Justitieministeriets jubileumsår Finland 100

Justitieministeriets teman under jubileumsåret Finland 100 är

1) de grundläggande rättigheterna och likabehandling,

2) demokrati, medborgarinflytande och frivillig verksamhet samt

3) rättsstatsprincipen och rättväsen

Jubileumsårets projekt

Januari-maj

En serie där gymnasieelever skriver blogg om grundlagen på webbplatsen oikeusministerio.fi

Justitieministeriet inleder samarbete med fem gymnasier för att publicera en bloggserie med gymnasieelevers tankar om grundlagen. I bloggarna behandlar gymnasieeleverna frågor som gäller grundlagen ur sin egen synvinkel. I projektet deltar Lahden yhteiskoulu i Lahtis, Kimpisen lukio i Villmanstrand, Mikkelin lukio i S:t Michel, Kaustisen musiikkilukio i Kaustby och Etelä-Tapiolan lukio i Esbo.

Målet med bloggarna är att ta fram de ungas syn på grundlagen och betona att grundlagen är demokratins hörnsten.

Februari

En broschyr om grundlagen på teckenspråk

Justitieministeriet, riksdagen och Finlands Dövas Förbund ger ut en broschyr om grundlagen på teckenspråk. 

Broschyr om grundlagen på finskt teckenspråk på YouTube

Broschyr om grundlagen på finlandssvenskt teckenspråk på YouTube

Mars-april

Demokrativeckor 20.3.-31.3.2017

Målet med demokrativeckorna är att lyfta fram diskussionen om den finska demokratins historia, nuläge och framtid. Demokrativeckan är samtidigt en inledning till justitieministeriets informationskampanj om kommunalvalet.

Justitieministeriets demokratipris 30.3.2017

Under demokrativeckan delas justitieministeriets demokratipris ut, nu för fjärde gången. Under demokrativeckan utdelas justitieministeriets demokratipris, som nu beviljas för fjärde gången till instanser eller aktörer inom det civila samhället som främjat demokrati. Årets tema är partnerskap och justitieministeriets samarbetsparter i prisutdelningen är finansministeriet, Yle, landsbygdspolitiska rådet, Finlands Kommunförbund och Företagarna i Finland. Två av pristagarna väljs av en jury och en genom en publikomröstning. Till juryn hör ishockeytränaren Jukka Jalonen och professor i skådespelarkonst, skådespelaren Elina Knihtilä. Priset delas ut vid demokrativeckans festseminarium den 30 mars 2017. Seminariet hålls i riksdagshuset i auditoriet i Lilla parlamentet.

Demokratiseminarium 30.3.2017

Justitieministeriet arrangerar ett seminarium om framtiden för och utvecklandet av demokratin, där utvecklingsprojekt som hänför sig till det demokratipolitiska handlingsprogrammet tas upp. Vid seminariet behandlas den finska demokratins historia, nuläge och framtid.

Allas val – en informationskampanj som främjar lika möjligheter för alla att delta i valet

Justitieministeriet genomför tillsammans med Moniheli ry, samarbetsnätverket för multikulturorganisationer, kampanjen Allas val i samband med det kommande kommunalvalet. Kampanjen riktar sig till invandrare och nya röstberättigade. Målet med kampanjen är att informera om den finska demokratin, val och hur man röstar. Kampanjen kopplas till justitieministeriets valkommunikationsåtgärder.

Hösten

Finland 100 – Diskussioner om den finska demokratins framtid

Syftet med projektet som justitieministeriet koordinerar är att främja en dialog och framhäva betydelsen av en konstruktiv samhällelig debatt som en grundläggande förutsättningar för en fungerande demokrati. Projektet syftar även till att stödja medborgarnas möjligheter att delta i den samhälleliga debatten och öka öppenheten i beredningen och beslutsfattandet. Syftet är att finna nya sätt att i större utsträckning utnyttja dialogbaserade diskussioner som en del av beredningen och beslutsfattandet inom kommunerna, landskapen och statsförvaltningen. Projektet består av en informationskampanj, lokala demokratievenemang och en interaktiv frågetimme för medborgarna, frivilligorganisationer och beslutsfattare. Justitieministeriets projektpartner är Sitra, statsrådets kansli och finansministeriet. Läs mer på projektets webbplats.

