Allmänna understöd för fredsarbete vid riksomfattande organisationer 2022

Understödet är avsett för riksomfattande civilsamhällesorganisationer vars uppgift är att bedriva fredsfrämjande verksamhet företrädesvis i Finland. Syftet med understödet är att genom fredsarbete stödja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i samhället och att stödja demokrati och ett socialt hållbart samhälle samt hållbar utveckling, särskilt mål 16 FN:s Agenda 2030 som gäller fred, rättvisa och god förvaltning.

Understödet omfattar civilsamhällesorganisationernas egentliga verksamhet, alltså verksamhet som pågår året om, är fortlöpande, bedrivs på professionell basis och är regelbundet. Understöd kan också sökas för något delområde inom den egentliga verksamheten.

Bidrag beviljas i form av ett allmänt statsunderstöd (verksamhetsbidrag) eller som ett riktat allmänt understöd som omfattar ett delområde inom verksamheten. Understöd beviljas inte uteslutande för ordnande av evenemang eller tillställningar eller för resebidrag.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter, kommuner eller företag.

Ansökningstiden börjar den 15 november 2021 och går ut den 31 december 2021 kl. 16.15. Understöd söks med denna ansökningsblankett

Justitieministeriet kan använda 500 000 för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att fatta beslut om understöden före utgången av februari 2022. Ett meddelande om beslutet skickas till den e-postadress som anges i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterlig information

Maria Soininen, regeringssekreterare, fö[email protected], tfn 0295 150 072
 

Redovisningsblankett för understöd beviljade för 2021

Redovisningarna om beviljade statsunderstöd för 2021 görs på en separat blankett.  Redovisningarna skickas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.  
 

Ytterligare information