Projektet Välplanerat

OM022:00/2023 Projekt

Syftep med projektet Välplanerat är att bekämpa strukturell diskriminering och rasism genom att stärka praxisen och kompetensen i fråga om likabehandlingsplanering.

Projektet har fått finansiering av Europeiska unionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV).

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM022:00/2023

Ärendenummer VN/5375/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.1.2023 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 10.3.2023

Kontaktperson
Riikka Pennanen, Hankepäällikkö
tel. +358 295 150 256
[email protected]

Mål och resultat

Projektet är indelat i fem projektblock.

Projektblock 1: Förvaltningen och samordningen av projektet
Ansvariga parter: justitieministeriet, projektpartner deltar

Till projektblocket hör allmän samordning och förvaltning av projektet, inklusive ekonomisk uppföljning och regelbunden rapportering i Europeiska kommissionens projektportal.

Projektblock 2: Utbildningsprogram för kompetens för likabehandlingsplanering
Ansvarig part: justitieministeriet

Syftet med projektblocket är att stärka kompetensen och praxisen för likabehandlingsplanering, förbättra likabehandlingsplanernas kvalitet och verkningsfullhet som ett verktyg för att främja likabehandling och bekämpa diskriminering samt att ta fram riktat material och stöd för centrala aktörer som är skyldiga att utarbeta en likabehandlingsplan. Inom projektblocket anordnas ett utbildningsprogram för likabehandlingsplanering, med syfte att stärka planeringskompetensen särskilt inom den privata sektorn.

Projektblock 3: Utveckling av likabehandlingsplaneringen för lokala och regionala myndigheter
Ansvariga parter: Institutet för hälsa och välfärd, Finlands Kommunförbund

Syftet med projektblocket är att öka förståelsen för syftet med likabehandlingsplaneringen, förbättra likabehandlingsplanernas kvalitet och verkningsfullhet som ett verktyg för att bekämpa diskriminering, att ta fram riktat material och stöd för centrala planeringsskyldiga aktörer samt att stärka deltagande i den lokala likabehandlingsplaneringen bland frivilligorganisationer och grupper som är utsatta för diskriminering. Projektblocket fokuserar på att förbättra kommunernas och myndigheternas kompetens och praxis för likabehandlingsplaneringen.

Projektblock 4: Stärkande av ömsesidigt lärande och nätverksbyggande när det gäller likabehandlingsplanering
Ansvarig part: justitieministeriet

Syftet med projektblocket är att stärka kompetensen i fråga om likabehandlingsplanering, förbättra likabehandlingsplanernas kvalitet och verkningsfullhet som ett verktyg för att bekämpa diskriminering samt att ta fram riktat material och stöd för centrala aktörer som är skyldiga att utarbeta en likabehandlingsplan. Syftet med projektblocket är att främja nätverksbyggande mellan yrkespersoner inom likabehandlings- och jämställdhetsarbetet.

Projektblock 5: Kommunikation
Ansvarig part: justitieministeriet

Syftet med projektblocket är att öka förståelsen för syftet med likabehandlingsplaneringen och dess möjligheter genom kommunikation samt att ta fram riktat material och stöd för centrala planeringsskyldiga aktörer. I projektblocket informeras det om projektets resultat, utvecklas den strategiska kommunikationen om likabehandlingsärenden och kartläggs de planeringsskyldiga aktörernas stödbehov genom en enkät till berörda parter.

Sammandrag

Syftep med projektet Välplanerat är att bekämpa strukturell diskriminering och rasism genom att stärka praxisen och kompetensen i fråga om likabehandlingsplanering.

Projektet har fått finansiering av Europeiska unionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV).

Utgångspunkter

Den gällande diskrimineringslagen har varit i kraft sedan 2015. Genom diskrimineringslagen säkerställs ett omfattande rättsligt skydd för dem som utsatts för diskriminering inom olika livsområden och förpliktas myndigheterna, läroanstalterna och arbetsgivarna att främja likabehandling i all sin verksamhet. Ändringarna i anslutning till delreformen av diskrimineringslagen träder i kraft den 1 juni 2023.

Det viktigaste verktyget för att bekämpa diskriminering och främja likabehandling är den skyldighet att utarbeta likabehandlingsplaner som ingår i lagen. Skyldigheten gäller myndigheter, privata arbetsgivare och aktörer som regelbundet har minst 30 anställda samt skolor och läroanstalter. I och med reformen av diskrimineringslagen utvidgas likabehandlingsplaneringen till att gälla även anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken per verksamhetsställe.

Enligt de enkäter som gjorts om likabehandlingsplanerna är syftet med likabehandlingsplaneringen oklart i många organisationer eller organisationerna saknar sakkunskap för att utarbeta en verkningsfull likabehandlingsplan.

Åtgärderna i projektet Välplanerat baserar sig på utmaningar och styrkor som identifierats vid verkställandet av lagstiftningen samt på erfarenheter i samband med det. Under projektet ges utbildning i likabehandlingsplanering inom olika sektorer samt ges stöd och verktyg till planeringsskyldiga aktörer. Projektet främjar också nätverksbyggande mellan yrkespersoner inom likabehandlings- och jämställdhetsarbetet och utvecklar praxis mellan organisationer och myndigheter vid samarbete kring likabehandling.

Mer om ämnet