Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Det finns utmaningar när det gäller tillämpningen av bestämmelser om människohandel och tillämpningspraxisen är inkonsekvent genom straffprocessen

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjustitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2022 8.36
Pressmeddelande 148/2022

En grupp forskare vid Helsingfors universitet har utrett tillämpningspraxisen vid människohandelsbrott och anslutande brott. Enligt en utredning som publicerades den 4 mars finns det fortfarande utrymme för förbättringar när det gäller förståelsen om arten av brott som hänför sig till människohandel samt uppfattningen om syftet och innehållet avseende lagstiftningen om människohandelsbrott.

Utredningen visade också bland annat att man inte alltid förstår att utreda arbetsrelaterad människohandel som ett ekonomiskt brott, vilket ofta leder till att den juridiska personen inte åtalas för människohandel och anslutande brott, och att vinningen av brottet ofta delvis blir kvar som fördel hos de svarande.

Dessa utmaningar och den bristande enhetligheten i tillämpningspraxisen ser ut att bero på bristande tillämpningspraxis för bestämmelserna, brist på kännedom om människohandelsfenomenet, bristfällig uppfattning av människohandelsbrottens processaktiga art samt på bristen på rättslitteratur och utbildning i frågan. Dessutom måste man utveckla målsägandens ställning i människohandelsbrott och anslutande brott samt inhämtandet av bevis och användningen av tvångsmedel som en del av förundersökningen.

Syftet med utredningen var att undersöka tillämpningspraxisen avseende människohandel och dess anslutande brott koppleri och ockerliknande diskriminering i arbetslivet samt hur människohandelsbrotten framskrider i straffprocessen. Eftersom en del av människohandelsbrotten och de anslutande brotten begås i bolagens verksamhet, undersöktes också den juridiska personens straffansvar, förlusten av brottsvinning och näringsförbud samt tillämpningspraxisen i fråga om dessa. I utredningen analyserades förundersökningsbeslut som gäller människohandel och anslutande brott, åklagarbeslut och domar för åren 2010–2020.

Undersökningen har genomförts som en del av genomförandet av handlingsplanen mot människohandel och verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2021. Rapporten har upprättats av forskardoktor Kristiina Koivukari, universitetslektor Heli Korkka-Knuts, doktorand Venus Mahmood och professor Sakari Melander vid Helsingfors universitet.

Mer information ges av professor Sakari Melander vid Helsingfors universitet, tfn 050 564 4229, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Tillbaka till toppen