Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att faderskapslagen revideras faderskapet ska kunna erkännas redan före barnets födelse

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2013 9.04
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen för revidering av lagen om faderskap föreslår att den nuvarande lagen som varit i kraft sedan 1976 ska upphävas och ersättas med en ny faderskapslag. I den nya lagen ska faderskapet kunna erkännas smidigare. Också moderns rätt att motsätta sig en faderskapsutredning slopas.

Bakom revideringen av lagstiftningen ligger bl.a. de förändringar som skett i familjestrukturerna. År 2012 föddes över 40 procent av barnen utom äktenskapet. Av dem föddes tre av fyra i en sambofamilj där barnets far oftast är villig att erkänna barnet.

Faderskapspresumtionen utvidgas inte

Enligt arbetsgruppens förslag ska den s.k. faderskapspresumtionen som baserar sig på moderns äktenskap i praktiken kvarstå oförändrad. Om barnet föds under äktenskapet är det alltså också i fortsättningen den äkta maken som konstateras vara far till barnet.

Om faderskapet inte bestäms utifrån moderns äktenskap, föreslår arbetsgruppen att faderskapet i klara fall ska kunna erkännas redan före barnets födelse i samband med besök på mödrarådgivningen. Om faderskapet har erkänts på förhand, ska erkännandet dock kunna återkallas inom 30 dagar från barnets födelse. I oklara fall ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske efter barnets födelse så som för närvarande.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd med att förfarandet för erkännande av faderskap moderniseras.

- Männen är i allt högre grad engagerade under graviditeten och följer redan nu aktivt med till mödrarådgivningen. Det känns därför mycket naturligt att erkännandet kan ske där. Det här kommer att underlätta vardagen för tusentals familjer varje år, konstaterar Henriksson.

Moderns rätt att motsätta sig slopas

Enligt förslaget ska modern inte längre få motsätta sig en faderskapsutredning. På detta sätt vill man främja barnets rätt att känna båda sina föräldrar.

En utvidgad rätt att väcka talan föreslås också för en man som anser sig vara barnets far. Denne ska i fortsättning kunna väcka talan om fastställande av faderskap också utan att erkänna faderskapet. Enligt förslaget är huvudregeln att personer utanför familjen fortfarande inte ska kunna kräva att den äkta mannens faderskap upphävs. I undantagsfall, då den äkta mannen inte bor tillsammans med familjen, ska en man som anser sig vara barnets far dock kunna väcka talan om upphävande av faderskap, om det mellan honom och barnet har uppstått ett förhållande jämförbart med ett familjeförhållande.

En betydande ändring är att rätten att väcka talan om fastställande av faderskap återinförs också för dem som fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft. När den nuvarande lagen trädde i kraft 1976 begränsades talerätten till fem år. En talan som innebär att faderskapet fastställs retroaktivt medför dock begränsningar i arvsrätten.

Promemoria om moderskap på remiss

Arbetsgruppen skulle också behandla rättsliga frågor kring bestämmande av moderskap och behovet av bestämmelser om detta. En promemoria publiceras som en del av arbetsgruppensförslag.

För närvarande finns det inga bestämmelser i lag om hur moderskapet bestäms. Av hävd betraktas dock den kvinna som fött barnet som barnets rättsliga mor.

För sexuella minoriteter har sådana situationer ansetts problematiska där ett kvinnopar tillsammans går in för assisterad befruktning, men föräldraskapet för partnern till barnets mor inte kan fastställas utifrån hennes samtycke till den assisterade befruktningen.

Enligt arbetsgruppen är det möjligt att utveckla lagstiftningen så att om ett kvinnopar i samförstånd skaffat ett barn genom assisterad befruktning och spermadonatorn inte kan fastställas vara barnets far, ska partnern till barnets mor kunna fastställas vara barnets andra förälder.

Arbetsgruppens betänkande kommer nu att sändas på remiss. Justitieministeriet vill också få veta medborgarnas åsikter om arbetsgruppens viktigaste förslag. Det sker genom en enkät som öppnas på webbplatsen dinasikt.fi. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till faderskapslag ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2014.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen