Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU vill underlätta tillgången till elektroniskt bevismaterial i brottmål

Justitieministeriet
7.6.2018 13.54
Pressmeddelande

.Statsrådet har i dag till riksdagen sänt de förslag som kommissionen lade fram i april och som gäller brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial vid brottsutredningar.

Förslagen är en del av kommissionens åtgärder i syfte att verkställa åtgärder för att begränsa terroristers och andra brottslingars verksamhetsmetoder och utrymme. Målet är att se till att polisen och de straffrättsliga myndigheterna enklare och snabbare än i dag får det elektroniska bevismaterial, såsom e-post eller dokument sparade i molntjänster, som behövs för brottsutredning, väckande av åtal och för att döma brottslingar.

I den föreslagna förordningen fastställs hur och under vilka förutsättningar medlemsstatens brottsbekämpande myndighet kan förpliktiga en tjänsteleverantör som är verksam inom EU att lämna ut eller bevara uppgifter som är i elektronisk form för användning som bevismaterial i ett pågående straffrättsligt förfarande. Avsikten med förslaget är inte att påverka medlemsstaternas interna förfaranden. Direktivförslaget innehåller bestämmelser om utseendet av rättsliga företrädare för tjänsteleverantörerna för att underlätta insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden.

Statsrådet förhåller sig positivt till målen i förslaget. Den tekniska utvecklingen har

förvandlat brottslighetens former och i hög grad påverkat möjligheterna att reda ut brott. Arbetet för att effektivisera tillgången till elektroniskt bevismaterial särskilt vid informationsanskaffning som överskrider gränserna är viktigt. I samband med den fortsatta beredningen måste man dock se till att i synnerhet skyddet för personuppgifter och de övriga grundläggande rättigheterna tryggas.

Ytterligare information: Lauri Rautio, specialsakkunnig, tfn 02951 50380, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen