Finland 100 - Diskussioner om den finska demokratins framtid

OM066:00/2017 Projekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM066:00/2017

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.6.2017 – 31.12.2017

Datum för tillsättande 1.6.2017

Mål och resultat

Syftet med projektet är att främja en dialog och framhäva betydelsen av en konstruktiv samhällelig debatt som en grundläggande förutsättningar för en fungerande demokrati. Projektet syftar även till att stödja medborgarnas möjligheter att delta i den samhälleliga debatten och öka öppenheten i beredningen och beslutsfattandet, samt till att finna nya sätt att i större utsträckning utnyttja dialogbaserade diskussioner som en del av beredningen och beslutsfattandet inom kommunerna, landskapen och statsförvaltningen.

Projektet består av tre delar: en informationskampanj, lokala demokratievenemang och en interaktiv frågetimme för medborgarna, frivilligorganisationer och beslutsfattare.

Ytterligare uppgifter