Hoppa till innehåll
Media

Domstolsbehandlingen av asylbesvär blir snabbare - också förutsättningarna för att få rättshjälp ändras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.8.2016 13.26
Pressmeddelande
Behandlingen av ärenden som gäller internationellt skydd effektiviseras genom lagändringar som träder i kraft den 1 september. Syftet är att skapa förutsättningar för en snabbare och smidigare behandling av besvärsärenden som gäller internationellt skydd. Ändringar görs även i fråga om omfattningen av rättshjälp till asylsökande och behörighetsvillkoren för biträdena som ger rättshjälp. Avsikten är att ikraftträdandet av ändringarna ska stadfästas av republikens president i morgon den 12 augusti.
Genom de föreslagna ändringarna strävas det efter att öka verksamhetens effektivitet och att hålla såväl arbetsbördan för domstolarna och för dem som ger rättshjälp samt statens kostnader under kontroll trots ökningen i antalet asylsökande. Samtidigt ska det dock ses till att rättsskyddet för de som söker internationellt skydd tryggas. Också för den som söker internationellt skydd är det viktigt att få ett beslut i det egna ärendet så snabbt som möjligt. Brådskande behandling

Besvärstiderna i fråga om Migrationsverkets asylbeslut förkortas. Besvärstiden hos förvaltningsdomstolen kommer i fortsättningen att vara 21 dagar från delfåendet av beslutet, och tiden för att anföra besvär och ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen 14 dagar från delfåendet av beslutet. För närvarande är dessa besvärstider 30 dagar.

Både förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvärsärenden som gäller internationellt skydd i brådskande ordning. Förvaltningsdomstolen kan i fortsättningen avgöra ett besvärsärende som gäller internationellt skydd i en sammansättning med två domare, om inte ärendet på grund av sin natur kräver en sammansättning med tre domare. Också bestämmelserna om högsta förvaltningsdomstolens sammansättning vid avgörande ändras.

Förutsättningarna för beviljande av besvärstillstånd ändras. I fortsättningen kan tillstånd att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i utlänningsärenden beviljas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet prövas av högsta förvaltningsdomstolen, eller om det finns ett annat särskilt vägande skäl för beviljande av besvärstillstånd.

Nytt är att ett tidigare lagakraftvunnet avvisningsbeslut kan verkställas, om den som saken gäller återkallar sina besvär och gör en ny asylansökan. På detta sätt vill man förhindra möjligheten att med hjälp av en ny ansökan fördröja verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet.

Möjligheten att ge in tilläggsutredning till domstolen begränsas så att förvaltningsdomstolen kan fastställa en tidsfrist efter vars utgång domstolen inte behöver beakta ny tilläggsutredning.

Rättshjälp ges i första hand av offentliga rättsbiträden

I fortsättningen kommer biträdes närvaro vid asylsamtal att ingå i rättshjälpen endast om det av särskilt vägande skäl är nödvändigt. I rättshjälpen för en asylsökande under 18 år som befinner sig i landet utan vårdnadshavare ingår dock alltid biträdes närvaro vid asylsamtal.

I övrigt får en asylsökande i fortsättningen rättshjälp vid behandlingen av sin sak i enlighet med rättshjälpslagen. Före domstolsbehandling ska rättshjälp ges i första hand av offentliga rättsbiträden vid rättshjälpsbyråerna. Rättshjälpsbyrån kan ge uppdraget även till en privat jurist. I fortsättningen kan bara advokater och rättegångsbiträden med tillstånd förordnas till privata biträden i ärenden som gäller internationellt skydd.

Till biträdet ska i fortsättningen kunna betalas ett skäligt arvode enligt ärende, dvs. en fast taxa för skötseln av uppdraget som biträde. Den timbaserade ersättningen slopas således. Användning av fasta taxor gör behandlingsprocessen snabbare och tydligare.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör, avdelningschef Sami Manninen (på plats fr.o.m. 15.8), tfn 02951 50318, fö[email protected],
projektchef Petri Saukko, tfn 050 520 9311, fö[email protected], och
i frågor som gäller rättshjälp: chefen för rättshjälps- och utsökningsenheten Merja Muilu, tfn 02951 50200, fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen