Hoppa till innehåll
Media

Rättshjälp, allmän intressebevakning samt ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning till det nya Rättstjänstverket

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2023 14.02
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att tjänsterna inom rättshjälpen, den allmänna intressebevakningen samt ekonomi- och skuldrådgivningen koncentreras till det nya Rättstjänstverket. Avsikten är att det nya ämbetsverket ska inleda sin verksamhet vid ingången av 2025.

Syftet med reformen är att kunderna inom rättshjälpen, intressebevakningen samt ekonomi- och skuldrådgivningen ska få mer enhetliga, högklassiga och tillgängliga tjänster. En enhetlig utveckling av tjänsterna underlättas när stöd- och förvaltningstjänsterna produceras centraliserat. 

Enligt förslaget ska de nuvarande sex statliga rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten upphöra att existera och deras uppgifter ska överföras till det nya ämbetsverket. Till det nya ämbetsverket överförs också rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens centralförvaltningsuppgifter, som har skötts vid justitieministeriet. Endast lagberedningen och den strategiska planeringen som gäller ämbetsverket ska i fortsättningen skötas av ministeriet.

Rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna betjänar kunderna även i fortsättningen

I reformen föreslås inga ändringar i uppgifterna för de byråer som betjänar kunderna, utan rättshjälpstjänster, intressebevakningstjänster samt ekonomi- och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls kunderna på samma grunder även i fortsättningen. I reformen föreslås inte heller några förändringar i fråga om verksamhetsställena. 

I och med reformen sammanförs stöd- och förvaltningstjänsterna, vilket medför ändringar i stödtjänst- och förvaltningspersonalens uppgifter. Avsikten är att stödtjänst- och förvaltningspersonalen vid det nya verket ska ha verksamhet på flera orter runtom i landet. För närvarande har rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten sammanlagt cirka 1 200 anställda.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av år 2025, då det nya ämbetsverket också ska inleda sin verksamhet. För beredningen av ämbetsverksreformen har tillsatts en projektgrupp som svarar för planeringen, beredningen och genomförandet av ämbetsverkets inrättande.

Verket bereddes redan under förra regeringsperioden, men avbröts på grund av brist på finansiering. Remissvaren om lagutkastet har dock beaktats i den regeringsproposition som nu lämnats.

Mer information: Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 0295 150 140, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen