Hoppa till innehåll
Media

EU-lag ska trygga yttrandefriheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2024 13.16
Pressmeddelande

Direktivet om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt) antogs av Europaparlamentet den 27 februari 2024 och av Europeiska unionens råd den 19 mars 2024. Genomförandet av direktivet förutsätter ändringar i Finlands lagstiftning.

Genom det nya direktivet skyddas personer som deltar i den offentliga debatten mot ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk. Direktivet förpliktar till att domstolarna och de som blir måltavlor för rättegångsmissbruk ska ges rättsliga verktyg mot rättsprocesser som inletts i syfte att förhindra offentlig debatt, dvs. så kallade munkavleprocesser. Direktivet är tillämpligt på tvister med gränsöverskridande följder. På detta sätt strävar man efter att undvika så kallad forumshopping, dvs. val av domstol utgående från var rättegången har de bästa möjligheterna till framgång. 

Medlemsländerna ska skapa nya rättsmedel för dessa processer. Svaranden, det vill säga den mot vilken talan har väckts, kan nu kräva att käranden ställer säkerhet för svarandens rättegångskostnader eller att talan förkastas genom en påskyndad behandling. Domstolen kan också ålägga påföljder för den part som inlett en munkavleprocess. Medlemsländerna ska dessutom införa regler med stöd av vilka till exempel föreningar och organisationer kan ge stöd till svaranden eller lämna uppgifter vid en rättegång. För att stödja svarande i munkavleprocesser ska information om det skydd de har tillgång till erbjudas på ett enda ställe.

Efter att direktivet trätt i kraft har medlemsstaterna två år på sig att införliva lagen i den nationella lagstiftningen. Genomförandet av direktivet bereds av justitieministeriet, som bedömer skyldigheterna enligt direktivet i förhållande till lagstiftningen i Finland.

Ytterligare information:
Johannes Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 150 163, [email protected] 

Tillbaka till toppen