En mångfald Finland 100- Språk- och folkgruppers likabehandling och rättigheter i en rättstat 31.10.2017 i Finlandia-huset

I jubileumsseminariet behandlas mångfalden bland befolkningen, likabehandling av olika folkgrupper och rättsstatsutvecklingen i Finland och Europa. Det diskuteras om mångfalden i det finska samhället ur olika språk-och folkgruppers synvinkel samt om ändringarna såväl i de rättsliga förhållandena som i attityderna under den tid Finland har varit självständigt.


Utsökning, rättshjälp, allmän intressebevakning och ekonomiska och skuldrådgivningen:

öppet hus -evenemang på Europas civilrättens dag den 25 oktober eller under oktober-november. Läs mer om evenemang under jubileumsåret på Utsökningens webbplats.

Öppet hus vid domstolarna

Vanda tingsrätt, Konvaljvägen 21, 01300 Vanda: öppet hus den 25 oktober kl. 10-14. Läs mer på Vanda tingsrättens webbsida (på finska).

Rovaniemi hovrätt och tingsrätten vid Rovaniemi hovrätts domkrets

20.10.2017 Rovaniemi hovrätt, Lapplands tingsrätt och Uleåborgs tingsrätt
25.10.2017 Yliveiska-Raahe tingsrätt
31.10.2017 Kemi-Tornio tingsrätt
10.11.2017 Kainuu tingsrätt

Vasa 25.10.2017: Domstolarna i Vasa (Vasa hovrätt, Vasa förvaltningsdomstol och Österbottens tingsrätt) håller 25 oktober 2017 öppet hus och ordnar ett festseminarium som en del av festligheterna kring Finlands 100-års jubileum. 

Vasa hovrätt, Hovrättsesplanaden, Strandgatan öppnar 25.10.2017 sina dörrar för allmänheten kl. 9.00-12.00. Hovrätten ordnar under förmiddagen guidade rundturer på finska och svenska. Hovrättens personal berättar under rundturerna om hovrättens verksamhet, historia och byggnaden. Inga förhandsanmälningar krävs. Välkommen!

Öppet hus hålls samma dag även i Vasa tingshus, Korsholmsesplanaden 43 kl. 12.00-14.00. Vasa förvaltningsdomstol och Österbottens tingsrätt presenterar sin verksamhet och deras rättegångssalar med ett historiskt inslag. Inga förhandsanmälningar krävs. Gästerna bjuds på medborgarkaffe. Välkommen!

Domstolarna hedrar på eftermiddagen 25.10 jubileumsåret med ett festseminarium på Skafferiet Ritz, Kyrkoesplanaden 22A, Vasa Tillställningen är öppen för alla. Tillställningen börjar kl. 15.00. Vasa hovrätts president Tapani Vasama håller ett inledningsanförande, varefter emeritusprofessor Heikki Ylikangas håller en föreläsning med temat ” Suomen itsenäistymiseen johtaneet historiallisiset tapahtumat” (De historiska händelserna som lett till Finlands självständighet). EU-parlamentarikern Nils Torvalds håller tillställningens andra föreläsning angående Finlands självständighetsutveckling inom den Europeiska unionen. Jaakko Kellosalo, överdomare vid Vasa förvaltningsdomstol, håller tillställningens slutanförande. Daniel Allén, lagman vid Österbottens tingsrätt, fungerar som seminariets ordförande. Domstolarna bjuder på kaffe efter seminariet.

 

Riksdagshandlingarna 1917–1919 som öppna data

Justitieministeriet offentliggör riksdagshandlingarna 1917–1919 som öppna data i Finlex -tjänsten.

 

Justitieministeriets jubileumsprogram preciseras och kompletteras under årets gång.