Hoppa till innehåll
Media

STM, SM, OKM, OM ja THL tiedottavat
Våldet mot barn och unga bekämpades effektivt under åren 2020–2023

inrikesministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2023 7.30
Pressmeddelande
illustration

Åtgärdsplanen En barndom utan våld innehåller 93 olika åtgärder för bekämpning av våld mot barn och unga under åren 2020–2025. Syftet med planen är också att hjälpa våldsoffer. Enligt den färska mellanrapporten framskrider programmet bra.

Av alla åtgärder i planen har 44 åtgärder framskridit mycket bra, och 44 åtgärder är i inlednings- eller planeringsskedet. Det är endast tre åtgärder som ännu inte inletts, och två som ännu inte har kunnat utvärderas. Planen har genomförts som en del av organisationernas egen verksamhet och som ett förvaltningsövergripande samarbete. Genomförandet av programmet har fått stöd av många olika program, projekt och understöd. 

- För att kunna bekämpa våld mot barn krävs det att alla gör något: beslutsfattarna, experterna, yrkesmänniskorna och de vuxna som finns i barnens liv. Barn och unga kan klara sig ur en svår situation och få ett gott liv om de vuxna bär sitt ansvar och erbjuder stöd, säger socialråd Marjo Malja från social- och hälsovårdsministeriet. 

Det behövs ett gemensamt informationslager som stöd för arbetet

Mellanrapporten innehåller en omfattande statistisk översikt av våldet mot barn. Antalet ungdomar som begår våldsbrott sjönk särskilt under 2010-talet, men samtidigt ökar de våldsbrott som begås av de mest brottsbenägna ungdomarna. Barns och ungas erfarenheter av hur säkert det är utanför hemmet har trots det blivit positivare.   

Enligt barnofferundersökningen 2022 minskar däremot inte det familjevåld som barn och unga utsätts för, och sedan år 2013 har särskilt det psykiska familjevåldet ökat. Enligt skolhälsoenkäterna utsätts särskilt unga flickor oftare än tidigare för olika slag av sexuellt våld.    

Finland har ett stort kunskapsunderlag om våld mot barn och unga, men det är mycket splittrat. För att få en helhetsbild av läget krävs det att man undersöker många olika källor. Därför behövs det ett gemensamt datalager som kan ge en helhetsbild som stöd för beslutsfattandet, det förebyggande arbetet och arbetet med att hjälpa offren. 

Ett av de nya målen gäller att förebygga gatuvåldet

I mellanrapporten föreslås också tre nya åtgärder, och en av dem gäller att förebygga gatuvåldsbrott som begås av minderåriga. Den misshandel som sker i offentliga lokaler handlar oftast om att någon blir slagen eller sparkad, men av de fall som anmäls till polisen används också eggvapen i cirka vart sjätte fall. Under de senaste åren har det dessutom blivit allt vanligare att misshandeln filmas och delas i sociala medier.  

Det är viktigt att ingripa i våld mot barn och unga och i brott som begås av barn och unga så tidigt och fort som möjligt. Nyckelrollen har de som arbetar i ungdomsarbetet på fältet och i de myndigheter som samarbetar med varandra över kommungränserna och med den tredje sektorn.  Till exempel den mångprofessionella ankarverksamhet som polisen och inrikesministeriet har utvecklat tillsammans har gett goda resultat. Det är också viktigt att barn och familjer får stöd via barn- och mödrarådgivningen, daghemmen, skolorna och elevhälsan. 

- Det är en stor grupp aktörer både i myndigheter och i tredje sektorn som bekämpar gatuvåldet i Finland. Det finns kompetens och metoder, men det behövs ett effektivare samarbete, säger specialsakkunnig Emilia Hämäläinen från inrikesministeriet.  

Ett barn eller en ung person som upprepade gånger begår brott eller som en gång gör sig skyldig till ett allvarligt brott behöver ofta ett långvarigt och multiprofessionellt stöd om man ska kunna bryta brotts- och missbruksspiralen. 
Justitieministeriet har finansierat ett förvaltningsövergripande projekt på fyra orter som syftar till att bryta brotts- och missbruksspiralen.  

- Det är inte bara den unga som behöver stöd, utan stöd erbjuds också till föräldrarna. Dessutom är det viktigt att utvärdera åtgärderna för förebyggande av brott, säger specialsakkunnig Saija Sambou från justitieministeriet.

Den 14 april kl. 9.30 hålls en pressträff om halvtidsöversynen, som direktsänds via länken nedan.

Mer information

Planen i sin helhet:

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 488 221, marjo.malja(at)gov.fi, social- och hälsovårdsministeriet

Ulla Korpilahti, utvecklingschef, tfn 029 524 8668, ulla.korpilahti(at)thl.fi, Institutet för hälsa och välfärd:

Gatuvåld:

Emilia Hämäläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 581, emilia.hamalainen(at)gov.fi, inrikesministeriet

Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, saija.sambou(at)gov.fi, justitieministeriet

Henni Axelin, direktör, tfn 0295 330 205, henni.axelin(at)gov.fi, undervisnings- och kulturministeriet 

Tillbaka till toppen