Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda reformen av lagen om stiftelser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2012 12.13
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till en ny lag om stiftelser. Syftet är att stiftelserna ska kunna ordna sin verksamhet på ett så effektivt, smidigt och förutsägbart sätt som möjligt.

Reformen av lagen om stiftelser har skrivits in som ett mål i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering.

Utgångspunkten för arbetet är bedömningspromemorian som utarbetades vid justitieministeriet år 2010 samt utlåtandena om promemorian. Lagen om stiftelser trädde i kraft år 1930. Sedan dess har stiftelsers verksamhetsmiljö och förfaringssätt förändrats betydligt.

De viktigaste ändringsbehoven hänför sig till särdragen av stiftelser med fortlöpande finansiering, ställningen av osjälvständiga stiftelser, förhållandet mellan dispositiv och tvingande reglering, behovet av nyttighetskravet i fråga om stiftelsers verksamhet och tillåtande av affärsverksamhet klarare än för närvarande samt regleringen i fråga om stiftelsernas förvaltning, ansvar, borgenärsskydd, ekonomisk rapportering, placeringen av stiftelsens medel, registrering och tillsyn.

Skatterättsliga frågor har lämnats utanför reformen.

Med stiftelse avses en registrerad juridisk person där stiftelsens grundare har placerat medel i det ändamål som han eller hon bestämt. Den gällande stiftelselagen gäller självständiga, privaträttsliga stiftelser. För närvarande finns det cirka 2 800 aktiva stiftelser i Finland.
Arbetsgruppen ska vara klar med sitt förslag före utgången av mars 2013.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tfn 09 1606 77135, e-post: fö[email protected], och
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 09 1606 7664, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen