Hoppa till innehåll
Media

Direktivet om bekämpning av korruption behandlas vid EU:s justitieministermöte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 11.52
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 13–14 juni. Finland företräds av den ständiga representanten, ambassadören Markku Keinänen. Från justitieministeriet deltar kanslichef Pekka Timonen.

Avsikten är att EU-ländernas justitieministrar vid sitt möte på fredagen ska godkänna rådets allmänna riktlinje om direktivet om bekämpning av korruption. Syftet med direktivförslaget är att säkerställa att alla former av uppsåtlig korruption kriminaliseras i alla medlemsstater, att juridiska personer också kan ställas till svars för dessa brott och att effektiva påföljder påförs för dem. 
 
Finland anser det vara positivt att korruptionsbrott bekämpas på ett effektivt sätt i hela EU. Eftersom dessa brott kan vara gränsöverskridande är det viktigt att sträva efter att medlemsstaternas strafflagstiftning är aktuell och tillräckligt omfattande. För Finland har det varit särskilt viktigt att direktivförslaget inte innehåller bestämmelser som strider mot Finlands grundlag och att de gärningar som är straffbara nationellt kan fastställas med den exakthet som den straffrättsliga legalitetsprincipen förutsätter. Rådets allmänna riktlinje överensstämmer med Finlands mål.

På agendan också bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn samt fastställande av föräldraskap 

Ministrarna ska diskutera direktivet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Syftet med direktivförslaget är att effektivisera bekämpandet av sexuella övergrepp mot barn genom att säkerställa att den tekniska utvecklingen har beaktats både i straffrätten som möjliga tillvägagångssätt för sexuella övergrepp mot barn och som metoder för att undersöka och utreda dessa brott. Dessutom är syftet att effektivisera förebyggandet av brott, stärka stödet till brottsoffer samt främja samarbetet mellan parterna i bekämpandet av brott både nationellt och mellan medlemsstaterna.       
 
Finland anser att det behövs effektiva åtgärder på EU-nivå för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering, så att man inte kan undvika straffansvar genom att förflytta sig till en annan medlemsstat. I synnerhet när det gäller brott mot barn är det viktigt med tillräckliga preskriptionstider för åtalsrätten även efter att brottsoffret har blivit myndigt. Vid fastställandet av preskriptionstiderna bör man eftersträva ändamålsenliga lösningar och beakta grunderna för medlemsstaternas system. 

Avsikten är att i rådet hålla en riktlinjedebatt om förhållandet mellan förslaget till föräldraskapsförordning och surrogatmoderskapsarrangemangen samt om fastställande och erkännande av föräldraskapet för barn som fötts till följd av dessa arrangemang. Syftet med förslaget är att underlätta erkännandet av föräldraskapet för alla barn i en annan EU-medlemsstat, oavsett hur de har blivit till eller fötts eller hurdan familj de lever i. Finland anser det vara bra att det i EU skapas enhetliga regler för den internationella privaträtten i frågor som gäller föräldraskap. Det nationella handlingsutrymmet får dock inte bli för snävt till följd av regleringen. 

Mötets övriga teman 

Vid mötet presenteras också en rapport om hur förhandlingarna om insolvensdirektivet framskrider. Direktivförslaget är en av åtgärderna för utvecklandet av kapitalmarknadsunionen. Finland arbetar för gemensamma europeiska lösningar för att utveckla kapitalmarknaden som ett led i att stärka den strategiska konkurrenskraften.

Justitieministrarna ska också diskutera kampen mot straffrihet i anslutning till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ministrarna får också lägesrapporter om bekämpningen av organiserad brottslighet och narkotikahandel, Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och genomförandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). Vid mötet antas också slutsatserna om tryggandet av en fri och demokratisk debatt.

Mer information: 
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, justitieministeriet, tfn 0295 150 170, [email protected] 

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar 
https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/jha/2024/06/14/
https://video.consilium.europa.eu/home/sv 

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen