Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om tvångsmedel behöver uppdateras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 14.15
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ändringar i tvångsmedelslagen och i vissa andra lagar. Målet är att förtydliga bestämmelserna om tvångsmedelsärenden och att effektivisera behandlingen av tvångsmedel. Dessutom vill man stärka skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna för den som är föremål för tvångsmedel.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att området för begränsningar av kontakter mellan gripna, anhållna och häktade och ansvaret för tillsynen över begränsningarna ska förtydligas. Dessutom förutsätts särskilt vägande skäl för sådana begränsningar som gäller kontakter med en anonym grupp personer. Det föreslås också preciseringar i bestämmelserna om ändring av innehållet i ett beslut om reseförbud, förbudets giltighetstid och brott mot förbudet.

Enligt arbetsgruppens förslag ska det vara möjligt att använda teleavlyssning i utredningen av flera brott än för närvarande. Tillstånd till teleavlyssning eller teleövervakning ska i regel inte längre begränsas endast till sådana teleadresser eller teleterminalutrustningar som är kända vid tidpunkten för ansökan om tillstånd. Det föreslås ändringar också i förutsättningarna för användning av vissa andra hemliga tvångsmedel. Vidare föreslås det att så kallad överskottsinformation ska kunna användas i större utsträckning än för närvarande och att onödig överskottsinformation ska kunna utplånas tidigare än i dagsläget.

Arbetsgruppen hade till uppgift att granska behoven att ändra tvångsmedelslagen som trädde i kraft 2014 och att bereda de lagändringar som behövs. Vissa bestämmelser har i praktiken visat sig vara öppna för tolkning och i andra har man upptäckt möjligheter att effektivisera förfarandet. Dessutom har det utifrån laglighetsövervakningen och rättspraxis samt vissa utredningar framkommit ett behov att granska i synnerhet sådana ändringar som stärker skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna för personer som är föremål för tvångsmedel.

Arbetsgruppens betänkande med lagförslag har sänts på omfattande remiss till och med den 25 mars.

Mer information: Lauri Rautio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 380, [email protected] 

Granskning av behoven av ändringar i tvångsmedelslagen, arbetsgruppens betänkande 

Utlåtande.fi 
 

Tillbaka till toppen