Allmänna understöd för fredsarbete vid riksomfattande organisationer 2023

Understödet är avsett för riksomfattande medborgarorganisationer vars uppgift är att främja fred huvudsakligen i Finland. Syftet med understödet är att stöda fred, samhällelig stabilitet samt att förebygga konflikter genom fredsarbete.

Understödet omfattar medborgarorganisationernas egentliga verksamhet. Understöd kan också sökas för något delområde inom den egentliga verksamheten. Verksamheten ska vara professionell, pågå året runt och den ska vara fortlöpande. Understöd beviljas inte enbart för ordnande av evenemang eller tillställningar eller för resebidrag.

Understöd beviljas för enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas för arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter, kommuner, samkommuner eller företag.

Ansökningstiden börjar den 25 november 2022 och går ut den 28 december 2022 kl. 16.15. Understöd söks med denna ansökningsblankett. 

Uppdaterad den 22 december 2022: Riksdagen beslutade (den 21 december 2022) om ett tillägg på 350.000 euro för fredsarbetsorganisationernas verksamhet för 2023. Därmed kan justitieministeriet använda 850.000 euro för bidrag för fredsarbete.

Avsikten är att fatta beslut om understöden i början av 2023 Beslutsmeddelandet skickas till den e-postadress som angavs i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterlig information

Redovisningar för understöden för det föregående året ska lämnas in till justitieministeriet senast 31.3 med denna blankett: redovisningsblankett

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare, fö[email protected], tfn 0295 150 077
 


 

Ytterligare information

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet 0295150077