Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny handbok till stöd för beredning av försökslagar

JustitieministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
17.10.2018 10.01
Pressmeddelande

För att förnya arbetssätten och utveckla den offentliga förvaltningen har det getts ut en ny lagberedningshandbok. Den nya handboken är avsedd som stöd för lagberedare i situationer där det behövs en särskild försökslag för att genomföra ett försök.

Olika slags försök används i dag allt oftare för att inhämta korrekt och tillförlitlig information som underlag för mer permanenta lösningar. Myndigheternas verksamhet ska grunda sig på lag och därför behövs det ofta särskild lagstiftning för genomförande av ett försök. Försöken kan i många fall vara av betydelse också med avseende på den jämlikhet som tryggas genom grundlagen.

Försöken är en viktig del av arbetet för att utveckla den offentliga förvaltningen. Regeringens mål är att Finland ska vara världens bästa innovations- och försöksmiljö före 2025. Försöksverksamhet och försökslagar är ett praktiskt sätt att skapa innovationsvänliga och framtidsinriktade bestämmelser.

- Försökskulturen har tidigare främjats bl.a. genom strategiska försök, såsom försöket med basinkomst, genom att införa en plattform för försöksverksamhet (kokeilunpaikka.fi), genom att utreda etiska frågor kring försöken och öka kompetensen när det gäller att planera och genomföra försök. I handboken har samlats råd för situationer där försöksverksamheten förutsätter lagändringar, berättar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som ansvarar för försöksverksamheten.

- Iakttagandet av principerna för god lagberedning bidrar också till lyckade försök. I handboken har man bl.a. genom exempelfall belyst riksdagens grundlagsutskotts tolkningspraxis i frågor som gäller försökslagar, säger minister Vehviläinen.

Exemplen som ingår i den nya handboken syftar till att hjälpa beredarna att identifiera frågor som bör beaktas vid beredningen av en försökslag. Tillsammans med andra lagberedningshandböcker ger den en god grund för situationer där man behöver bereda en särskild lag om försök.

- Vid beredning av försökslagar är det viktigt att iaktta principerna för god lagberedning. Till dessa hör att lagberedning ska bygga på omfattande och tillförlitlig information om sådana fakta som är av betydelse för projektet och om de krav rättsordningen ställer, säger justitieminister Antti Häkkänen.

- Försöksverksamhet är i bästa fall ett utmärkt sätt att inhämta information till stöd för beslut om mer permanenta lösningar. God lagberedning, konsekvensbedömning och hörande av berörda parter kräver tid och kompetens och är grundläggande utgångspunkter också vid beredning av försökslagar, påpekar Häkkänen.

Omfattningen och innehållet av försöken varierar. Omfattande försök, såsom försöket med basinkomst, kräver ett brett kunskapsunderlag och en grundlig bedömning av olika alternativ för genomförandet. Å andra sidan kan försökslagar också utnyttjas för att möjliggöra mycket små ändringar.

Mer information: Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 046 923 3634, [email protected]

Lauri Koskentausta, justitieminister Antti Häkkänens specialmedarbetare, tfn 02951 50131, e-post: [email protected]

Virve Hokkanen, projektchef, statsrådets kansli, tfn 02951 60490, e-post: [email protected],

Sami Manninen, överdirektör, justitieministeriet, tfn 02951 50318, e-post: [email protected]

Handbok i att bereda försökslagar (i Finlex)

Tillbaka till toppen