Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda en revidering av vattenlagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 11.52
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till revidering av vattenlagen. Målet är att vattenkraftverk som hittills inte haft en fiskevårdsskyldighet lättare ska kunna förpliktas att delta i återställande av vandringsfiskbestånden. Arbetet är ett led i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Tröskeln för att i efterhand ingripa i ett vattenkraftverks tillstånd för vattenhushållning är hög i den gällande vattenlagen. Enligt gällande lagstiftning får ändring av tillståndet eller meddelande av nya villkor inte minska den nytta som kraftverket medför. Dessutom har vattenkraftverket rätt att få ersättning för de förluster som åtstramning av tillståndsvillkoren medför. Därför har återställande av vandringsfiskbestånden ansetts vara svårt.

För närvarande finns det i Finland åtminstone 140 vattenkraftverk vars tillstånd inte omfattar en fiskerihushållningsavgift eller en fiskevårdsskyldighet som syftar till att förebygga eller minska skada på fiskbestånden eller fisket. Fiskevårdsskyldigheten kan omfatta till exempel anläggning av fiskväg, en restaureringsåtgärd som avser fiskerinäringen eller fiskutplantering. Fiskerihushållningsavgiften används till planering, genomförande och uppföljning av dessa.

Arbetsgruppen ska nu utarbeta ett förslag till ändring av vattenlagen så att man i fortsättningen lättare kan påföra en fiskevårdsskyldighet eller en fiskerihushållningsavgift i ett vattenkraftverks tillstånd som inte tidigare har innehållit en sådan.

Arbetsgruppens förslag ska bygga på den bedömningspromemoria som utarbetades vid justitieministeriet 2018 och på utlåtandena om promemorian. I bedömningspromemorian granskades vilka juridiska frågor som hänför sig till fiskevårdsskyldigheter som fastställs i efterhand.

Arbetsgruppens mandattid går ut vid utgången av mars 2023. Det har också tillsatts en uppföljningsgrupp som ska följa och utvärdera arbetsgruppens arbete.

Ytterligare information:
Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 584, [email protected]

Tillbaka till toppen