Hoppa till innehåll
Media

Arbetet för rättsväsendets oberoende fortsätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2024 14.02 | Publicerad på svenska 24.4.2024 kl. 8.10
Pressmeddelande

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo säkerställer regeringen genom sina åtgärder den demokratiska rättsstatens framtid. En aktuell och fungerande lagstiftning tryggar stabiliteten i samhället och skyddar individernas grundläggande fri- och rättigheter. Vid regeringsförhandlingarna beslutades det att rättsväsendets resurser ska stärkas med tilläggsfinansiering.

Justitieministeriets arbetsgrupp för rättsväsendet, som tillsattes under förra regeringsperioden den 1 februari 2023, fortsätter under denna regeringsperiod sitt arbete för att stärka rättsstaten och utveckla rättsväsendet. Arbetsgruppen har som mål att främja rättsskipningens oberoende och rättssäkerhetens höga kvalitet samt användarvänligheten i rättsväsendets tjänster. 

Arbetsgruppen för rättsväsendet tillsatte den 15 januari 2024 en så kallad arbetsgrupp för oberoende som granskar de lagstiftningsändringar som rättsväsendets oberoende förutsätter i synnerhet i grundlagen. Beslutet om tillsättande av en oberoende arbetsgruppen preciserades den 12 februari 2024 så att det motsvarar det ursprungliga uppdraget för arbetsgruppen för rättsväsendet. Då ströks 106 § i grundlagen från uppgiften. Den hade inkluderats av tjänstemännen på basis av sakkunnigutfrågningar. I regeringsförhandlingarna kom man överens om att grundlagsutskottets ställning inte ska försämras. 

Arbetsgruppens centrala uppgift är fortfarande att i enlighet med det ursprungliga målet bedöma de ändringar i grundlagen som behövs med tanke på rättsväsendets starka oberoende. Detta omfattar bland annat antalet domare vid de högsta domstolarna, rätten att kvarstå i tjänsten samt förfarandet för utnämning av domare. Arbetsgruppen tar fram en promemoria som också innehåller förslag till lagändringar. Eftersom bedömningen av ärendet överförs till nästa regering är det motiverat att utarbeta en promemoria om ärendet och inte göra den i form av en regeringsproposition. 
 
– Arbetsgruppens arbete är mycket viktigt: det främjar regeringens mål att stärka och trygga den finländska rättsstaten även i framtiden. Regeringen har i sitt program förbundit sig till att främja den demokratiska rättsstaten. Vid ramförhandlingarna kom regeringen just överens om att de nya anpassningsåtgärderna inte ska riktas så att de minskar antalet anställda inom rättsvårdens kärnuppgifter. Till dessa hör åklagare, domare och fångvaktare, konstaterar justitieminister Leena Meri.

Uppdraget för arbetsgruppen för rättsväsendet preciserades i oktober 2023, då också mandattiden för arbetsgruppen för oberoende fastställdes till utgången av 2026. 

– En ändring av grundlagen förutsätter noggrann bedömning och beredning och i allmänhet en parlamentarisk dimension. Utgångspunkten är att en grundlagsändring är ett projekt som sträcker sig över fler än en regeringsperiod, säger avdelningschef Johanna Suurpää

Mer information: 
Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens sekreterare, tfn 0295 150 044, [email protected]
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]
Teija Makkonen, statssekreterare, tfn 0295 150 251, [email protected]

Tillbaka till toppen