Främjande av språkliga rättigheter

Justitieministeriet främjar språkliga rättigheter

Språkklimat

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har utarbetats en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken och förbättra språkklimatet. Justitieministeriet förverkligade i november-december 2020 kampanjen Oma kieli-Eget språk i syfte att stöda ett bättre språkklimat.

Mera information om projektet för att förbättra språkklimatet

Uppföljning av de språkliga rättigheterna

Justitieministeriet har till uppgift att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen.

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

Statsrådet ger vart fjärde år riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen hos myndigheterna. I första hand är berättelsen avsedd för beslutsfattarna och myndigheterna, men innehåller även nyttig information för allmänheten. Justitieministeriet bereder berättelsen. I berättelsen redogörs  för hur de språkliga rättigheterna förverkligats.  I berättelsen behandlas utöver finska och svenska åtminstone samiska, romani och teckenspråk. Nästa berättelse ges till riksdagen hösten 2021.

Tidigare språkberättelser

Språkbarometern

Språkbarometern 2020
Här kan du bekanta dig närmare med resultaten

Pressmeddelande 9.2.2021

Lagstadgade tjänster på det egna språket fås inte alltid i praktiken – färska barometerundersökningar avslöjar många praktiska utmaningar

Språkbarometern gäller tillgången till service på finska och svenska samt språkklimatet i de tvåspråkiga kommunerna. Genom enkäten utreds särskilt hur de språkliga rättigheterna förverkligas ur medborgar- och användarperspektiv i kommunala och statliga tjänster.

Sammanfattning av resultaten från Språkbarometern 2016

Språkbarometer 2004-2016, forskningsrapport

Språkbarometern 2012 / Kielibarometri 2012

Publikation; Språkbarometern 2012

Samebarometern

Saamebarometern 2020 (på finska)
Här kan du bekanta dig närmare med resultaten (på svenska): 
Justitieministeriet lät för första gången utföra en utredning om servicen på samiska i det samiska området. I utredningen kartlades bland annat hur kommuninvånarna upplever att samiska språklagen tillämpas i samernas hembygdsområde.

Samebarometern 2016 (på finska)

Teckenspråksbarometern

Teckenspråksbarometern 2020
Här kan du bekanta dig närmare med resultaten

Sammanfattning: Finlandssvenskt teckenspråk (YouTube) 

 

Läs mer på justitieministeriet.fi

Delegationen för språkärenden

Externa länkar

Riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslersämbetet