Uppföljning av språkliga rättigheter

Justitieministeriet främjar och följer språkliga rättigheter

Justitieministeriet har till uppgift att främja och följa förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen samt ger rekommendationer i frågor som gäller lagstiftningen om nationalspråken. Vid behov tar ministeriet initiativ och vidtar andra åtgärder för att rätta till konstaterade brister.

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

Statsrådet ger vart fjärde år riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen hos myndigheterna. I första hand är berättelsen avsedd för beslutsfattarna och myndigheterna, men innehåller även nyttig information för allmänheten. Justitieministeriet bereder berättelsen. I berättelsen redogörs  för hur de språkliga rättigheterna förverkligats.  I berättelsen behandlas utöver finska och svenska åtminstone samiska språken, romani och teckenspråk. Den första språkberättelsen gavs till riksdagen år 2006 och den senaste hösten 2021.

Tidigare språkberättelser finns i publikationsarkivet Valto.

Barometrar


Med hjälp av olika barometrar följer man hur de språkliga rättigheterna tillgodoses på medborgarnivå och samlar man in information för språkberättelsen. De barometrar som hittills genomförts är språkbarometern, samebarometern och teckenspråksbarometern. Språkbarometern är en enkätundersökning som skickas till invånarna i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Den första språkbarometern genomfördes år 2004 och sedan dess har undersökningen gjorts vart fjärde år. I samebarometern utreds tillgodoseendet av samernas språkliga rättigheter. Den första samebarometern genomfördes år 2016. Teckenspråksbarometern undersöker i sin tur tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna för teckenspråkiga. Teckenspråksbarometern genomfördes för första gången år 2020.

Språkbarometern

Språkbarometern 2020

Enkätsvaren i språkbarometern 2008-2020

Pressmeddelande 9.2.2021

Lagstadgade tjänster på det egna språket fås inte alltid i praktiken – färska barometerundersökningar avslöjar många praktiska utmaningar

Sammanfattning av resultaten från Språkbarometern 2016

Språkbarometer 2004-2016, forskningsrapport

Tidigare språkbarometer finns i publikationsarkivet Valto.

Samebarometern

Saamebarometern 2020 (på finska)
Här kan du bekanta dig närmare med resultaten (på svenska): 
Samebarometern 2016 (på finska)

Teckenspråksbarometern

Teckenspråksbarometern 2020
Sammanfattning: Finlandssvenskt teckenspråk (YouTube) 

Enkätsvaren Teckenspråksbarometern 2020

Nationalspråksstrategi


Det har utarbetats två nationalspråkstrategier i Finland för att trygga de språkliga rättigheterna och främja Finlands nationalspråk, finska och svenska. 

Statsrådet fattade i december 2012 ett principbeslut om nationalspråkstrategin. Strategin var ett av de regeringsprogramprojekt som bereddes under ledning av statsminister Katainen, och statsrådets första språkstrategi av sitt slag. Den första nationalspråksstrategin var en strategi som omfattar två livskraftiga nationalspråk och som syftar till att hjälpa myndigheterna tillgodose de språkliga rättigheterna och iaktta lagstiftningen gällande språken bättre. Ansvaret för uppföljningen av strategin tilldelades justitieministeriet.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering utarbetades det en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet. Strategin är regeringens språkpolitiska viljeyttring som drar upp riktlinjerna för nationalspråken över flera regeringsperioder. Nationalspråksstrategin godkändes som statsrådets principbeslut i december 2021. Målet för den nya nationalspråksstrategin är att säkerställa att det även i fortsättningen finns två levande nationalspråk i Finland. För finskans del är det huvudsakliga målet att förhindra att språkets användningsområde blir mer begränsat. För svenskans del är målet att trygga tillgången till svenskspråkig service och se till att servicen fungerar samt att stärka språkgemenskapens livskraft. Strategin innehåller 62 konkreta åtgärder som genomförs inom olika förvaltningsområden. Ansvaret för största delen av åtgärderna har lagts på ministerierna, men strategin innehåller också statsrådets rekommendationer till aktörer utanför statsrådet.

Nationalspråksstrategi 2021
Nationalspråksstrategi 2012
Handlingsplan för nationalspråksstrategin 2012

I den handlingsplan som gjordes upp 2017 för nationalspråksstrategin konkretiseras de långsiktiga åtgärder i nationalspråksstrategin som inte förverkligades under regeringsperioden 2011 - 2015.

Nationalspråksstrategins mellanrapport 

Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin

I maj 2019 publicerades en slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin där de ansvariga ministerierna beskriver kort hur målen och åtgärderna har förverkligats. 

Verktyg för nationalspråksstrategin 


(Obs. nuvarande e-postadress: kieliasiat-sprakarenden.om(at)gov.fi) 

Språkpolitiskt program


Det språkpolitiska programmet godkändes som statsrådets principbeslut i juni 2022. Programmet är det första övergripande språkpolitiska programmet som granskar ställningen för andra inhemska språk än nationalspråken i Finland. I programmet beaktas särskilt de samiska språken, romani, karelska och teckenspråken. Målet med det språkpolitiska programmet är att bemöta de utmaningar som de olika språken står inför och till exempel att trygga överföringen av dessa språk från generation till generation även i framtiden. Det språkpolitiska programmet innehåller mål- och åtgärdshelheter som syftar till att skydda och stödja dessa språk. Det finns sammanlagt sju mål- och åtgärdshelheter i programmet:

 • språkens ställning och lagstiftning
 • institutionellt stöd [för karelskans del]
 • registrering av flera språk i befolkningsdatasystemet
 • språkundervisning
 • teckenspråkiga barn
 • språkvård och språkrevitalisering
 • språkmedvetenhet och den digitala miljön.

 Programmet innehåller också en vision om minoritetsspråkens framtid. Visionen är att:

 • Finlands autoktona språk stöds och stärks.
 • Finland respekterar de rättigheter som språkgrupperna i minoritetsställning har.
 • Finlands autoktona språk är synliga och språken och deras användare uppskattas.
 • Språken ställs inte mot varandra och Finlands språkreserv utnyttjas medvetet.

Språkpolitiskt program 2022

Språkklimat


Justitieministeriet förverkligade i november-december 2020 kampanjen Oma kieli/Eget språk-kampanjen i syfte att stöda ett bättre språkklimat.

Mera information om projektet för att förbättra språkklimatet

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet