Följderna av brexit inom justitieministeriets ansvarsområde

Mycket förändrades när Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021. Följderna av utträdet syns även i vardagen för finländare och företag verksamma i Finland. Den nya relationen mellan EU och Storbritannien är betydligt mer distanserad än tidigare.

På julafton den 24 december 2020 slutförde Europeiska kommissionen och Storbritannien de utdragna förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen. Det brittiska parlamentet godkände avtalet slutligt den 30 december 2020. Den 29 december 2020 beslutade EU-länderna att de tre avtal som blev klara till julen kan tillämpas temporärt från och med den 1 januari 2021. Rådet fattade sitt beslut om detta (2020/2252) genom skriftligt förfarande. Därigenom förhindrades ett avtalslöst tillstånd mellan EU och Storbritannien i samband med övergångsperiodens utgång den 31 december 2020.

Europaparlamentets plenum röstade för avtalen den 27 april 2021. Därefter, den 29 april 2021, fattade rådet (dvs. EU-medlemsländerna) ännu ett separat beslut om ingående av avtalen. Avtalen trädde i kraft slutgiltigt den 1 maj 2021. Rådets beslut och de slutliga översättningarna av avtalen till alla 24 officiella EU-språk, som blev färdiga i april, har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Brexit – Europeiska kommissionen

Följderna av brexit i frågor som hör till justitieministeriets ansvarsområde:

Ändringar på utträdesdagen den 31 januari 2020

Till följd av Storbritanniens utträde ur EU ingick EU och Storbritannien ett utträdesavtal som trädde i kraft den 1 februari 2020. Genom avtalet har man på ett kontrollerat sätt avvecklat allt det samarbete som baserade sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Under en övergångsperiod som enligt utträdesavtalet pågick till utgången av 2020 fortsatte samarbetet mellan EU och Storbritannien med stöd av gällande EU-bestämmelser.

Tillämpningen av EU-bestämmelserna om EU-ländernas lokala val och Europaparlamentsval upphörde dock redan på utträdesdagen den 31 januari 2020. I lokala val är det de nationella bestämmelserna om tredjeländer som ska tillämpas på Storbritannien. Detta innebär att brittiska medborgare som bor i Finland får rösträtt i lokala val i Finland (kommunalval), om de har haft sin hemvist i Finland i två år. Information om val finns på justitieministeriets webbplats vaalit.fi.

Från och med den 31 januari 2020 tillämpas inte heller bestämmelserna om EU:s medborgarinitiativ på Storbritannien eller dess medborgare.

Ändringar den 1 januari 2021 – Ett nytt partnerskap

Vid överföring av personuppgifter till Storbritannien iakttas från och med den 1 januari 2021 de bestämmelser i EU:s dataskyddslagstiftning som gäller länder utanför EU. Dessutom är det bra att beakta bestämmelserna i utträdesavtalet om uppgifter som behandlats eller erhållits före utgången av övergångsperioden eller med stöd av utträdesavtalet. Information om överföring av personuppgifter till Storbritannien finns på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå.

EU:s allmänna konsumentlagstiftning och lagstiftning om passagerarrättigheter tillämpas inte längre på Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Finländska konsumenter skyddas dock i allmänhet fortfarande av tvingande bestämmelser i EU-lagstiftningen även i de fall där näringsidkaren är från Storbritannien.

I ärenden som inleds efter den 1 januari 2021 grundar sig samarbetet mellan Finland och Storbritannien på områdena för privaträtt och handelsrätt till stor del på internationella konventioner som ingåtts i enlighet med Haagkonferensen för internationell privaträtt. Detta förutsätter dock att både Finland och Storbritannien är parter i konventionerna. Till exempel inom familjerätten är både Finland och Storbritannien parter i 1996 års Haagkonvention om skydd för barn och 2007 års konvention om indrivning av underhåll till barn.

Europeiska kommissionen offentliggjorde i augusti 2020 tillkännagivandet ”Förenade kungarikets utträde och EU-regler på områdena civilrätt och internationell privaträtt”. Tillkännagivandet är omfattande och behandlar bland annat frågor som rör domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Tillkännagivandet avser också insolvensförfaranden och förfaranden för rättsligt samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter.

EU och Storbritannien förhandlade under 2020 fram ett partnerskapsavtal om vissa centrala frågor. Bestämmelserna i avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2021. Inom justitieministeriets ansvarsområde gällde förhandlingarna särskilt vissa bestämmelser inom området för straffrättsligt samarbete. Syftet med avtalet är att säkerställa ett fungerande och effektivt samarbete mellan de rättsliga myndigheterna i EU:s medlemsstater och i Storbritannien. Avtalet innehåller bestämmelser om bland annat utlämning för brott, internationell straffrättslig rättshjälp, frysning och förverkande av vinning av brott samt utbyte av straffregisteruppgifter. (UJ 50/2020 vp - 55/2020 vp)

Partnerskapsavtalet innehåller också vissa bestämmelser om frågor i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster. Mer information på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Det utträdesavtal som trädde i kraft den 1 februari 2020 har betydelse i vissa frågor också efter att övergångsperioden har gått ut.

  • Genom utträdesavtalet säkerställs också att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet, i enlighet med EU-rätten, under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga före den 1 januari 2021. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020. Den fria rörligheten upphör emellertid för de EU-medborgare och brittiska medborgare som flyttar först efter den 31 december 2020. Detta innebär att deras rätt till inresa och andra rättigheter begränsas. Mer information finns på inrikesministeriets webbsida om följderna av brexit.
  • Rättsliga processer som är anhängiga vid utgången av övergångsperioden den 31 december 2020 och som baserar sig på EU-bestämmelser slutförs i enlighet med i bestämmelserna utträdesavtalet.


Mer information
Brexit – Europeiska kommissionen
Partnerskapsavtalet mellan EU och Storbritannien
Europainformationen ger information om brexit och dess följder inom olika branscher
Finlands ambassad i London

Ytterligare information