Allmänna understöd för fredsarbete 2024

Ansökningsinfo den 20 december 2023

Allmänna understöd för fredsarbete söks för första gången via Haeavustuksia.fi-tjänsten. Därför ordnar vi en ansökningsinfo för intresserade (Teams).

Anmälningar: Pamela Sarasmo, regeringssekreterare, [email protected]. Teams-länken skickas senast den 19.12. till dem som har anmält sig. Infon hålls på finska.

Program
Ansökningsinfo den 20.12.2023 kl. 9.00–10.00

  • Inledande ord: Pamela Sarasmo, regeringssekreterare, justitieministeriet
  • Ny söktjänst – haeavustuksia.fi: Waltteri Thusberg, specialsakkunnig, Statskontoret
    - Fullmakterna i skick!
    - Användning av det nya systemet
    - Var får man hjälp med tekniska frågor, om det trots allt uppstår problem?

Välkommen!

Beskrivning av utlysningen

Det allmänna understödet är avsett för fredsarbete vid riksomfattande organisationer vars uppgift är att främja fred i Finland. Syftet med understödet är att stöda fred, samhällelig stabilitet samt att förebygga konflikter genom fredsarbete.

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna bygger på en helhetsbedömning. För att understöd ska beviljas krävs det att sökanden uppfyller de allmänna grunderna för beviljande. När vi jämför ansökningarna beaktar vi hur väl syftet med understödet, de allmänna grunderna för beviljande och de bedömningsgrunderna uppfylls.

Vid prövningen av understöd beaktas i högre grad än tidigare sökandens ekonomiska ställning och behov av understöd, inklusive allmänna understöd som sökanden fått någon annanstans ifrån samt sökandens tillgänliga förmögenhet.

Ansökningstiden börjar den 7 december 2023 kl. 9.00 och går ut den 4 januari 2023 kl. 16.15. 

OBS! Understöd söks i tjänsten Sokunderstod.fiUtlysningar / Allmänna understöd för fredsarbete 2024 – Sokunderstod.fi (haeavustuksia.fi)

För att ansökan ska kunna fyllas  krävs det en fullmakt som getts i Suomi.fi-tjänsten:

Sökunderstöd.fi - Valtiokonttori

Om ni ännu inte har de fullmakter som getts i Suomi.fi-tjänsten eller tillräckliga fullmakter för den person som bereder ansökan, lönar det sig att göra det först.

Redogörelse för användningen av understödet


Utredningar om understöd som beviljats för 2023 ska lämnas in till justitieministeriet senast den 31 mars 2024 på denna blankett: redovisningsblankett

Beviljade allmänna understöd för fredsarbete 2023

 

Finlands Fredsförbund ry 219 000 euro
Fredskämparna i Finland 217 000 euro
Suomen Sadankomitea ry 124 000 euro
Rauhankasvatusinstituutti ry 120 000 euro
SaferGlobe 35 000 euro
Ålands fredsinstitut sr 26 000 euro
Finlands FN-förbund 16 000 euro
USKOT-foorumi 16 000 euro
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 14 000 euro
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 13 000 euro
CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation sr 10 000 euro
Suomen YK-nuoret ry 6000 euro
Aseistakieltäytyjäliitto  6000 euro
Suomen kristillinen rauhanliike ry 6000 euro
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 6000 euro
Pelastakaa Lapset ry 5000 euro
Pand-Taiteilijat rauhan puolesta ry 5000 euro
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 3000 euro
Suomen Sovittelufoorumi ry 3000 euro
WILPF, Suomen osasto ry 2000 euro
Tillsammans 852.000 euro

 

Ytterligare information

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet Telefon:0295150077   E-postadress: