Hoppa till innehåll
Media

Barns och ungas röst ska höras – praktiska verktyg för beredare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2023 14.07
Nyhet

Barn och unga har rätt att delta och bli hörda i ärenden som gäller dem. I justitieministeriets projekt har man utvecklat metoder, sammanställt god praxis och tagit fram informations- och utbildningsmaterial för myndigheter om barns och ungas deltagande och om hörandet av barn och unga.

Myndigheterna är skyldiga att säkerställa att barn och unga får information om saker som påverkar deras liv och att deras åsikter hörs under beredningen. Praktiska verktyg som kan användas till exempel vid lagberedningen har nu utarbetats för sakkunniga.

Nycklar till ett lyckat hörande

Under projektets gång har följande fem delområden identifierats som skapar goda förutsättningar för ett lyckat hörande av barn och unga:

  1. Omfattande hörande - bedöm ärendets konsekvenser för målgruppen och erbjud möjligheten att delta och bli hörd med låg tröskel
  2. Öppen kommunikation och interaktion - informera om ärendet som är under beredning och dess framskridande på ett klart och lättillgängligt sätt
  3. Samarbete - sök samarbetspartners för planering och genomförande av höranden så tidigt som möjligt
  4. Tydlig process och mål - se till att barn och unga hörs i olika skeden av beredningen och ställ upp tydliga mål för hörandet
  5. Mångsidighet och trygghet - se till att hörandet är mångsidigt, iaktta principerna för tryggare rum och fäst särskild uppmärksamhet vid språkgrupper samt vid barn och unga i en utsatt ställning

Utbildning, tips och material

I november 2022 publicerades en webbutbildning i eOppiva för alla sakkunniga inom statsförvaltningen som i sitt arbete behöver kunnande om barns och ungas deltagande och om hörande av barn och unga. Samtidigt har den nationella barnstrategin utarbetat en omfattande eOppiva-utbildningshelhet om barnets rättigheter som är öppen för alla. En av utbildningarna handlar om barnets rätt till delaktighet och deltagande. 

År 2022 ordnade SOS-Barnbyar på uppdrag av justitieministeriet workshoppar för barn och unga där man behandlade demokratirelaterade teman, till exempel röstning och deltagande. Barn och unga nåddes också på andra sätt än via workshoppar, till exempel via sommarläger för teckenspråkiga barn och unga samt en enkät riktad till barn och unga med romsk bakgrund. Särskild uppmärksamhet fästes vid hörandet av barn och unga i en utsatt ställning.

Utifrån det material som SOS-Barnbyar samlat in har man utarbetat praktiska anvisningar för myndigheter om hörande av barn och unga i lagberedningen och i annan beredning inom statsförvaltningen. Anvisningarna har publicerats på statsrådets intern webbplats. Under våren ordnas också ett webbinarium och ett avslutande evenemang för Finlands delprojekt där det redogörs för projektets observationer och resultat på europeisk nivå samt för åtgärder på nationell nivå. 

Barns och ungas röst i Europa-projektet ingår i det europeiska CP4Europe-projektet som samordnas av Europarådet och som har fått finansiering från Europeiska unionens REC-program (Rights, Equality and Citizenship). Finlands delprojekt samordnas av justitieministeriet och genomförs i samarbete med barnombudsmannens byrå och som ett led i verkställigheten av den nationella barnstrategin tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och statsrådets kansli. Projektet fortsätter till slutet av juni 2023.

Ytterligare information: Liisa Männistö, specialsakkunnig, tfn 0295 150 231, [email protected] 

eOppiva-webbutbildning, på finska: Lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen säädösvalmistelussa

eOppiva-webbutbildning, på finska: Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen

En röst för barn och unga -videoklipp (finska, svenska, engelska) på justitieministeriets Youtube-kanal

CP4Europe-projektet på Europarådets webbplats

Tillbaka till toppen