Civilsamhällets verksamhet på 2020-talet

Det civila samhällets verksamhet, såväl i föreningsform som i andra former, är av stor betydelse för det finländska samhällets funktion och utveckling. Civilsamhället och sätten att delta i dess verksamhet förändras med tiden.

Målet med projektet Civilsamhällets verksamhet på 2020-talet är att utreda och lägga fram förslag till

  • hur föreningslagen kan ändras för att underlätta civilsamhällets verksamhet och
  • hur andra former av verksamhet i civilsamhället kan underlättas. 

Vilka är våra mål?

För att förbättra föreningars verksamhetsmöjligheter ska vi

  • utreda vilka praxis och behov föreningar har i nuläget
  • lägga fram förslag till lösningar för att underlätta verksamheten
  • bedöma vilka konsekvenser de föreslagna lösningarna har för olika aktörer
  • utarbeta ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av föreningslagen

För att främja friare former av verksamhet i civilsamhället ska vi

  • utreda vilka praxis och behov det finns i fråga om andra former av verksamhet i civilsamhället
  • lägga fram förslag till lösningar för att underlätta verksamheten
  • bedöma vilka konsekvenser de föreslagna lösningarna har för olika aktörer
  • vid behov utarbeta ett utkast till regeringens proposition med förslag till associationsrättsliga bestämmelser som gäller andra former av verksamhet i civilsamhället  

För att uppnå dessa mål behöver vi information och respons från alla organisationer, aktiva medborgare och andra aktörer som är verksamma i civilsamhället. Information och respons samlades under våren 2019 genom öppna webbenkäter och -diskussioner samt i olika informationsmöten och workshoppar.

Aktuellt

Kontakt

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning hörande  bättre lagstiftning  utveckling av lagberedningen  0295150074  


Markus Tervonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens värdepapper  sakrätt  inteckningar  fastighetsköp  lagfart  jordabalken  bolagsrätt  0295150558