Hoppa till innehåll
Media

Diskrimineringslagen ändras till många delar

arbets- och näringsministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.17
Pressmeddelande

Regeringen har lämnat en proposition med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den. Främjandet av likabehandling utvidgas till småbarnspedagogik och diskrimineringsombudsmannens behörighet omfattar i fortsättningen även tillsyn över arbetslivet.

- Syftet med diskrimineringslagen är att främja likabehandling, förebygga diskriminering och att effektivera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Med hjälp av denna reform kan dessa mål främjas effektivare än tidigare, säger minister Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet och som också är ansvarig minister för de likabehandlingsärenden som hör till justitieministeriet.

Enligt propositionen ska likabehandlingsplaneringen och främjandet av likabehandling utvidgas till att gälla också anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Likabehandlingsplaneringen inom småbarnspedagogiken bekämpar  i bästa fall diskriminering och främjar att rättigheterna för i synnerhet de barn och barnfamiljer som har det sämst ställt tillgodoses. De kostnader som den nya skyldigheten orsakar kommunerna ersätts via statsandelen för basservice.

Det föreslås att definitionen av trakasserier ändras så att trakasserier kan vara riktade mot både individer och människogrupper. Ett ärende kan föras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling utan att det finns ett namngivet offer. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ska dessutom kunna rekommendera betalning av gottgörelse till den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier.

Skyldigheten att göra rimliga anpassningar kan också gälla innehållet i en myndighets tjänster. Vid bedömningen av vilka anpassningar som är rimliga ska i första hand behoven hos personer med funktionsnedsättning beaktas.

Arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling förtydligas

Syftet med lagreformen är att stödja förebyggandet av diskriminering och främjandet av likabehandling också på arbetsplatserna. Paragrafen i diskrimineringslagen om arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling förtydligas i fråga om vad arbetsgivare ska beakta när de bedömer hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen. Bedömningen ska göras också i fråga om anställning.

Dessutom föreslås det att uppgifterna och behörigheten för de myndigheter som övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen i fråga om arbetslivet ändras. Diskrimineringsombudsmannen ska ha behörighet att utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen också i arbetslivet. Arbetarskyddsmyndighetens tillsynsbehörighet preciseras, och dessutom blir det möjligt för arbetarskyddsmyndigheten att ge en uppmaning om arbetsgivarens skyldighet att bedöma och främja likabehandling.

Propositionen grundar sig på de skrivningar i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering enligt vilka en delreform av diskrimineringslagen kommer att genomföras under regeringsperioden och det ska föreskrivas att jämställdhets- och likabehandlingsplanerna är förpliktande också inom småbarnspedagogiken. Delreformen av diskrimineringslagen har beretts i justitieministeriets arbetsgrupp och i undersektionen för arbetslivet, som har letts av arbets- och näringsministeriet. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juni 2023.

Ytterligare information:                          
Jasmiina Jokinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150078, [email protected]  
Katariina Tirri, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, (arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling, arbetarskyddsmyndighetens uppgifter och behörighet), tfn 0295 047 180, [email protected]
Jenny Rintala, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, (arbetarskyddsmyndighetens utövande av befogenheter), tfn 0295 163 421, [email protected]

Tillbaka till toppen