Uppföljning och främjande av de språkliga rättigheterna

 

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

Statsrådet ger vart fjärde år riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen hos myndigheterna. I första hand är berättelsen avsedd för beslutsfattarna och myndigheterna, men innehåller även nyttig information åt medborgarna. Justitieministeriet bereder statsrådets berättelse som redogör bland annat för eventuella framsteg och missförhållanden beträffande språkliga rättigheter.

Språkberättelsen 2017

Statsrådet lämnade den 14.12.2017 regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen till riksdagen. Berättelsen innehåller aktuell information om språkförhållandena och språkklimatet i Finland. I den granskas hur de olika språkliga rättigheterna tillgodoses inom social- och hälsovården och i statsägda bolag. Dessutom redogörs för de möjligheter och utmaningar som de språkliga rättigheterna ställs inför i framtiden, särskilt med tanke på digitaliseringen och integrationen.

Språkberättelsen 2017

Språkberättelsen-presentation

Remissbegäran om tillämpningen av språklagstiftningen

Justitieministeriets begäran om utlåtande om förverkligande av de språkliga rättigheterna publicerades nu för första gången elektroniskt via tjänsten utlåtande.fi. Tiden för att lämna in utlåtanden var 15.4.–15.6.2016. Det kom totalt 80 utlåtanden.

Sammanfattning av utlåtanden; Tillämpningen av språklagstiftningen (på finska)

Tidigare språkberättelser

Berättelsen 2013

Berättelsen 2009

Berättelsen 2006

 

Nationalspråksstrategi

Statsrådet utfärdade i december ett principbeslut om nationalspråksstrategin.
Det är fråga om ett projekt som tas upp i regeringsprogrammet och som har utarbetats under ledning av statsministern. Det är statsrådets första språkstrategi. Nationalsspråksstrategin ger uttryck för regeringens vilja att trygga att det även i framtiden finns de två livskraftiga nationalspråken finska och svenska i Finland och den innehåller konkreta åtgärder för att uppnå detta mål.

Det allmänna ansvaret för uppföljningen av strategin har ålagts justitieministeriet och arbetet kommer att ske i ett öppet samarbete med olika aktörer.

Nationalspråkstrategi

Handlingsplan för nationalspråksstrategin

Nationalspråksstrategins mellanrapport

Verktyg för nationalspråkstrategin

 

Språkbarometern 2016

Språkbarometern gäller tillgången till service på finska och svenska samt språkklimatet i de tvåspråkiga kommunerna. Genom enkäten utreds särskilt hur de språkliga rättigheterna förverkligas ur medborgar- och användarperspektiv i kommunala och statliga tjänster.

Sammanfattning av resultaten från Språkbarometern 2016

Samebarometern 2016

Justitieministeriet lät för första gången utföra en utredning om servicen på samiska i det samiska området. I utredningen kartlades bland annat hur kommuninvånarna upplever att samiska språklagen tillämpas i samernas hembygdsområde.

Samebarometern 2016 (på finska)

Din åsikt.fi -enkäten

Justitieministeriet ordnade i början av 2016 en webbenkät om ämnet "Hur förverkligas de språkliga rättigheterna i Finland". Enkäten var öppen på justitieministeriets webbtjänst dinåsikt.fi mellan den 8 februari och den 15 april 2016. Det kom totalt 1 836 svar till enkäten. Justitieministeriet har gjort en sammanfattningen av svaren.

Sammanfattningen av Dinåsikt.fi- enkäten

 

Andra redogörelser och rapporter om uppföljningen

Språkbarometer 2004-2016, forskningsrapport

Språkbarometern 2012 / Kielibarometri 2012

Publikation; Språkbarometern 2012

De språkliga rättigheterna i den nationella lagstiftningen, sammandrag

Sammandrag av den enkät som gjordes inom ramen för projektet Nationalspråksstrategin: "Hur använder du dina nationalspråk?"

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet