Hoppa till innehåll
Media

Domstolarnas centralförvaltning ska utredas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2014 8.10
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har börjat utreda en reform av domstolarnas centralförvaltning. Utredningsgmännens arbete blir klart före ingången av februari. Det eventuella inrättandet av ett domstolsverk bereds i en kommitté med bred sammansättning som tillsätts separat.

Inrättandet av ett domstolsverk föreslogs i reformprogrammet för rättsvården som blev klart i mars 2013.

Majoriteten av domstolarnas centralförvaltningsuppgifter ankommer i nuläget på justitieministeriet. I flesta andra länder, till exempel i alla nordiska länder, sköts dessa uppgifter av en separat myndighet. Vissa uppgifter som gäller domstolsväsendets förvaltning, såsom utbildning och rekrytering av domare för viss tid, tar domstolarna själva hand om.

En av frågorna som utredningsmännen, juris licentiat Pekka Nurmi och tingsdomare, juris doktor Tatu Leppänen fick i uppdrag att utreda är att bedöma uppgiftsfördelningen mellan ministeriet och ämbetsverket som eventuellt inrättas i fråga om uppgifter som gäller domstolsväsendets ekonomi och utveckling.

De högsta domstolarna övervakar rättskipningen inom sina behörighetsområden. Utredningsmännen ska bedöma denna grundlagsenliga uppgift i förhållande till domstolsverkets behörighet. De ska också bedöma domstolsverkets ledning, förvaltningsstruktur och tjänsteutnämningar.

Utredningsmännen ska bedöma kostnader för och personalkonsekvenser av att inrätta ett domstolsverk. Samtidigt utreds hur domstolarnas förvaltningsuppgifter kan minskas eller centraliseras.

Domstolar och domare har en i grundlagen tryggad självständig och oberoende ställning, vilket ställer krav på organiseringen av domstolarnas förvaltning och centralförvaltning. Målet är att organisera domstolsförvaltningen på ett sätt som stöder domstolsväsendets resultatinriktade och effektiva verksamhet.

Förslaget i reformprogrammet för rättsvården om att inrätta ett domstolsverk fick, trots en del reservationer, ett brett stöd i samband med remissbehandlingen. Det ansågs nödvändigt att inrätta ett separat ämbetsverk trots att det medför kostnader.

Ytterligare upplysningar:
kanslichef Tiina Astola, tfn 02951 50168, och
avdelningschef Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138,
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen