Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i konsumentskyddslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2021 15.19
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ändringar i konsumentskyddslagen. Syftet med förslagen är att genomföra Europeiska unionens så kallade omnibusdirektiv som förbättrar och moderniserar konsumentskyddet. Samtidigt genomförs också regeringsprogrammets föresats om skärpta bestämmelser om hemförsäljning och telefonförsäljning.

Enligt arbetsgruppens förslag ska vissa bestämmelser i konsumentskyddslagen också gälla avtal där konsumenten i stället för att betala en avgift har förbundit sig att lämna ut sina personuppgifter till företaget. Bestämmelserna avses gälla också marknadsföring av sådana avtal. I den gällande lagen föreskrivs det inte särskilt om lagen ska tillämpas också när konsumenten inte betalar för en produkt eller tjänst.

Dessutom föreslås preciseringar i näringsidkarens informationsskyldighet. Till exempel när en vara säljs till nedsatt pris ska det av marknadsföringen även framgå det lägsta priset till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen. I lagen föreskrivs också om konsumentens rätt till prisavdrag och skadestånd, om näringsidkaren har använt ett aggressivt eller vilseledande förfarande vid marknadsföringen eller i ett kundförhållande.

Vidare föreslås det att informationsskyldigheten för en internetbaserad marknadsplats ska utökas. Konsumenterna ska till exempel informeras om hur rankingen av de sökträffar som bildas i en webbsökning på en marknadsplats bestäms.

Skärpta bestämmelser om hemförsäljning

För att minska problemen vid hemförsäljning föreslår arbetsgruppen att konsumentens ångerrätt utvidgas, om avtalet har ingåtts genom ett sådant hembesök som konsumenten inte själv har bett om. Konsumenten föreslås då också kunna frånträda ett avtal om specialbeställda varor.

Om näringsidkaren dessutom vid hemförsäljning inte har informerat konsumenten om att ångerrätt saknas eller om de omständigheter under vilka ångerrätten kan gå förlorad, är avtalet inte bindande för konsumenten.

Arbetsgruppen föreslår inga skärpningar i regleringen av telefonförsäljning. Enligt arbetsgruppen finns det för närvarande ingen grund för det, eftersom konsumentombudsmannen allt effektivare kan ingripa i lagstridiga förfaranden med stöd av de nya befogenheter som trädde i kraft sommaren 2020. Myndighetstillsynen och i synnerhet möjligheten att påföra en påföljdsavgift vid brott mot bestämmelserna i konsumentskyddslagen är ett effektivare sätt att minska problemen vid telefonförsäljning än en skärpning av regleringen, anser arbetsgruppen. Detta medför inte någon ny administrativ börda och försvårar inte heller sådan telefonförsäljning som sker på behörigt sätt. 

För att få remissvar har arbetsgruppen dock utarbetat ett förslag till bestämmelse om att införa ett bekräftelseförfarande vid telefonförsäljning. Ett skriftligt bekräftelseförfarande innebär att en näringsidkare efter samtalet skriftligen ska sända konsumenten erbjudandet som näringsidkaren gett konsumenten per telefon. Konsumenten ska också godkänna erbjudandet skriftligen. Vissa produktgrupper kan lämnas utanför det skriftliga bekräftelseförfarandet eller så kan förfarandet begränsas till att bara gälla vissa sorters avtal och nyttigheter av visst värde.

I den fortsatta beredningen bedömer justitieministeriet ännu med beaktande av remissvaren behovet av att skärpa bestämmelserna om telefonförsäljning.

I betänkandet ingår en avvikande mening från Konkurrens- och konsumentverket samt Konsumentförbundet rf.

Lagarna avses träda i kraft den 28 maj 2022, då direktiven ska börja tillämpas. Utlåtanden om arbetsgruppens förslag kan lämnas i tjänsten utlåtande.fi (endast på finska) fram till den 31 augusti 2021.

Arbetsgruppens betänkande.

Ytterligare information:
Marja LuukkonenYli-Rahnasto, lagstiftningsråd, 0295 150 015, [email protected]

Tillbaka till toppen