Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i strafflagen förtydligar bland annat straffbarheten för kvinnlig könsstympning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 11.14
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i strafflagen och de lagar som har samband med den. Ändringarna gäller att göra könsstympning av kvinnor och flickor och förberedelse till kvinnlig könsstympning straffbara, att revidera bestämmelserna om preskription av åtalsrätten för uppsåtligt brott mot liv samt att upphäva lagens bestämmelse om barnadråp.

I propositionen föreslås det att kvinnlig könsstympning och förberedelse till kvinnlig könsstympning ska bli straffbara gärningar genom separata bestämmelser i strafflagen. Förberedelse kan till exempel innebära att en kvinna eller en flicka förs utomlands för könsstympning eller att en kvinna eller flicka tvingas till eller förmås genomgå könsstympning. När det gäller sådan kvinnlig könsstympning och förberedelse till kvinnlig könsstympning som riktat sig mot en flicka under 18 år, till den del det är fråga om tvång eller förmående till könsstympning, föreskrivs det om en särskild tidpunkt då preskriptionstiden för åtalsrätten börjar löpa. Offret har på så sätt tillräckligt med tid efter att ha blivit myndig att föra ärendet till prövning och ställa gärningsmännen till svars. Syftet med propositionen är att stärka skyddet för kvinnors och flickors liv och hälsa samt deras fysiska integritet och sexuella självbestämmanderätt. 

Dessutom föreslås det att bestämmelserna om straffrättslig preskription av åtalsrätten ändras så att dråp i fortsättningen är ett brott som inte preskriberas. På detta sätt vill man säkerställa att bestämmelserna om straffrättslig preskription inte hindrar att gärningsmannen ställs till svars, även om brottet klaras upp först efter en mycket lång tid. 

I propositionen föreslås det också att strafflagens bestämmelse om barnadråp ska upphävas som obehövlig. Den nuvarande lindrigare straffbestämmelsen är inte motiverad med tanke på skyddet av ett nyfött barns liv, och på gärningar som motsvarar barnadråp tillämpas i fortsättningen strafflagens allmänna bestämmelser om uppsåtliga brott mot liv. Genom ändringen betonas skyddet för ett nyfött barns liv genom att de jämställs med andra offer för brott mot liv.

Samtidigt görs i den övriga lagstiftningen de ändringar som dessa ändringar förutsätter.

Genom propositionen genomförs en del av de mål i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering som gäller en trygg och kristålig rättsstat.

De föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Mer information:
Sini Nieminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 323, [email protected]
Sonja Sjöman, specialsakkunnig, tfn 0295 150 237, [email protected]

Statsrådets beslut

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen