Hoppa till innehåll
Media

Preciseringar i tillsyn över intressebevakare vid ingången av maj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2011 12.00
Pressmeddelande -

Bestämmelserna som gäller intressebevakarnas och förmyndarmyndigheternas, dvs. magistraternas, arbete preciseras. Magistraternas möjligheter att bevilja befrielser från eller lättnader i intressebevakarens skyldighet att lämna en s.k. årsredovisning utökas. Dessutom preciseras bestämmelserna om i vilken omfattning den redovisning som intressebevakaren ger in ska granskas.

Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna så att de träder i kraft den 1 maj 2011. Syftet är att göra intressebevakarnas och förmyndarmyndigheternas arbete mer flexibelt utan att huvudmannens rättsskydd till följd av detta blir lidande. Lagändringarna syftar till att trygga tillräckligt med arbetskraft, för behovet av intressebevakningstjänster ökar hela tiden.

Befrielse från den årliga redovisningsskyldigheten eller förlängning av redovisningsperioden kan beviljas till exempel när huvudmannens medel har placerats på ett sådant villkorat konto från vilket medlen inte kan överföras utan förmyndarmyndighetens samtycke, eller om huvudmannens egendom på något annat sätt är tryggad. Huvudmannens egendom är tryggad till exempel om den består av en fastighet eller bostad, som inte kan överlåtas utan förmyndarmyndighetens tillstånd.

Den förmögenhetsgräns som gäller registrering av intressebevakning för en minderårig, med åtföljande årlig redovisningsskyldighet, höjs från 15 000euro till 20 000 euro.

Förmyndarmyndigheten bör granska intressebevakarens redovisning i den omfattning som god granskningssed förutsätter. Redovisningen kan dock granskas mer allmänt än så, om det utgående från egendomens storlek eller andra omständigheter finns skäl att anta att huvudmannens intresse på grund av detta inte äventyras.

Huvudmannens rättsskydd tryggas genom en ny bestämmelse om förmyndarmyndighetens skadeståndsskyldighet. Iakttagandet av god granskningssed används som måttstock när förmyndarmyndighetens verksamhet bedöms. Om huvudmannen har orsakats skada till följd av att man vid granskningen av redovisningen inte upptäckt något som borde ha upptäckts om granskningen hade skett enligt god granskningssed, ska skadan ersättas av statens medel.

Även bestämmelserna om jäv för allmänna intressebevakare preciseras.

Som intressebevakare kan verka antingen en allmän intressebevakare, som arbetar vid en rättshjälpsbyrå, eller en släkting, vän eller annan närstående till huvudmannen. Intressebevakaren förordnas av antingen magistraten eller tingsrätten. Därtill övervakar magistraten intressebevakarnas verksamhet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Salla Lötjönen, tfn 09 1606 7703, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen