Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i utredningen av vem som är den mor som har fött ett barn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2023 11.16
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår ändringar i föräldraskapslagstiftningen. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

Det föreslås att föräldraskapslagen och lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning ändras så att de möjliggör utredning av moderskapet i en situation där man inte på något annat sätt har kunnat visa vem som är den mor som har fött ett barn, till exempel om det inte finns skriftliga bevis på grund av orsaker som inte beror på personen själv. Avsikten är att bestämmelserna om moderskapet för den mor som har fött ett barn så långt som möjligt ska stämma överens med bestämmelserna om faderskap.

Dessutom föreslås det att lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning ändras så att domstolen för att utreda föräldraskap i sista hand kan förordna att vävnadsprov också ska tas på en avliden som har begravts. Samtidigt föreslås det att lagens namn ändras till lagen om rättsgenetisk föräldraskapsundersökning.

Syftet med reformen är att främja barnets rätt att känna till sina föräldrar, att underlätta familjernas situation och att göra det möjligt att registrera uppgifter om familjeförhållanden i befolkningsdatasystemet också i sådana situationer då omständigheterna kring barnets födelse är oklara eller när de skriftliga bevisen är bristfälliga.

Lagarna avses träda i kraft omkring ett år efter att de har antagits och blivit stadfästa. Betänkandet kan kommenteras i utlåtandetjänsten fram till den 10. maj 2023. 

Ytterligare information: 
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 314, [email protected]
Joanna Grandell, specialsakkunnig, tfn 0295 150 220, [email protected]
Mari Kaipomäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 062, [email protected]

Utredning av den mor som har fött ett barn och revidering av bestämmelserna om rättsgenetiska föräldraskapsundersökningar - Arbetsgruppsbetänkande (på finska)

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen