Allmänna statsunderstöd för verksamheten vid riksomfattande organisationer för fredsarbete år 2020

Understödet är avsett för riksomfattande medborgarorganisationer vars uppgift är fredsfrämjande verksamhet i Finland. Syftet med understödet är att genom fredsarbete stödja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i samhället och att stödja demokrati och ett socialt hållbart samhälle samt hållbar utveckling, och i synnerhet det mål för FN:s Agenda 2030 som gäller fred, rättvisa och god förvaltning.

Understödet omfattar medborgarorganisationernas egentliga verksamhet, som pågår året om och som är fortlöpande och som sker på professionell basis. Arbetet ska vara regelbundet. Understöd kan också sökas för något delområde inom den egentliga verksamheten.

Bidrag beviljas i form av ett allmänt statsunderstöd (verksamhetsbidrag) eller som ett riktat allmänt understöd som omfattar ett delområde inom verksamheten. Understöd beviljas inte uteslutande för ordnande av evenemang eller tillställningar eller för resebidrag.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas till arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter, kommuner eller företag.

Justitieministeriet kan använda max 500 000 för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterlig information

Maria Soininen, regeringssekreterare [email protected], tfn 02951 50072