Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår åtgärder för att effektivisera rättegångsprocesser som gäller offentlig upphandling

arbets- och näringsministerietfinansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 8.17
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet, justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet utvärderade utredaren professor emerita Leena Halilas utredning från 2021. Utredningen gällde de långa behandlingstiderna för klagomål som gäller offentlig upphandling och en effektivisering av dem. Arbetsgruppen bedömde för varje förslags del om det är nödvändigt med fortsatta åtgärder.

Arbetsgruppen bedömde dessutom vilken instans som ska ansvara för åtgärderna och inom vilken tidsram åtgärderna ska vidtas.

Målet med ändringarna i upphandlingslagen är att effektivisera rättegångar

Arbetsgruppen anser det vara möjligt att man i upphandlingslagen skulle kunna utfärda mer detaljerade bestämmelser om vissa omständigheter i anslutning till behandlingen av klagomål. Arbetsgruppen föreslår dessutom sådana frågor i anslutning till rättegångar som måste utredas närmare med tanke på ändringar i upphandlingslagstiftningen.

Om upphandlingslagen ändras i framtiden anser arbetsgruppen det viktigt att lagen inte görs ännu mer komplicerad. 

Justitieministeriet utreder konsekvenserna av ändringar i rättegångsavgifterna

Justitieministeriet håller under 2022 på att inleda ett forskningsprojekt som utreder  konsekvenserna av en eventuell ändring av lagen om domstolsavgifter på ett mer omfattande och allmänt plan. I samband med utredningen undersöker man också avgiftshöjningarnas effekter på offentlig upphandling.

Arbetsgruppen konstaterar att behandlingstiderna kan påverkas genom tilläggsresurser. Domstolsverket ska under 2022 göra en utredning om marknadsdomstolens tillräckliga resurser.

Aktivare användning av upphandlingsrättelser 

Upphandlingsrättelser gör det möjligt att så snabbt som möjligt rätta fel som skett i upphandlingsförfarandet utan att inleda en behandling i marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten kan ta upp en upphandlingsrättelse till behandling antingen på eget initiativ eller på yrkande av en part. Metoden i fråga borde användas mer aktivt och därigenom filtrera de tydligaste felen i upphandlingsbesluten. Detta skulle för sin del effektivisera besvärsprocessen vid domstolarna.      

Upphandlingsrättelsen borde enligt arbetsgruppen göras mer känd och utnyttjas i större grad. Detta kunde främjas genom åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling och rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Lagändringarna eller utredningarna genomförs som separata projekt

Eventuella lagändringar eller utredningar som konstaterats vara nödvändiga utifrån arbetsgruppens bedömning genomförs som separata projekt. Arbetsgruppen har inte ännu haft i uppdrag att bedöma till exempel alternativa sätt att genomföra projektet eller konsekvenserna av dem.

Arbetsgruppens och utredarens arbete har utförts inom ramen för genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling och åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling. Syftet med åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling är att öka de samhälleliga effekterna av de medel som används för offentlig upphandling och främja de offentliga finansernas hållbarhet. 

Mer information:
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi
Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 078, riikka.hietanen(at)gov.fi
Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 026, piritta.koivukoski-kouhia(at)gov.fi

Tillbaka till toppen