Hoppa till innehåll
Media

Domstolsmedling i vårdnadstvister ska tas i bruk i hela landet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2013 12.18
Pressmeddelande -

Ett försök med medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde har pågått i en del av tingsrätterna i tre år, och nu ska förfarandet tas i bruk i hela landet.

Erfarenheterna av medlingsförfarandet har i huvudsak varit positiva. Uppgifter om försöket samlades in genom en uppföljning, och under uppföljningsperioden nåddes förlikning i merparten av vårdnadstvisterna. Jämfört med rättegång var processen både snabbare och förmånligare för alla parter. I regeringens proposition som överlämnades till riksdagen den 14 november föreslås att förfarandet tas i bruk i hela landet.

Enligt förslaget ska den kommun där tingsrätten har sitt administrativa kansli åläggas att ordna sakkunnigtjänsterna. Staten ska dock betala kommunerna ersättning för detta. Parterna i medlingen ska enligt förslaget kunna använda sig av ett sakkunnigbiträde avgiftsfritt.

En stor del av de vårdnadstvister som förs till domstol är mycket svåra. Att verka som sakkunnigbiträde är krävande och förutsätter mångsidig yrkesskicklighet och kompetens. Därför är det nödvändigt att det föreskrivs om kompetenskraven för sakkunnigbiträden i lag.

Barnets bästa ska komma först

Domstolen ska också vid medling se till att barnets bästa tillgodoses. Rättegång i vårdnadstvister är en av de svåraste processerna som ett barn kan bli delaktig i. Med tanke på barnets psykiska välbefinnande och utveckling är det därför ytterst viktigt att föräldrarna når förlikning i tvistiga mål som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt.

Föräldrarna ska dock också i fortsättningen i första hand använda de tjänster som erbjuds inom den kommunala basservicen för att komma överens om vårdnads- och umgängesfrågor, såsom största delen av skilsmässofamiljerna också gör. Detta förutsätter dock att den kommunala basservicen med låg tröskel, såsom barnatillsyningsmännens avtalstjänst och medling i familjefrågor, fungerar bra. Medling i domstol ska anlitas först när ärendet annars skulle föras till rättegång.

Flexibelt och informellt förfarande

Vid medling i vårdnadstvister ska medlaren vara en domare. Domaren bistås i uppdraget av en sakkunnig, vars viktigaste uppgift är att lyfta fram det psykologiskt bästa för barnet och främja växelverkan mellan föräldrarna. I försöket, som genomfördes under åren 20112013 först i fyra tingsrätter och sedan i sju till, var sakkunnigbiträdena psykologer eller socialarbetare.

Enligt slutrapporten för försöket har samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna fungerat bra och tillfört betydande mervärde för medlingen. Enligt en enkät som genomfördes i samband med försöket har största delen av föräldrarna varit nöjda med medlingen.

Vid medling i domstol har parterna alltid rätt att anlita också ett juridiskt ombud.

Bättre kostnadseffektivitet

Propositionen hänför sig till målet att främja en smidigare behandling av rättsliga ärenden och förkorta de totala behandlingstiderna inom rättsvården. Målet ingår i reformprogrammet för rättsvården. Enligt resultaten av försöket kan man med hjälp av detta slags medling också förbättra barnens ställning inom rättskipningen i enlighet med regeringsprogrammet.

Genom att behandla ett ärende vid medling i stället för rättegång kan man spara både domstolarnas och socialväsendets resurser. Medling kräver mindre kansli- och domararbete än en rättegång. Medling minskar också behovet att framställa begäran om utredningar om barnets situation till socialväsendet. Lyckad medlingsverksamhet minskar också domarnas och de juridiska ombudens arbete, vilket i sin tur förorsakar mindre kostnader för klienterna och rättshjälpen.

Avsikten är att justitieministeriet inrättar en uppföljningsgrupp för medling i vårdnadstvister för att även i fortsättningen följa upp hur resultatrik medlingsverksamheten är.

Lagändringarna avses träda i kraft våren 2014.

Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande, projektchefen Anna-Kaisa Aaltonen, tfn 02951 50245
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen