Allmänna understöd för fredsarbete vid riksomfattande organisationer 2021

Understödet är avsett för riksomfattande civilsamhällesorganisationer vars uppgift är att bedriva fredsfrämjande verksamhet företrädesvis i Finland. Syftet med understödet är att genom fredsarbete stödja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i samhället och att stödja demokrati och ett socialt hållbart samhälle samt hållbar utveckling, särskilt mål 16 FN:s Agenda 2030 som gäller fred, rättvisa och god förvaltning.

Understödet omfattar civilsamhällesorganisationernas egentliga verksamhet, alltså verksamhet som pågår året om, är fortlöpande, bedrivs på professionell basis och är regelbundet. Understöd kan också sökas för något delområde inom den egentliga verksamheten.

Bidrag beviljas i form av ett allmänt statsunderstöd (verksamhetsbidrag) eller som ett riktat allmänt understöd som omfattar ett delområde inom verksamheten. Understöd beviljas inte uteslutande för ordnande av evenemang eller tillställningar eller för resebidrag.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter, kommuner eller företag.

Verksamheten vid riksomfattande organisationer för fredsarbete har beviljats allmänna statsunderstöd för 2021. Justitieministeriet har anvisats ett anslag på 700 000 euro för att delas ut för riksomfattande fredsarbete (under moment 25.01.50 Understöd). Statsunderstöd betalas i en enda post, betalningar inles på vecka 12. På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Redovisningsblankett för understöd beviljade för 2020

Redovisningarna om beviljade statsunderstöd för 2020 görs på en separat blankett. Redovisningarna skickas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.  
 

Ytterligare information

Maria Soininen, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  0295150072