Uppföljning av de språkliga rättigheterna

Justitieministeriet har till uppgift att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen.

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

Statsrådet ger vart fjärde år riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen hos myndigheterna. I första hand är berättelsen avsedd för beslutsfattarna och myndigheterna, men innehåller även nyttig information åt medborgarna. Justitieministeriet bereder statsrådets berättelse som redogör bland annat för eventuella framsteg och missförhållanden beträffande språkliga rättigheter.

Språkberättelsen 2017

Språkberättelsen-presentation

Sammanfattning av utlåtanden; Tillämpningen av språklagstiftningen (på finska)

Tidigare språkberättelser

Berättelsen 2013

Berättelsen 2009

Berättelsen 2006

 

 

 

Uppföljningsindikatorer för de språkliga rättigheterna -videolänk

(YouTube)

Språkbarometern

Språkbarometern 2020 planeras bli färdig i slutet av år 2020. Preliminära resultat presenterades på Kommunmarknaden 9 september 2020.

Pressmeddelande 9.9.2020
Justitieminister Henriksson: Tillgången till svenskspråkiga tjänster är fortfarande ett problem

Språkbarometern gäller tillgången till service på finska och svenska samt språkklimatet i de tvåspråkiga kommunerna. Genom enkäten utreds särskilt hur de språkliga rättigheterna förverkligas ur medborgar- och användarperspektiv i kommunala och statliga tjänster.

Sammanfattning av resultaten från Språkbarometern 2016

Språkbarometer 2004-2016, forskningsrapport

Språkbarometern 2012 / Kielibarometri 2012

Publikation; Språkbarometern 2012

Samebarometern

Justitieministeriet lät för första gången utföra en utredning om servicen på samiska i det samiska området. I utredningen kartlades bland annat hur kommuninvånarna upplever att samiska språklagen tillämpas i samernas hembygdsområde.

Samebarometern 2016 (på finska)

Andra redogörelser och rapporter om uppföljningen

Sammanfattningen av Dinåsikt.fi- enkäten

De språkliga rättigheterna i den nationella lagstiftningen, sammandrag

Sammandrag av den enkät som gjordes inom ramen för projektet Nationalspråksstrategin: "Hur använder du dina nationalspråk?"

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet