Hoppa till innehåll
Media

Demokrati- och människorättsfostran lyftes fram på seminarium samt i färska publikationer

justitieministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2023 12.41
Nyhet
Människor och händer i en cirkel

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade den 10 maj 2023 i samarbete med Utbildningsstyrelsen och justitieministeriet ett seminarium om demokrati- och människorättsfostran i skolornas vardag. Under seminariet diskuterades vilka förväntningar och krav som riktas på demokrati- och människorättsfostran i skolorna och hur man kan svara på dessa förväntningar. I samband med seminariet publicerades också en rapport av styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran samt en publikation av pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran som genomfördes läsåret 2022–2023.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte 2020 en styrgrupp med uppgift att stödja verkställandet av de föresatser i regeringsprogrammet som gäller demokrati- och människorättsfostran i skolor och läroanstalter, elevernas delaktighet och ökning av undervisningspersonalens färdigheter samt att lägga fram förslag till konkreta åtgärder. 

Publikationen som nu publiceras av undervisnings- och kulturministeriet samt justitieministeriet beskrivs styrgruppens uppgifter, sammansättning och verksamhet samt de åtgärder som på styrgruppens initiativ vidtagits 2020–2023 för att utveckla demokrati- och människorättsfostran. Genomförandet genomfördes inom ramen för det nationella demokratiprogrammet, det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik (VANUPO), utvecklingsprogrammet utbildning för alla och den nationella barnstrategin.

En av styrgruppens uppgifter var att föreslå konkreta åtgärder för att utveckla demokrati- och människorättsfostran. Styrgruppen ger följande rekommendationer:

  1. Samordningen och uppföljningen av den nationella utvecklingen av demokrati och människorättsfostran bör stärkas.
  2. Behandlingen av frågor som gäller demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen bör ökas.
  3. Utvecklandet, kartläggningen och förankringen av god praxis inom demokrati- och människorättsfostran bör fortsätta.

I samband med seminariet publicerade Utbildningsstyrelsen en beskrivning av genomförandet och resultaten av pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran.

Ytterligare information:
-    Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör (UKM), tfn 0295330258
-    Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman (JM) tfn 0295150348
-    Utveckling av demokrati- och människorättsfostran 2020-2023: Styrgruppens rapport och rekommendationer (UKM och JM). På finska, svenskspråkigt sammandrag
-    Utbildningsstyrelsens nyhet 10.5.2023
-    Information om seminariet 10.5.2023

Tillbaka till toppen