett utträdesavtal som trädde i kraft den 1 februari 2020. Genom avtalet har man på ett kontrollerat sätt avvecklat allt det samarbete som baserade sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Under en övergångsperiod som enligt utträdesavtalet pågick till utgången av 2020 fortsatte samarbetet mellan EU och Storbritannien med stöd av gällande EU-bestämmelser.

Tillämpningen av EU-bestämmelserna om EU-ländernas lokala val och Europaparlamentsval upphörde dock redan på utträdesdagen den 31 januari 2020. I lokala val är det de nationella bestämmelserna om tredjeländer som ska tillämpas på Storbritannien. Detta innebär att brittiska medborgare som bor i Finland får rösträtt i lokala val i Finland (kommunalval), om de har haft sin hemvist i Finland i två år. Information om val finns på justitieministeriets webbplats vaalit.fi.

Under övergångsperioden tillämpades inte heller bestämmelserna om EU:s medborgarinitiativ på Storbritannien eller dess medborgare. 

Ändringar den 1 januari 2021 – Ett nytt partnerskap

Vid överföring av personuppgifter till Storbritannien iakttas från och med den 1 januari 2021 de bestämmelser i EU:s dataskyddslagstiftning som gäller länder utanför EU. Dessutom är det bra att beakta bestämmelserna i utträdesavtalet om uppgifter som behandlats eller erhållits före utgången av övergångsperioden eller med stöd av utträdesavtalet. Information om överföring av personuppgifter till Storbritannien finns på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå.

EU:s allmänna konsumentlagstiftning och lagstiftning om passagerarrättigheter tillämpas inte längre på Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Finländska konsumenter skyddas dock i allmänhet fortfarande av tvingande bestämmelser i EU-lagstiftningen även i de fall där näringsidkaren är från Storbritannien. Närmare information ges av Konkurrens- och konsumentverket.

I ärenden som inleds efter den 1 januari 2021 grundar sig samarbetet mellan Finland och Storbritannien på områdena för privaträtt och handelsrätt till stor del på internationella konventioner som ingåtts i enlighet med Haagkonferensen för internationell privaträtt. Detta förutsätter dock att både Finland och Storbritannien är parter i konventionerna. Till exempel inom familjerätten är både Finland och Storbritannien parter i 1996 års Haagkonvention om skydd för barn och 2007 års konvention om indrivning av underhåll till barn.

Europeiska kommissionen offentliggjorde i augusti 2020 tillkännagivandet ”Förenade kungarikets utträde och EU-regler på områdena civilrätt och internationell privaträtt”. Tillkännagivandet är omfattande och behandlar bland annat frågor som rör domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Tillkännagivandet avser också insolvensförfaranden och förfaranden för rättsligt samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter.

EU och Storbritannien förhandlade under 2020 fram ett partnerskapsavtal om vissa centrala frågor. Bestämmelserna i avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2021. Inom justitieministeriets ansvarsområde gällde förhandlingarna särskilt vissa bestämmelser inom området för straffrättsligt samarbete. Syftet med avtalet är att säkerställa ett fungerande och effektivt samarbete mellan de rättsliga myndigheterna i EU:s medlemsstater och i Storbritannien. Avtalet innehåller bestämmelser om bland annat utlämning för brott, internationell straffrättslig rättshjälp, frysning och förverkande av vinning av brott samt utbyte av straffregisteruppgifter. (UJ 50/2020 vp - 55/2020 vp)

Partnerskapsavtalet innehåller också vissa bestämmelser om frågor i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster. Mer information på undervisnings- och kulturministeriets webbplats och i statsrådets utredning om partnerskapsavtalet.

Det utträdesavtal som trädde i kraft den 1 februari 2020 har betydelse i vissa frågor också efter att övergångsperioden har gått ut.

  • Genom utträdesavtalet säkerställs också att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet, i enlighet med EU-rätten, under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga före den 1 januari 2021. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020. Den fria rörligheten upphör emellertid för de EU-medborgare och brittiska medborgare som flyttar först efter den 31 december 2020. Detta innebär att deras rätt till inresa och andra rättigheter begränsas. Mer information finns på inrikesministeriets webbsida om följderna av brexit.
  • Rättsliga processer som är anhängiga vid utgången av övergångsperioden den 31 december 2020 och som baserar sig på EU-bestämmelser slutförs i enlighet med i bestämmelserna utträdesavtalet.


Mer information
Information om brexit – Statsrådets kansli  
Brexit – Europeiska kommissionen
Partnerskapsavtalet mellan EU och Storbritannien
Europainformationen ger information om brexit och dess följder inom olika branscher
Finlands ambassad i London
Webbplatsen för Europeiska kommissionens EU-UK-arbetsgrupp

Ytterligare information

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden 
justitieministeriet, Staben, EU-ärenden och internationella ärenden Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  rättsliga och inrikes frågor (EU)  0295150504