Uppföljning och främjande av de språkliga rättigheterna

Justitieministeriet har till uppgift att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen.

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

Statsrådet ger vart fjärde år riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen hos myndigheterna. I första hand är berättelsen avsedd för beslutsfattarna och myndigheterna, men innehåller även nyttig information åt medborgarna. Justitieministeriet bereder statsrådets berättelse som redogör bland annat för eventuella framsteg och missförhållanden beträffande språkliga rättigheter.

Språkberättelsen 2017

Språkberättelsen-presentation

Sammanfattning av utlåtanden; Tillämpningen av språklagstiftningen (på finska)

Tidigare språkberättelser

Berättelsen 2013

Berättelsen 2009

Berättelsen 2006

Uppföljningsindikatorer för språkliga rättigheter

I Nationalspråkstrategin som blev klar 2012 ställde man som mål att definiera indikatorer för språkliga rättigheter med vilka man kan följa upp utvecklingsutsikterna när det gäller att tillgodose de språkliga rättigheterna och skapa en livskraftig tvåspråkighet.  Inom justitieministeriet har man utveckla ett verktyg av uppföljningsindikatorer för de språkliga rättigheterna för att följa upp utvecklingstrender för tillämpningen av de språkliga rättigheterna. Indikatorerna kan tillämpas på finsk- och svenskspråkiga, teckenspråkiga och samiskspråkiga samt i mån av möjlighet även på andra språkgrupper. Indikatorerna kan utnyttjas i uppföljningen av de språkliga rättigheterna och den nationella språkpolitiken samt som olika aktörers verktyg i beslutsfattande som hänför sig till språkpolitik.

Indikatorerna baserar sig på FN:s indikatorer för mänskliga rättigheter som består av tre delar. Strukturella indikatorer som beskriver de struktur som stödjer förverkligande av de språkliga rättigheterna. Processindikatorer som tar i beaktande de  processerna som främjar de språkliga rättigheterna. Slutresultatsindikatorer som följer hur de språkliga rättigheterna tillgodoses ur individens och samfundets synvinkel.  

Uppföljningsindikatorer för de språkliga rättigheterna

 

youtube

?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen>

Språkbarometern

Språkbarometern gäller tillgången till service på finska och svenska samt språkklimatet i de tvåspråkiga kommunerna. Genom enkäten utreds särskilt hur de språkliga rättigheterna förverkligas ur medborgar- och användarperspektiv i kommunala och statliga tjänster.

Sammanfattning av resultaten från Språkbarometern 2016

Språkbarometer 2004-2016, forskningsrapport

Språkbarometern 2012 / Kielibarometri 2012

Publikation; Språkbarometern 2012

Samebarometern

Justitieministeriet lät för första gången utföra en utredning om servicen på samiska i det samiska området. I utredningen kartlades bland annat hur kommuninvånarna upplever att samiska språklagen tillämpas i samernas hembygdsområde.

Samebarometern 2016 (på finska)

Andra redogörelser och rapporter om uppföljningen

Sammanfattningen av Dinåsikt.fi- enkäten

De språkliga rättigheterna i den nationella lagstiftningen, sammandrag

Sammandrag av den enkät som gjordes inom ramen för projektet Nationalspråksstrategin: "Hur använder du dina nationalspråk?"

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet