Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Turvapaikkavalitusten tuomioistuinkäsittelyä nopeutetaan - myös oikeusavun saamiseen muutoksia

Oikeusministeriö
11.8.2016 13.26
Tiedote
Kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä tehostetaan lainmuutoksilla, jotka tulevat voimaan 1. syyskuuta. Tavoitteena on luoda edellytyksiä sille, että kansainvälistä suojelua koskevat valitusasiat on mahdollista käsitellä aiempaa joutuisammin ja sujuvammin. Lisäksi tarkistetaan turvapaikanhakijoiden oikeusavun laajuutta ja oikeusapua antavien avustajien kelpoisuusvaatimuksia. Muutosten voimaantulo on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä huomenna 12. elokuuta.

Tuomioistuinkäsittelyä ja oikeusavun antamista koskevien muutosten avulla pyritään lisäämään toiminnan tehokkuutta ja hillitsemään turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuvia paineita tuomioistuinten ja oikeusapua antavien työtilanteelle ja valtiontaloudelle varmistaen kuitenkin samalla, että kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturva toteutuu. Myös suojelua hakevan kannalta on tärkeää, että hän saa asiaansa päätöksen mahdollisimman nopeasti.

Käsittely kiireellisenä

Valitusajat turvapaikkaa koskevasta Maahanmuuttoviraston päätöksestä lyhenevät. Valitusaika hallinto-oikeuteen on jatkossa 21 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ja valitus ja valituslupahakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Nyt valitusajat näissä asioissa ovat 30 päivää.

Kansainvälistä suojelua koskevat valitusasiat on käsiteltävä kiireellisinä sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus voi jatkossa ratkaista kansainvälistä suojelua koskevan valitusasian kahden tuomarin kokoonpanossa, jollei asian laatu edellytä kolmen tuomarin kokoonpanoa. Myös sääntelyä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanosta tarkistetaan.

Valitusluvan myöntämisen edellytyksiä tarkistetaan. Valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen voidaan ulkomaalaisasioissa myöntää jatkossa vain sillä perusteella, että lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu erityisen painava syy.

Uutta on, että aikaisempi lainvoimainen käännyttämispäätös voidaan panna täytäntöön, jos henkilö peruuttaa valituksen ja tekee uuden turvapaikkahakemuksen. Näin ehkäistään mahdollisuutta pitkittää maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa uuden hakemuksen avulla.

Mahdollisuutta toimittaa lisäselvitystä tuomioistuimelle rajoitetaan siten, että hallintotuomioistuin voi asettaa määräajan, jonka jälkeen annettua uutta lisäselvitystä ei enää tarvitse ottaa huomioon.

Oikeusapua antavat ensisijaisesti julkiset oikeusavustajat

Oikeusapuun kuuluu jatkossa avustajan läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa vain, jos se on erityisen painavista syistä tarpeen. Ilman huoltajaa maassa olevan alle 18-vuotiaan turvapaikanhakijan oikeusapuun kuitenkin kuuluu aina avustajan läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa.

Muutoin turvapaikanhakija saa jatkossa oikeusapua asiansa käsittelyyn oikeusapulain mukaisesti. Ennen tuomioistuinkäsittelyä oikeusapua antavat ensisijaisesti oikeusaputoimistojen julkiset oikeusavustajat. Oikeusaputoimisto voi antaa tehtävän myös yksityisen lakimiehen hoidettavaksi. Yksityiseksi avustajaksi kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa voidaan vastaisuudessa määrätä vain asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Avustajalle voidaan jatkossa vahvistaa kohtuullinen asiakohtainen palkkio eli taksa avustajan tehtävien hoitamisesta. Tuntiperusteisesta laskutuksesta luovutaan. Kiinteiden palkkioiden käyttö nopeuttaa ja selkiyttää käsittelyprosessia.

Lisätietoja:
ylijohtaja, osastopäällikkö Sami Manninen (paikalla 15.8. alkaen), puh 02951 50318, [email protected],
hankejohtaja Petri Saukko, puh. 050 520 9311, [email protected], ja
oikeusapua koskevien kysymysten osalta: oikeusapu- ja ulosottoyksikön päällikkö Merja Muilu, puh. 02951 50200, [email protected]

Tillbaka till toppen