Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson på Juridiska Föreningens 150-års jubileum

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2012 6.37
Tal -

Värderade vänner av Juridiska Föreningen i Finland, mina damer och herrar,

Som jurist är det en glädje för mig att delta i Juridiska Föreningens 150-års jubileum och som justitieminister är det en ära att få framföra statsmaktens hälsning till föreningen, dess medlemmar och övriga närvarande. Ända från starten har Juridiska Föreningen fyllt en viktig funktion för rättslärda i Finland och Juridiska Föreningen är alltjämnt en mycket viktig institution. Juridiska föreningen erbjuder ett forum för diskussion och för utbyte av tankar, en grogrund för nya idéer, en mötesplats för oss jurister och en vital tänkare i vår rättsliga omgivning.

Den ryska kejsaren gav i tiderna sitt nådiga bifall till föreningens grundande, senatens ekonomidepartement beviljade det faktiska tillståndet och denna dag, för exakt 150 år sedan, såg Juridiska Föreningen dagens ljus. Föreningen samlade de flesta framstående, dåtida jurister till regelbundna diskussioner kring lagarnas tolkning och jag har förstått att resultatet av dessa diskussioner ofta fungerade som den tidens prejudikat. På den punkten har tiden naturligtvis haft sin gilla gång och idag är det obestridligt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som har denna roll. Det betyder dock inte att Juridiska Föreningen på något sätt skulle ha förlorat sin betydelse som en viktig aktör i vårt rättspolitiska system. Juridiska Föreningens tidskrift, som utkommit sedan 1865, är en i allra högsta grad relevant och trovärdig källa samt ett i vårt land, viktigt forum för rättsvetenskapliga publikationer.

Kun minulle oikeusministerin ominaisuudessa on nyt annettu tilaisuus tuoda tervehdys näin suurelle joukolle ansiokkaita lakimiehiä, haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja lausua samalla pari sanaa oikeushallinnon tulevaisuudesta. Valmistelemme parhaillaan oikeusturvaohjelmaa vuosille 2012-2016 - luonnos ohjelmasta on juuri lähetetty lausuntokierrokselle. Ohjelman avulla haluamme suuntautua tulevaisuuteen, tuoda esiin uusia ajatuksia ja kehittää hallintoamme. Oikeusministeriötä on kritisoitu siitä, että kaikki tämä tapahtuu liian hitaasti ja liian myöhään ja että emme ole tehneet tarpeeksi. Otamme kritiikin tietenkin vakavasti. Haluaisin kuitenkin väittää, että tämä ohjelma on merkki voimakkaasta kehityksestä.

(När jag som justitieminister fått förmånen att framföra en hälsning inför ett så här stort antal framstående jurister vill jag också ta tillfället i akt att säga något om justitieförvaltningens framtid. Vi håller för tillfället på att bereda ett rättskyddsprogram för åren 2012 till 2016 - ett utkast har precis skickats på utlåtanderunda. Med detta program vill vi rikta in oss på framtiden, vi vill lyfta fram nya tankar och vi vill utveckla vår förvaltning. Justitieministeriet har fått kritik för att det går för långsamt, för att det sker för sent och för att vi inte gör tillräckligt. Det här ska vi naturligtvis ta på allvar. Men jag vill ändå påstå att detta program står för en stark utveckling.)

Jag vill mycket kort nämna några av de åtgärder som föreslås i detta program. Tyngdpunkten i vårt rättssystem skall ligga på behandling i första instans - naturligtvis så att alla de krav vi har på ett högklassigt rättsskydd uppfylls. Dessutom bör vi ha ett system, som från underrätterna upp till de högsta domstolarna är tryggt, pålitligt och snabbt. Men det innebär inte att det system vi har ska vara statiskt i all evighet. Vi bör kunna göra förändringar och vi bör se på nya lösningsmodeller. Det vill vi göra i detta rättskyddsprogram och det innehåller bland annat förslag kring regelverken kring upptagande av bevis, gällande åtalsförhandling, kring en eventuell utvidgning av tillståndsförfarandet för fortsatt handläggning, en översyn av domstolsnätverket framförallt gällande de högre rättsinstanserna, olika förslag kring domarsammansättningar och så vidare. Ett viktigt förslag är också utredningen kring ett Domstolsverk. Vi måste också fortsätta utveckla ett heltäckande datasystem för elektronisk dokumentbehandling - där ärenden kan föras över från polisen via åklagarna upp till domstolarna och vidare därifrån. Domarutbildning, en utvidgning av systemet med barnvänlig medling i vårdnadstvister samt ett stärkande av åklagarens roll vid brottsutredningar är andra viktiga tankar som lyfts upp i programmet.

Jag hoppas att ni är intresserade av detta handlingsprogram och jag skulle också vilja utmana er alla att komma med idéer om hur vårt rättssystem och vår justitieförvaltning bör utvecklas. Nu, precis just nu, är den rätta tiden. Jag hoppas verkligen att ni hörsammar denna uppmaning. Samtidigt vill jag tacka Högsta domstolens president Pauliine Koskelo för att göra just detta - förhoppningsvis också idag, i sitt tal om en liten stund. Det är viktigt att bredda debatten kring rättspolitiska frågor och att lyfta upp dem i samhällsdebatten. Just nu är vi flere som gör det och det innebär att de här frågorna också får en större genomslagskraft. De diskuteras i samhället - och det är viktigt i en rättsstat.

Vi vill alla försäkra oss om ett välfungerande rättsväsende, ett rättsväsende som vi kan lita på och ett rättsväsende som har tillräckliga resurser. Det är ingen hemlighet att statsmakten står inför sparkrav. Jag tror och hoppas att verktygen denna gång inte är den berömda osthyveln. Klart är att vi inte kan spara hur mycket som helst i vårt rättsväsende. Det är en ytterst viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle och utan ett välfungerande rättsväsendet kan vi säga farväl till en stor del av de grundvärderingar vårt samhälle bygger på. Faktum är också att fast vi skulle skära bort hela Justitieministeriets förvaltningsområde från statens budget så skulle det ändå vara endast en droppe i havet. Det så kallade hållbarhetsunderskottet skulle inte bli märkbart mindre. Det är alltså inget alternativ. Men vi måste lyfta upp detta i debatten - det gör jag och det hoppas jag att också ni andra gör.

Värderade festpublik,
Med dessa ord vill jag önska Juridiska Föreningen lycka och välgång under de kommande seklerna. Jag hoppas ni fortsätter med ert aktiva arbete för juridiken i Finland, som ett forum där rättsvetenskapliga artiklar på svenska publiceras och som ett stöd för jurister runt om i vårt land. Jag vill också passa på att gratulera föreningen och dess medlemmar till mycket framgångsrika 150 år!

Tack!

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen