Hoppa till innehåll
Media

Henriksson: Våld mot kvinnor är alltför vanligt i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2014 11.41
Pressmeddelande -

Av den undersökning som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter publicerade i dag framgår att Finland är ett av de mest våldsamma länderna för kvinnor i Europa. När det gäller förekomsten av våld mot kvinnor är de nordiska länderna Finland, Sverige och Danmark på förhållandevis samma nivå. I dessa länder har cirka 30 procent av kvinnorna utsatts för våld av sin nuvarande eller tidigare partner, medan medeltalet i alla EU-medlemsstater är 22 procent.

– Alla undersökningar visar att våld mot kvinnor är alltför vanligt i Finland. Vi måste sträva efter att på alla möjliga sätt minska våld i vårt land så att Finland i framtiden är bland de EU-länder där det förekommer mindre våld mot kvinnor, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt byrån för grundläggande rättigheter kommer enbart cirka 10 procent av våldsfall som riktats mot kvinnor i parförhållanden till de finländska myndigheternas kännedom. Den motsvarande siffran på EU-nivå är 20 procent.

– Trots att finländare numera på ett mer öppet sätt vågar tala om dessa saker, som tidigare betraktades som privata och skamliga, är tröskeln för att göra en polisanmälan fortsättningsvis alltför hög. Nu är det dags för en grundläggande attitydförändring i vårt samhälle. Vi måste i synnerhet satsa på att förbättra pojkars och unga mäns kommunikations- och konfliktlösningsförmåga, betonar minister Henriksson.

I samband med justitieministrarnas möte i Bryssel diskuterade minister Henriksson undersökningen också med direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Morten Kjaerum.
– Tillsammans konstaterade vi att våld och hotelser mot kvinnor förekommer allt oftare även utanför hemmet, till exempel på arbetsplatser och i sociala medier.

Strafflagen har under de senaste åren ändrats flera gånger i syfte att minska våld mot kvinnor.

Den ändring i strafflagen enligt vilken lindrig misshandel i familjeförhållanden numera hör under allmänt åtal har visat sig fungera bra. Efter att ändringen trädde i kraft år 2011 har andelen brott som kommer till polisens kännedom ökat och straffansvaret realiserats mer effektivt. Därtill skärptes straffen för sexualbrott betydligt år 2011 och preskriptionstiderna för dessa brott förlängdes.

En ny straffbestämmelse om olaga förföljelse trädde i kraft vid ingången av detta år. Som bäst håller man därtill på att bereda en ändring av strafflagen så att det i lagen ska tas in bl.a. en ny straffbestämmelse om sexuellt ofredande.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen