Uppföljning och främjande av de språkliga rättigheterna

Justitieministeriet har till uppgift att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen.

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

Statsrådet ger vart fjärde år riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen hos myndigheterna. I första hand är berättelsen avsedd för beslutsfattarna och myndigheterna, men innehåller även nyttig information åt medborgarna. Justitieministeriet bereder statsrådets berättelse som redogör bland annat för eventuella framsteg och missförhållanden beträffande språkliga rättigheter.

Språkberättelsen 2017

Statsrådet lämnade den 14.12.2017 regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen till riksdagen. Berättelsen innehåller aktuell information om språkförhållandena och språkklimatet i Finland. I den granskas hur de olika språkliga rättigheterna tillgodoses inom social- och hälsovården och i statsägda bolag. Dessutom redogörs för de möjligheter och utmaningar som de språkliga rättigheterna ställs inför i framtiden, särskilt med tanke på digitaliseringen och integrationen.

Språkberättelsen 2017

Språkberättelsen-presentation

Remissbegäran om tillämpningen av språklagstiftningen

Justitieministeriets begäran om utlåtande om förverkligande av de språkliga rättigheterna publicerades nu för första gången elektroniskt via tjänsten utlåtande.fi. Tiden för att lämna in utlåtanden var 15.4.–15.6.2016. Det kom totalt 80 utlåtanden.

Sammanfattning av utlåtanden; Tillämpningen av språklagstiftningen (på finska)

Tidigare språkberättelser

Berättelsen 2013

Berättelsen 2009

Berättelsen 2006

Uppföljningsindikatorer för språkliga rättigheter

I Nationalspråkstrategin som blev klar 2012 ställde man som mål att definiera indikatorer för språkliga rättigheter med vilka man kan följa upp utvecklingsutsikterna när det gäller att tillgodose de språkliga rättigheterna och skapa en livskraftig tvåspråkighet.  Inom justitieministeriet har man utveckla ett verktyg av uppföljningsindikatorer för de språkliga rättigheterna för att följa upp utvecklingstrender för tillämpningen av de språkliga rättigheterna. Indikatorerna kan tillämpas på finsk- och svenskspråkiga, teckenspråkiga och samiskspråkiga samt i mån av möjlighet även på andra språkgrupper. Indikatorerna kan utnyttjas i uppföljningen av de språkliga rättigheterna och den nationella språkpolitiken samt som olika aktörers verktyg i beslutsfattande som hänför sig till språkpolitik.

Indikatorerna baserar sig på FN:s indikatorer för mänskliga rättigheter som består av tre delar. Strukturella indikatorer som beskriver de struktur som stödjer förverkligande av de språkliga rättigheterna. Processindikatorer som tar i beaktande de  processerna som främjar de språkliga rättigheterna. Slutresultatsindikatorer som följer hur de språkliga rättigheterna tillgodoses ur individens och samfundets synvinkel.  

Uppföljningsindikatorer för de språkliga rättigheterna

 

Nationalspråksstrategi

Statsrådet utfärdade i december ett principbeslut om nationalspråksstrategin.
Det är fråga om ett projekt som tas upp i regeringsprogrammet och som har utarbetats under ledning av statsministern. Det är statsrådets första språkstrategi. Nationalsspråksstrategin ger uttryck för regeringens vilja att trygga att det även i framtiden finns de två livskraftiga nationalspråken finska och svenska i Finland och den innehåller konkreta åtgärder för att uppnå detta mål. Det allmänna ansvaret för uppföljningen av strategin har ålagts justitieministeriet och arbetet kommer att ske i ett öppet samarbete med olika aktörer.

Handlingsplanen för nationalspråksstrategin konkretiserar de långsiktiga åtgärderna i Nationalspråksstrategin som inte genomfördes under regeringsperioden 2011–2015.  I handlingsplanen uppräknas flera åtgärder från varje delområde och ett ansvarigt ministerium utses för varje åtgärd. Syftet med åtgär¬derna är bland annat att öka myndigheternas medvetenhet om de språkliga rättigheterna och de därav följande skyldigheterna samt förbättra beaktande av de språkliga rättighe¬terna i lagberedningen och att främja tillgången till tjänster på svenska och beaktandet av språkliga rättigheter vid organiseringen av tjänster. I maj 2019 publicerades en slutrapport av Nationalspråkstrategins handlingsplan där de an­svariga ministerierna i korthet beskrivit hur åtgärderna och de relaterade målen har ut­fallit.

Nationalspråkstrategi

Handlingsplan för nationalspråksstrategin

Nationalspråksstrategins mellanrapport

Verktyg för nationalspråkstrategin

Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin

Språkbarometern

Språkbarometern gäller tillgången till service på finska och svenska samt språkklimatet i de tvåspråkiga kommunerna. Genom enkäten utreds särskilt hur de språkliga rättigheterna förverkligas ur medborgar- och användarperspektiv i kommunala och statliga tjänster.

Sammanfattning av resultaten från Språkbarometern 2016

Språkbarometer 2004-2016, forskningsrapport

Språkbarometern 2012 / Kielibarometri 2012

Publikation; Språkbarometern 2012

Samebarometern

Justitieministeriet lät för första gången utföra en utredning om servicen på samiska i det samiska området. I utredningen kartlades bland annat hur kommuninvånarna upplever att samiska språklagen tillämpas i samernas hembygdsområde.

Samebarometern 2016 (på finska)

Din åsikt.fi -enkäten

Justitieministeriet ordnade i början av 2016 en webbenkät om ämnet "Hur förverkligas de språkliga rättigheterna i Finland". Enkäten var öppen på justitieministeriets webbtjänst dinåsikt.fi mellan den 8 februari och den 15 april 2016. Det kom totalt 1 836 svar till enkäten. Justitieministeriet har gjort en sammanfattningen av svaren.

Sammanfattningen av Dinåsikt.fi- enkäten

 

Andra redogörelser och rapporter om uppföljningen

 

 

De språkliga rättigheterna i den nationella lagstiftningen, sammandrag

Sammandrag av den enkät som gjordes inom ramen för projektet Nationalspråksstrategin: "Hur använder du dina nationalspråk?"

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet