Allmänna understöd för fredsarbete vid riksomfattande organisationer 2021

Understödet är avsett för riksomfattande civilsamhällesorganisationer vars uppgift är att bedriva fredsfrämjande verksamhet företrädesvis i Finland. Syftet med understödet är att genom fredsarbete stödja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i samhället och att stödja demokrati och ett socialt hållbart samhälle samt hållbar utveckling, särskilt mål 16 FN:s Agenda 2030 som gäller fred, rättvisa och god förvaltning.

Understödet omfattar civilsamhällesorganisationernas egentliga verksamhet, alltså verksamhet som pågår året om, är fortlöpande, bedrivs på professionell basis och är regelbundet. Understöd kan också sökas för något delområde inom den egentliga verksamheten.

Bidrag beviljas i form av ett allmänt statsunderstöd (verksamhetsbidrag) eller som ett riktat allmänt understöd som omfattar ett delområde inom verksamheten. Understöd beviljas inte uteslutande för ordnande av evenemang eller tillställningar eller för resebidrag.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter, kommuner eller företag.

Ansökningstiden börjar den 25 november 2020 och går ut den 13 januari 2021 kl. 16.15. Understöd söks med denna ansökningsblankett.  Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Sökanden ombeds bifoga till sin ansökan en redogörelse för användningen av statsunderstödet för 2019, om de har fått understöd för det året, eller en preliminär redogörelse för sin verksamhet under 2020.

Justitieministeriet kan använda max 500 000 för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att fatta beslut om understöden före utgången av februari 2021. Ett meddelande om beslutet skickas till den e-postadress som anges i ansökningsblanketten.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterlig information

Maria Soininen, regeringssekreterare [email protected], tfn 02951 50072 (anträffbar t.o.m. den 22 december 2020 och fr.o.m. 7.1.2021)

Redovisningsblankett för understöd beviljade för 2020

Redovisningarna om beviljade statsunderstöd för 2020 görs på en separat blankett. Redovisningarna skickas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.